• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Składka ubezpieczeniowa

  Przeczytaj także...
  Zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.Ubezpieczenia majątkowe to wyodrębniony w systemie prawnym dział ubezpieczeń gospodarczych, które mogą dotyczyć wyłącznie:
  Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym.

  Składka ubezpieczeniowa – cena usługi ubezpieczeniowej; kwota pieniędzy, jaką ubezpieczający płaci ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez nią ochronę ubezpieczeniową. Jej wysokość i sposób opłacania stanowią element umowy ubezpieczenia. Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju ubezpieczenia, wartości sumy ubezpieczenia, długości jego trwania, a także wieku i stanu zdrowia w momencie zawierania umowy.

  Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU, o.w.u.) – przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju. Ustalają obowiązki stron umowy ubezpieczenia. OWU powinny być zgodne z ogólnymi normami prawnymi, a przede wszystkim z ustawą ubezpieczeniową i odnośnymi przepisami kodeksu cywilnego. Warunki ogólne powinny być opracowane w sposób ścisły i jasny oraz zatwierdzone przez władze nadzorcze zakładu ubezpieczeń.Ubezpieczenie – umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

  Składka powinna być ustalana według kryteriów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Składkę można wpłacić w całości jednorazowo w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia (charakterystyczne dla ubezpieczeń krótkookresowych, tj. w większości ubezpieczeń majątkowych) lub rozłożyć ją na raty w cyklu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym.

  Suma ubezpieczenia – wyrażona kwotą zapisaną na polisie górna granica do jakiej zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia mienia. Zobacz też suma gwarancyjna.Rzecznik Ubezpieczonych (RU) – polski urząd państwowy, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Rzecznik współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

  Przypisy

  1. składka ubezpieczeniowa (przypis). W: Encyklopedia ubezpieczeń [on-line]. Rzecznik Ubezpieczonych. [dostęp 2014-07-04].
  2. Iwona Jaroszewska-Ignatowska: Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach na życie?, [w:] Moje prawo: praktyczny poradnik. Bielsko-Biała: Park, 2000, s. 23. ISBN 83-7266-029-8.

  Bibliografia[]

 • Jerzy Handschke, Jan Monkiewicz (red.): Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki. Warszawa: Poltext 2010. ISBN 978-83-7561-085-7.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1151 z późn. zm., [dostęp 2014-04-20].
 • Umowa ubezpieczenia – uregulowana w kodeksie cywilnym umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.