• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skład pociągu

  Przeczytaj także...
  Pojazd trakcyjny – pojazd kolejowy z napędem własnym, przystosowany do ciągnięcia lub pchania wagonów lub wagon sterowniczy.Rewident taboru kolejowego – pracownik kolei wykonujący prace związane z badaniem (oględzinami) stanu technicznego oraz drobną naprawą taboru kolejowego w szczególności wagonów pasażerskich, towarowych lub specjalnego przeznaczenia znajdujących się w składach pociągów rozpoczynających lub kończących bieg w obrębie posterunku rewizji technicznej, wagonowni, lokomotywowni.
  Pociąg towarowy – zespół wagonów towarowych sprzęgniętych z co najmniej jedną czynną lokomotywą, odpowiednio osygnalizowany i wyposażony w wymagane dokumenty, obsługiwany przez drużynę pociągową, oznaczony numerem i posiadający rozkład jazdy i przygotowany do drogi bądź znajdujący się w drodze.

  Skład pociągu – zestawione pojazdy kolejowe bez czynnego pojazdu trakcyjnego przygotowane do pociągu lub znajdujące się w nim.

  Tabor kolejowy – pojazdy kolejowe przystosowane do kursowania samodzielnie lub w składzie pociągu, przeznaczone do przewozu osób i rzeczy lub służące do prac remontowo-budowlanych i ratunkowych.Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.

  Skład pociągu powinien według instrukcji Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadać następującym warunkom:

  Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.Pojazd kolejowy – pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, np. lokomotywa, wagon, drezyna.
 • w składzie pociągu powinien znajdować się tylko taki tabor, który odpowiada warunkom przewozu tym pociągiem oraz włączony jest w przewód główny hamulca zespolonego,
 • długość składu i jego masa nie mogą być większe niż ustalone dla danego pociągu kursującego na określonej linii kolejowej – odstępstwa dozwolone są za zgodą zarządcy infrastruktury,
 • tabor powinien być zdatny do ruchu – tabor uszkodzony może być włączany do pociągów, jeżeli rodzaj uszkodzeń, według oznaczenia rewidenta taboru nie zagraża bezpieczeństwu ruchu,
 • skład pociągu powinien być zestawiony zgodnie z planem zestawienia,
 • rozmieszczenie wagonów z czynnymi hamulcami zespolonymi w składzie pociągu towarowego powinno być równomierne w stosunku do masy pociągu,
 • dwa ostatnie wagony – a przy zmianie kierunku jazdy – również dwa pierwsze, muszą mieć czynny hamulec zespolony,
 • ostatni wagon powinien posiadać wsporniki do zakładania sygnału końca pociągu,
 • tabor powinien być przepisowo sprzęgnięty,
 • wagony w stanie próżnym powinny być czyste z wyjątkiem wagonów kierowanych do mycia lub dezynfekcji – wagony powinny być pozamykane i odpowiednio oznakowane nalepkami,
 • drzwi wagonów powinny być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem – drzwi wagonów krytych w stanie próżnym wewnątrz mokrych, mogą być uchylone, lecz powinny być unieruchomione hakiem zarzutowym,
 • kłonice wagonowe powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem – kłonice stalowe posiadające łańcuchy powinny być powiązane łańcuchami,
 • ładunek na wagonach niekrytych powinien być przepisowo załadowany, równomiernie rozmieszczony i umocowany zgodnie z wymogami,
 • wagony bez ław pokrętnych załadowane prętami stalowymi na dwóch lub więcej wagonach, należy włączać o ile jest to możliwe na koniec pociągu towarowego o prędkości do 65 km/h,
 • wagony z ławami pokrętnymi połączone samym ładunkiem lub rozworą albo wagonem pośrednim należy włączać na koniec pociągu o prędkości do 65 km/h,
 • wagony spalinowe w stanie nieczynnym bez wagonów doczepnych lub z wagonami doczepnymi mogą być doprzęgane tylko do końca pociągu; na popychanie takich pociągów potrzebna jest zgoda zarządcy infrastruktury kolejowej, który podejmie decyzję, po ustaleniu możliwości popychania ze względu na rodzaj budowy wymienionego taboru,
 • warunki przewozu towarów niebezpiecznych, ich podział oraz oznaczanie wagonów nalepkami określone są w:
 • regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID),
 • załączniku nr 2 do umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS),
 • niebezpieczne materiały zapalne w wagonach otwartych powinny być przykryte oponami.
 • Zobacz też[]

 • Skład manewrowy
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Zestawianie pociągów. [dostęp 2013-08-08].
 • Wagon – pojazd szynowy służący do przewozu osób, ładunków lub urządzeń w kolejowym transporcie lądowym. Wagon porusza się po torze lub linie (kolej linowa).Zarządca infrastruktury kolejowej – podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową na zasadach określonych w ustawie o transporcie kolejowym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  RID – (z fr. Reglement concernant le transport Internationale ferroviaire des marchandises Dangereuses – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych). Załącznik 2 Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS) ważne od 1 lipca 2006 r.
  Skład manewrowy – pojazdy kolejowe sprzęgnięte z pojazdem kolejowym z napędem lub zespół trakcyjny wykonujący manewry. Pojazd kolejowy z napędem może znajdować się za, przed lub między pojazdami kolejowymi.
  Urząd Transportu Kolejowego – organ centralnej administracji państwowej podległy Ministerstwu Infrastruktury. Powstał na drodze przekształcenia dotychczasowego Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. Posiada 7 oddziałów terenowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.