• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sierakowski Park Krajobrazowy

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Las mieszany – siedliskowy typ lasu występujący na nizinach i zajmujący na terenie Polski ok. 10,5% powierzchni siedlisk leśnych, głównie żyźniejsze gleby typu skrytobielicowego lub brunatnego: piaski gliniaste oraz gliny spiaszczone. Dla siedliska lasu mieszanego głównymi gatunkami drzew są: dąb szypułkowy, buk, sosna, świerk, jodła, modrzew, brzoza.
  Łężeczki – średniej wielkości wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Chrzypsko Wielkie nad Jeziorem Chrzypskim w Sierakowskim Parku Krajobrazowym.

  Sierakowski Park Krajobrazowypark krajobrazowy utworzony 12 sierpnia 1991 w zachodniej części ówczesnego województwa poznańskiego. Po reformie administracyjnej w Polsce, dnia 1 stycznia 1999 r. obszar znajduje się na terenie obecnego województwa wielkopolskiego.

  Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.Punkt widokowy Grobia (także Góra Głazów) – wzniesienie z zagospodarowanym punktem obserwacyjnym, zloakalizowane w Sprzecznie, południowej części wsi Grobia, przy drodze powiatowej nr 101 do Kwilcza.

  Chroni on krajobraz polodowcowy z licznymi pagórkami morenowymi, rynnami jeziornymi dolinami rzek, wydmami oraz rozległymi kompleksami leśnymi.

  Podstawa prawna[ | edytuj kod]

  Sierakowski Park Krajobrazowy utworzono 12 sierpnia 1991 r. zgodnie z „Rozporządzeniem Nr 6/91 Wojewody Poznańskiego (...) w sprawie: utworzenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego”.

  Rezerwat przyrody Bukowy Ostrów - krajobrazowy rezerwat przyrody położony w gminie Kwilcz, powiecie międzychodzkim (województwo wielkopolskie).Jezioro Chrzypskie – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Chrzypsko Wielkie, leżące na terenie Pojezierza Poznańskiego.

  Przedmiot ochrony[ | edytuj kod]

  Sierakowski Park Krajobrazowy usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, nieopodal Puszczy Noteckiej. Park utworzono na rozległych pagórkowatych terenach leśnych, z których ponad 7% stanowią jeziora i rzeki.

  W południowej części parku, w okolicach wsi Ławica i Chalin rosną w przeważającej mierze lasy mieszane i bukowe, zlokalizowane w głębokich jarach.

  Park ochrania unikatowy krajobraz polodowcowy pełen pagórków o charakterze morenowym, wydm oraz rynien jeziornych i dolin rzek. Porastają go lasy (stanowią około 1/3 terenu całej powierzchni): głównie mieszane oraz buczyny w południowej części, w północnej zaś znajduje się więcej wydm, na których usytuowały się bory sosnowe. Obie te części rozdziela płynąca przez północ parku Warta. W Parku znajdziemy jedno z najgłębszych jezior w województwie wielkopolskim: Jezioro Śremskie. Jego głębokość sięga do 45 m, przez co stanowi ono jedyną kryptodepresję w Wielkopolsce (jego dno znajduje się o 6 m niżej niż wysokość, na której znajduje się morze). Na terenie całego Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody.

  Buczyna (Fagion sylvaticae) – syntakson w randze związku należący do klasy europejskich mezo- i eutroficznych lasów liściastych – (Querco-Fagetea). Leśne zbiorowisko roślinne, zazwyczaj z dominacją buka w drzewostanie. Dno tych lasów jest silnie zacienione, występują w nim rośliny cieniolubne i takie, które kwitną przed listnieniem drzew (geofity). W podszycie i podroście zwykle niemal wyłącznie młode buki. Często runa niemal brak – jest tylko gruba warstwa ściółki (tzw. buczyny nagie).Dicrano-Pinion – syntakson w randze związku należący do klasy borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea (zobacz też las iglasty). W zasadzie pokrywa się z tradycyjnym pojęciem borów sosnowych (choć zaliczane do niego są występujące na podobnych siedliskach lasy mieszane, a nawet liściaste).

  Położenie parku i powierzchnia[ | edytuj kod]

  Sierakowski Park Krajobrazowy położony jest na terenie 4 gmin.

  Użytkowanie gruntów[ | edytuj kod]

  Formy ochrony przyrody[ | edytuj kod]

  Rezerwaty przyrody[ | edytuj kod]

 • 5 rezerwatów przyrody (228,84 ha)
 • Buki nad Jeziorem Lutomskim
 • Czaple Wyspy
 • Mszar nad jeziorem Mnich
 • Cegliniec
 • Bukowy Ostrów
 • Obszary Natura 2000[ | edytuj kod]

   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Użytki ekologiczne[ | edytuj kod]

 • Jaskółcza Skarpa
 • Pomniki przyrody[ | edytuj kod]

   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Ciekawostki przyrodnicze[ | edytuj kod]

 • Punkty widokowe
 • punkt widokowy Łężeczki: panorama Jez. Chrzypskiego we wsi Łężeczki,
 • punkt widokowy Grobia (Góra Głazów): we wsi Grobia z widokiem na Puszczę Notecką.

 • Rezerwat przyrody Czaple Wyspy - faunistyczny rezerwat przyrody położony w gminie Sieraków, powiecie międzychodzkim (województwo wielkopolskie). Plan ochrony rezerwatu opracowano na okres od 01.01.1997 roku do 31.12.2016 roku, gdzie wyznaczone są dwie strefy ochronne. Chalin – mała wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków. W latach 1975−1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego. Najmniejsze pod względem ludności sołectwo w gminie Sieraków. Siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.
  Centralna część parku

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • parki krajobrazowe w Polsce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Sierakowski Park Krajobrazowy. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-10-02].
 • Puszcza (dawniej pustkowie lub dzicz) - wielki kompleks leśny oznaczający w przeszłości pustać czyli niezamieszkały, odludny obszar, porośnięty pralasami lub praborami. Pierwotne puszczańskie drzewostany były bardzo bogate pod względem składu gatunkowego i struktury warstwowej. Rosły tam nie tylko stare, potężne drzewa, ale również wiele krzewów, przygłuszonych mniejszych drzew, bogate runo oraz młode drzewa wyrosłe w lukach po zwalonych olbrzymach.Puszcza Notecka – wielki kompleks leśny w Kotlinie Gorzowskiej zajmujący około 135 tys. ha (ok. 1350 km), porastający wydmowy obszar międzyrzecza warciańsko-noteckiego, ciągnący się na długości ponad 100 km od Santoka i Skwierzyny na zachód po Oborniki i Rogoźno na wschodzie przy średniej szerokości 20 km.
  Warto wiedzieć że... beta

  Grobia – wieś sołecka w zachodniej Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w południowej części gminy Sieraków. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.
  Rezerwat przyrody Buki nad Jeziorem Lutomskim – leśny rezerwat przyrody położony w gminie Sieraków, powiecie międzychodzkim (województwo wielkopolskie). Znajduje się pośrodku zachodniego brzegu Jez. Lutomskiego i jest zwany popularnie „Buczyną Lutomską”, w obrębie sołectwa Grobia.
  Jezioro Śremskie – jezioro morenowe na Pojezierzu Poznańskim w pobliżu przysiółka Śrem, w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków. Jezioro ma w przybliżeniu kształt owalny. Linia brzegowa jest dość dobrze rozwinięta, brzegi wysokie. Na zachodnim brzegu znajduje się las, zaś przy południowo-zachodnim krańcu jeziora wieś Chalin. Ciekawostką jest, że Jezioro Śremskie stanowi kryptodepresję - jego dno znajduje się na głębokości 6 m p.p.m.
  Rezerwat przyrody Cegliniec - leśny rezerwat przyrody położony w gminie Sieraków, powiecie międzychodzkim (województwo wielkopolskie). Znajduje się na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego.
  Wydma – piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr. Warunki środowiska wpływają na różny kształt i rozmiar wydm. Powstawanie wydmy jest ściśle związane z transportem materiału piaszczystego: piasek pędzony wiatrem blisko powierzchni lub wleczony po niej zatrzymuje się za takimi przeszkodami jak głazy, zarośla czy nierówności gruntu – gromadząc się wówczas tworzy wydmę.
  Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.
  Park krajobrazowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce, określonych w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku. Parki krajobrazowe chronią obszary ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe w celu ich zachowania i promowania w duchu zrównoważonego rozwoju.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.895 sek.