• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieć wodociągowa

  Przeczytaj także...
  Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi. Najczęściej przesyłane są ciecze i gazy, ale istniały także pneumatyczne rury mogące transportować ciała stałe z wykorzystaniem powietrza pod ciśnieniem.Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych. Rozróżnia się hydranty:
  Hydrofor – urządzenie, które zapewnia stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Zbudowane jest z jednej lub większej liczby pomp, zbiornika ciśnieniowego i presostatu. Całość uzupełniają zawory odcinające, zwrotne i zawór bezpieczeństwa.
  Akwedukt Pont du Gard we Francji
  Układanie sieci wodociągowej
  Przepompownia w zabytkowej stacji wodociągów w Bydgoszczy

  Sieć wodociągowaukład przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.

  Akwedukt Pont du Gard - to zachowany w dolinie rzeki Gard odcinek zbudowanego przez Rzymian akweduktu prowadzącego wodę ze źródeł w Uzès do Nîmes. Akwedukt został zbudowany po wschodniej stronie Masywu Centralnego. Budowla o łącznej długości około 50 km i całkowitym spadku 17 m składała się z szeregu tuneli i mostów wzniesionych z bloków kamiennych bez użycia zaprawy. Akwedukt został zbudowany w latach 26 p.n.e. - 16 p.n.e. na polecenie Agrypy (na moście zachowała się inskrypcja z 19 p.n.e. poświęcona Agrypie).Stacja wodociągów Las Gdański w Bydgoszczy – ujęcie wód podziemnych istniejące od 1900 r. w Bydgoszczy, w węższym znaczeniu kompleks zabytkowych obiektów komunalnych, położonych na południowym skraju Lasu Gdańskiego.
 • rozgałęzieniowa (otwarta) – znany jest kierunek przepływu wody, który odbywa się przez przewód tranzytowy, poniżej główna ilość wody płynie przez przewody magistralne, potem występują w tym układzie przewody rozdzielcze, położone na każdej ulicy, a do nich przyłączone domy. Wady - największe średnice są na początku, w razie awarii na którymś przewodzie magistralnym zostaje odłączona zasuwa, a za nią nie ma wody. Zalety - łączna długość przewodów jest niewielka.
 • pierścieniowa (obiegowa zamknięta) zalety: jest ciągły obieg wody w sieci, gdy nastąpi awaria to zamyka się tylko pewien odcinek a w pozostałych miejscach będzie płynąć woda nieprzerwanie. Wady - łączna długość przewodów wodociągowych w sieci jest większa niż w rozgałęzieniowym, jest nieznany kierunek przepływu wody.
 • mieszane.
 • Podział wodociągów
  a) ze względu na zasięg terytorialny

  Zawór odpowietrzający (odpowietrznik) - zawór służący do usuwania powietrza zwykle z układów hydraulicznych. Zawór ten umożliwia samoczynne napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania. Zasada działania opiera się na samoczynnym wylocie powietrza z instalacji (montaż w najwyższym punkcie odpowietrzanego odcinka) i zamknięciu otworu odpowietrzającego przy pomocy pływaka (przeważnie kulki z tworzywa sztucznego).Regulator ciśnienia – zawór sterujący ciśnieniem, nastawiany ręcznie, utrzymujący stałą wartość ciśnienia na wyjściu, niezależnie od zmian, wyższego ciśnienia wejściowego, przy zmiennej wartości natężenia przepływu czynnika przez zawór.
 • lokalne (obejmuje pojedyncze obiekty dom mieszkalny),
 • centralny zaopatruje w wodę większą jednostkę osadnicza lub miejską,
 • grupowy obejmuje kilka jednostek osadniczych, zakładów przemysłowych oddalonych od siebie,
 • okręgowy zaopatruje duże obszary na których znajdują się miasta,zakłady przemysł, aglomeracje miejsko-przemysłowe, wiele jednostek osadniczych.
 • wieloprzestrzenne – jednostka osadnicza, zgrupowanie przemysłu
 • b) według sposobu wykorzystania dyspozycyjnych zasobów wodnych

  Rura – element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości. Rury są stosowane jako przewody do prowadzenia cieczy i gazów lub jako elementy do budowy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz konstrukcji budowlanych. Wykonane mogą być ze stali, żeliwa, metali kolorowych, betonu, żelbetu, tworzyw sztucznych (np. polietylenu, polichlorku winylu). Mogą stanowić także osłonę np. dla prowadzonych przewodów elektrycznych. Stosuje się rury do prowadzenia instalacji w osłonach termicznych tzw. rury termoizolowane.Zawór antyskażeniowy - to urządzenie mechaniczne, które umożliwia ochronę sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniem w wyniku wystąpienia przepływu zwrotnego.
 • ogólnego przeznaczenia (zaopatruje w wodę ludność i przemysł ze wspólnych źródeł za pośrednictwem tej samej sieci),
 • pół-rozdzielczy (są 2 niezależne układy urządzeń wodociągowych dla oddzielnego pokrycia potrzeb komunalnych i potrzeb przemysł - woda o innej jakości),
 • rozdzielczy (oddzielenie potrzeb komunalnych od przemysłowych),
 • c) ze względu na ciśnienie:

  Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność). Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie wszystkich elementów przynależących do systemu bywa w praktyce niekiedy bardzo trudne, dlatego do badania systemów wykorzystuje się ich uproszczone modele. Elementy przynależące do jednego systemu nie mogą jednak stanowić jednocześnie elementów przynależnych do innego systemu.
 • ciśnieniowe (pompy),
 • ciśnieniowo-grawitacyjne (wieża ciśnień),
 • d) według przepustowości (małe, średnie, duże),
  e) według kategorii:

 • bez przerwy dostarcza wodę,
 • pół godziny przerwy na wymianę transformatora,
 • przerwy mogą być dłuższe.
 • Podział sieci wodociągowej[]

 • przewody magistralne (magistrale) – są to rurociągi o średnicy powyżej średnicy ф 250 mm. Przewody magistralne o średnicy ф 250 i 300 mm są jednocześnie przewodami rozdzielczymi.
 • przewody rozdzielcze – są to przewody powyżej ф 80 mm do ф 200 mm.
 • przyłącza domowe – to przewody o średnicy do 80 mm. W praktyce są to rurociągi o średnicy od 25 mm.
 • Uzbrojenie sieci wodociągowej[]

 • Hydrant
 • Zasuwa wodociągowa
 • Zawór wodociągowy
 • Odpowietrznik
 • Zawór przeciwuderzeniowy
 • Zawór redukcyjny
 • Regulator przepływu
 • Zdrój uliczny
 • Studnia odwadniająca
 • Zawór antyskażeniowy
 • Wielofunkcyjny zawór zapobiegający stratom wody na wodomierzach
 • Zobacz też[]

 • akwedukt
 • filtry Lindleya
 • hydrant
 • hydrofor
 • instalacja wodna
 • transport rurociągowy
 • wodociąg
 • wodomierz
 • Wodomierz – potoczna nazwa wskaźnika lub przyrządu pomiarowego będącego połączeniem przepływomierza z licznikiem. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m (metr sześcienny) lub (galon).Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya, Stacja Filtrów i Wodociągów – warszawskie filtry wody wybudowane w latach 1883-1886, zlokalizowane między ulicami Koszykową, Krzywickiego, Filtrową i Raszyńską. Ulica Williama Lindleya w Warszawie prowadzi wprost do wejścia na teren Filtrów Warszawskich, mieszczących się przy ul. Koszykowej 81.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Akwedukt (łac. aquae ductus, ciąg wodny) – kanał wodociągowy, rurociąg podziemny lub nadziemny, doprowadzający wodę z odległych źródeł na ogół do miast przy wykorzystaniu siły ciążenia ziemskiego. Może być umieszczony na arkadach przeprowadzonych nad rzekami lub nierównościami terenu. Akweduktem nazywany jest również most kanału wodnego.
  Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.
  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.