• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Serwlet

  Przeczytaj także...
  Java Platform, Enterprise Edition (zwana również jako Java Enterprise, J2EE oraz Java EE czasami tłumaczona jako Java Korporacyjna) jest szeroko rozpowszechnioną serwerową platformą programistyczną języka Java. Definiuje standard tworzenia aplikacji w języku programowania Java opartych o wielowarstwową architekturę komponentową. Komponenty są zwykle osadzane na serwerze aplikacyjnym obsługującym Java Enterprise. Standard ten określa zestaw interfejsów programistycznych jakich musi dostarczać zgodny serwer aplikacyjny.Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.
  W programowaniu obiektowym klasa jest częściową lub całkowitą definicją dla obiektów. Definicja obejmuje dopuszczalny stan obiektów oraz ich zachowania. Obiekt, który został stworzony na podstawie danej klasy nazywany jest jej instancją. Klasy mogą być typami języka programowania - przykładowo, instancja klasy Owoc będzie mieć typ Owoc. Klasy posiadają zarówno interfejs, jak i strukturę. Interfejs opisuje, jak komunikować się z jej instancjami za pośrednictwem metod, zaś struktura definiuje sposób mapowania stanu obiektu na elementarne atrybuty.

  Serwletklasa Javy działająca po stronie serwera WWW w modelu żądanie-odpowiedź, rozszerzająca jego możliwości. Uruchamiane są w bezpiecznym środowisku serwera aplikacji (np. GlassFish) albo kontenera webowego (np. Apache Tomcat). Jako część platformy JEE, serwlety mają dostęp do całego API Javy.

  JavaBeans — mechanizm komponentów wielokrotnego użytku dla platformy Java opracowany w latach 90. przez firmę Sun Microsystems. Pozwalają opakować wiele małych obiektów w jeden obiekt zwany ziarnem (ang. bean), przestrzegający ściśle określonych konwencji, który może być przenoszony i używany w różnych miejscach aplikacji. Każde ziarno to serializowalny obiekt z bezargumentowym konstruktorem, do którego właściwości można dostać się przy pomocy metod dostępowych.Serwer WWW (ang.) web server – program działający na serwerze internetowym, obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP. Z serwerem WWW łączy się, poprzez sieć komputerową, przeglądarka internetowa, będąca jego klientem, aby pobrać wskazaną stronę WWW.

  Nazwa Serwlet powstała na wzór nazwy aplet, przez zastąpienie sylaby ap- sylabą serw-, wskazującą na wykonywanie programu po stronie serwera.

  JSP (ang. JavaServer Pages) to technologia umożliwiająca tworzenie dynamicznych dokumentów WWW w formatach HTML, XHTML, DHTML oraz XML z wykorzystaniem języka Java, wplecionego w kod HTML danej strony. W tym aspekcie, jest to rozwiązanie podobne do PHP.GlassFish – otwarty serwer aplikacji dla platformy Java EE, rozwijany przez Oracle (dawniej Sun Microsystems). Rozpowszechniany jest na dwóch licencjach: CDDL oraz GPL. Rozwijana jest także wersja komercyjna − Oracle GlassFish Enterprise Server.

  Cykl życia[ | edytuj kod]

  1. Klasa serwletu jest ładowana do pamięci tylko raz, przy starcie kontenera webowego lub przy pierwszym wczytaniu strony.
  2. Tworzona jest instancja klasy - wywoływana jest metoda init() inicjalizująca obiekt. Inicjalizacja obiektu dokonywana jest tylko raz - przed obsłużeniem pierwszego żądania.
  3. Po zainicjalizowaniu, instancja klasy serwletu rezyduje w pamięci, oczekując na przydział żądań. W chwili gdy serwer otrzymuje żądanie od klienta, tworzy obiekty (instancje klas Javy) reprezentujące żądanie klienta i odpowiedź serwera, następnie uruchamia nowy wątek, który wywołuje metodę service() przekazującą obiekty żądania i odpowiedzi do odpowiedniej metody zaimplementowanej przez programistę.
  4. Po zakończeniu pracy serwletu wywoływana jest metoda destroy() zwalniająca zasoby alokowane przez uruchomiony serwlet.

  Przykłady[ | edytuj kod]

 • Zobacz przykładowe kody źródłowe serwletów na stronie Wikibooks
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • JavaBeans
 • JavaServer Pages
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Serwlet w encyklopedii WIEM (pol.). [dostęp 2009-05-20].
  2. Opis technologii Serwletów (ang.). [dostęp 2009-05-21].
  3. Cykl życia serwletu (ang.). [dostęp 2009-05-20].
  4. Inicjalizacja serwletu (ang.). [dostęp 2009-05-20].
  5. Zakończenie pracy serwletu (ang.). [dostęp 2009-05-20].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Java Servlet Technology (ang.)
 • Serwer aplikacji Java EE (wcześniej J2EE) - serwer aplikacji na którym działają aplikacje napisane w architekturze Java Enterprise Edition. Po wersji 1.4 nazywana Java EE (w skrócie JEE).Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aplet Javy – aplet dostarczany w postaci kodu bajtowego Javy. Może zostać uruchomiony w przeglądarce internetowej wykorzystując wirtualną maszynę Javy albo w samodzielnej aplikacji AppletViewer służącej do testowania apletów Javy. Mogą być pisane zarówno w Javie jak i innych językach kompilowanych do kodu bajtowego - na przykład Jython.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.