• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Senat uczelni

  Przeczytaj także...
  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.
  Statut uczelni – dokuument określający sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w ustawie o szkolnictwie wyższym.

  Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.

  Uczelnia zawodowa – uczelnia prowadząca studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.Doktorant – osoba pisząca rozprawę doktorską. W rozumieniu polskiej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym doktorant to uczestnik studiów doktoranckich.

  Kompetencje ustawowe[ | edytuj kod]

  W myśl art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do kompetencji senatu uczelni należy:

 • uchwalanie statutu
 • uchwalanie regulaminu studiów
 • uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji
 • powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni
 • opiniowanie kandydatów na rektora
 • przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni
 • formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań
 • nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne
 • ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
 • ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich
 • określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się
 • wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauk
 • Skład senatu[ | edytuj kod]

  W skład senatu wchodzą:

  Uczelnia akademicka – uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.

  1) w publicznej uczelni akademickiej:

  a) profesorowie i profesorowie uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu senatu,

  b) studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu,

  c) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w lit., a i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 25% składu senatu;

  2) w publicznej uczelni zawodowej:

  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – polska ustawa uchwalona przez Sejm VIII kadencji, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym i działalnością naukową.

  a) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu senatu,

  b) studenci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu,

  c) nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 25% składu senatu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Profesor uczelni, dawniej profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przeznaczone dla nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub zawodowe. Jest to stanowisko wyższe od adiunkta i niższe od profesora. Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.