• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Seminarium Biogeograficzne

  Przeczytaj także...
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Habitatowa – potoczna nazwa Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej elementem prawa Unii Europejskiej. Razem z Dyrektywą Ptasią stanowi podstawę europejskiego systemu ochrony przyrody Natura 2000.
  Europejskie Forum Siedliskowe (European Habitats Forum, EHF) – europejska sieć organizacji ekologicznych, z siedzibą w Brukseli, zajmujących się ochroną przyrody, zaangażowana w szczególności we współpracę z Komisją Europejską w zakresie wdrażania sieci obszarów Natura 2000. Przedstawiciel EHF bierze udział w roli "adwokata przyrody" w procedurze Seminarium Biogeograficznego.

  Organizowana przez Komisję Europejską procedura weryfikacji, czy proponowana przez państwo członkowskie UE sieć specjalnych obszarów ochrony siedlisk, przewidywana do włączenia do sieci Natura 2000 jest wystarczająca.

  Polega na dyskusji naukowej sytuacji każdego z siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i gatunków z załącznika II dyrektywy. Stronami dyskusji są: eksperci wybrani przez rząd państwa członkowskiego, przedstawiciele Europejskiego Forum Siedliskowego zwykle wywodzący się z pozarządowych organizacji ekologicznych działających w danym państwie, Komisja Europejska wraz z zespołem swoich ekspertów.

  Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.Siedlisko przyrodnicze – pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000. Wprowadzone zostało w celu identyfikacji obszarów lądowych lub wodnych o określonych cechach środowiska przyrodniczego, wyodrębnianych w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. Termin ten nawiązuje do biogeocenozy albo ekosystemu (zob. struktura ekosystemu) obejmując postaci lub fragmenty tych układów identyfikowane zwykle przez określone zbiorowiska roślinne lub warunki geograficzno-ekologiczne.

  Bierze się pod uwagę:

 • czy do sieci Natura 2000 została włączona wystarczająca część krajowych zasobów siedliska / gatunku?
 • czy obszary Natura 2000 pokrywają całą zmienność siedliska /gatunku
 • czy rozmieszczenie obszarów Natura 2000 odpowiada rozmieszczeniu zasobów siedliska / gatunku.
 • Brane są pod uwagę wyłącznie argumenty naukowe; nie są brane pod uwagę argumenty społeczne, gospodarcze itp.

  Dla Polski, sieć obszarów Natura 2000 podlegała weryfikacji w toku:

 • Seminarium Biogeograficznego dla alpejskiego regionu biogeograficznego (w Polsce obejmującego Karpaty), w Kranjskiej Gorze w Słowenii, w maju 2005 r.
 • Seminarium Biogeograficznego dla kontynentalnego regionu biogeograficznego (w Polsce obejmującego większość terytorium kraju, bez Karpat), w Darovej w Czechach, w kwietniu 2007 r.
 • Seminarium Biogeograficznego dla Morza Bałtyckiego, w Sopocie w listopadzie 2009 r.
 • Powtórnego Seminarium Biogeograficznego dla Polski, w Warszawie w marcu 2010 r. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.