• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Seminarium - zajęcia

  Przeczytaj także...
  Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi).Webinarium (ang. web (sieć) + seminar (seminarium)) – rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie do dwóch celów: jako narzędzia szkoleniowe i do kontaktów biznesowych.
  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) – metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.

  Metoda nauczania – celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów.Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Seminarium jest jedną z podstawowych metod nauczania w szkolnictwie wyższym, podobnie jak konwersatorium, przy czym w porównaniu z konwersatorium udział aktywności własnej studenta jest większy. Przeciwnie do wykładu, seminarium jest uważane za dość trudną metodę nauczania, zarówno dla prowadzącego zajęcia, jak i dla studentów. Jest to metoda przewidziana raczej dla najbardziej zaawansowanych studentów, prowadzona zazwyczaj na ostatnich latach studiów, wymagająca od studentów posiadania już wcześniej pewnej wiedzy w zakresie zagadnień poruszanych na seminarium (inaczej nie byliby w stanie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, ani napisać referatu), dobrze utrwalonej. Seminarium przeciwnie do biernego wysłuchiwania wiedzy na wykładzie, pozwala nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Najczęściej forma zajęć w postaci seminarium służy do przygotowania prac dyplomowych oraz magisterskich, w jakich niewielka grupa studentów spotyka się ze swoim promotorem i dyskutuje nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami teoretycznymi i wybranymi, już opublikowanymi pracami badawczymi.

  Seminarium w innych krajach[]

  Seminarium w krajach anglojęzycznych[]

  W krajach anglojęzycznych seminarium (ang. seminar) to forma spotkań na wyższej uczelni lub w profesjonalnych lub komercyjnych organizacjach. Jest z reguły poświęcone wybranemu tematowi lub klasie tematów i ma na celu zebranie niewielkiej grupy aktywnych uczestników na regularnych spotkaniach. W przeciwieństwie do seminarium w Polsce, nie ma charakteru obowiązkowego i może zmieniać się zarówno osoba prowadząca (ang. seminar leader), jak i uczestnicy; często seminarium jest prowadzone przez gości spoza organizacji, w której się odbywa. Seminarium koncentruje się na temacie, a nie na konkretnym odbiorcy, tak więc na uczelniach uczestnikami bywają zarówno studenci wszystkich stopni, jak i pracownicy uczelni. Na seminarium najczęściej prezentuje się rezultaty badań lub prac i uprawia się konstruktywny dialog na ich temat. Na ogół zakłada się, że każdy uczestnik będzie aktywny, seminarium nie jest więc przeznaczone dla tych, którzy mają małą wiedzę o poruszanym temacie. Na uniwersytetach w USA, seminaria na ogół nie są dostępne dla studentów pierwszego stopnia, natomiast w Wielkiej Brytanii i Australii seminaria są często otwarte dla wszystkich chętnych studentów, którzy czują się przygotowani. Głębszy sens seminariów polega na szerokim zaznajomieniu uczestników (a często również prowadzącego) z metodologią wybranych dziedzin i pozwolenie na interakcję z przykładami praktycznych wyzwań, które występują podczas pracy twórczej i badawczej. Na seminariach dyskutuje się też o wcześniej zapowiedzianych materiałach, zadaje się pytania i przeprowadza się krótkie debaty. Można powiedzieć, że są to spotkania nieformalne w porównaniu do uczelnianych wykładów.

  Zobacz też[]

 • konferencja, sympozjum, wykład, sesja posterowa
 • webinarium • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.115 sek.