• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Semafor - informatyka  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wątek (ang. thread) – część programu wykonywana współbieżnie w obrębie jednego procesu; w jednym procesie może istnieć wiele wątków.Pole znacznikowe, pole wyróżnikowe, flaga, pole rozróżniające – specjalny rodzaj pola dostępny w rekordach z wariantami, które określa aktualną postać rekordu, tzn. który wariant z dostępnego wykazu wariantów zawartych w definicji rekordu, ma przypisaną wartość aktualną.

  Semafor – chroniona zmienna lub abstrakcyjny typ danych, który stanowi klasyczną metodę kontroli dostępu przez wiele procesów do wspólnego zasobu w środowisku programowania równoległego. Semafory zostały po raz pierwszy opisane przez Edsgera Dijkstrę jako istotne rozwinięcie algorytmu Dekkera.

  Typowy semafor implementowany jest jako zmienna typu całkowitego. Semafory dzieli się na binarne i zliczające. Semafor binarny może przyjmować wartości całkowite ze zbioru {0, 1}, zliczający – również większe niż 1. Semafor zliczający jest licznikiem zestawu dostępnych zasobów. Każdy z nich może być zastosowany, by zapobiec wystąpieniu zjawiska hazardu lub zakleszczenia (chociaż nie w każdej sytuacji są w stanie wyeliminować te problemy, co ilustruje problem ucztujących filozofów).

  Przerwanie (ang. interrupt) lub żądanie przerwania (IRQInterrupt ReQuest) – sygnał powodujący zmianę przepływu sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu. Pojawienie się przerwania powoduje wstrzymanie aktualnie wykonywanego programu i wykonanie przez procesor kodu procedury obsługi przerwania (ang. interrupt handler).Abstrakcyjny typ danych (ang. Abstract data type - ADT) jest to tworzenie i opisywanie w formalny sposób typów danych tak, że opisywane są jedynie własności danych i operacji wykonywanych na nich (a nie przez reprezentację danych i implementację operacji).

  Spis treści

 • 1 Implementacja
 • 2 Etymologia nazw funkcji
 • 3 Analogia semafora zliczającego
 • 4 Rodzaje semaforów
 • 5 Zastosowania
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • 8 Zobacz też


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sekcja krytyczna - w programowaniu współbieżnym fragment kodu programu, w którym korzysta się z zasobu dzielonego, a co za tym idzie w danej chwili może być wykorzystywany przez co najwyżej jeden wątek. System operacyjny dba o synchronizację, jeśli więcej wątków żąda wykonania kodu sekcji krytycznej, dopuszczany jest tylko jeden wątek, pozostałe zaś są wstrzymywane. Dąży się do tego, aby kod sekcji krytycznej był krótki - by wykonywał się szybko. Poprzez ostrożne kontrolowanie, które zmienne są modyfikowane wewnątrz i poza sekcją krytyczną (zwykle poprzez uzyskiwanie dostępu do istotnego stanu tylko z zewnątrz), zapobiega się współbieżnemu dostępowi do tego stanu. Sekcja krytyczna jest zwykle używana kiedy program wielowątkowy musi uaktualnić wiele powiązanych zmiennych, tak żeby inny wątek nie dokonał szkodliwych zmian tych danych. W odnośnej sytuacji, sekcja krytyczna może być użyta ażeby zagwarantować, że wspólny zasób, na przykład drukarka, jest używana tylko przez jeden proces w określonym czasie.
  ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language) – język programowania, który odegrał ważną rolę w historii informatyki. Wpłynął istotnie na kształtowanie się innych języków, w tym Pascala. Od momentu powstania przez około 20 lat ALGOL (lub jego dialekty) był de facto standardem opisu algorytmów w publikacjach naukowych i podręcznikach.
  Kolejka (ang. queue) – liniowa struktura danych, w której nowe dane dopisywane są na końcu kolejki, a z początku kolejki pobierane są dane do dalszego przetwarzania (bufor typu FIFO, First In, First Out; pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu).
  Algorytm Dekkera – pierwszy algorytm poprawnie rozwiązujący problem wzajemnego wykluczania się równolegle działających procesów. Tylko jeden z nich może w danej chwili wykonywać ich wspólną sekcję krytyczną (zob. programowanie współbieżne). Rozwiązanie to zostało przypisane holenderskiemu matematykowi Th. J. Dekkerowi przez Edsgera Dijkstrę w jego manuskrypcie na temat współdziałania procesów sekwencyjnych. Algorytm pozwala dwóm wątkom na bezkonfliktową pracę na danych pochodzących z jednego źródła przy użyciu do komunikacji między nimi jedynie pamięci dzielonej.
  Monitor – w przetwarzaniu współbieżnym obiekt, który może być bezpiecznie używany przez kilka wątków. Metody monitora chronione są przez muteksy, przez co w dowolnym momencie czasowym z dowolnej metody może korzystać tylko jeden wątek naraz. Upraszcza to budowę obiektów, zwalniając programistę z konieczności implementacji skomplikowanych wykluczeń.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.