• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Selekcja - programowanie  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Ada to strukturalny, kompilowany, imperatywny, statycznie typowany i obiektowy język programowania opracowany przez Jean Ichbiaha i zespół z CII Honeywell Bull w latach 70. XX wieku. Język ten wygrał konkurs zorganizowany przez Departament Obrony USA (U.S. Department of Defense – DoD), pokonując 19 innych projektów. Nazwa języka, nadana przez DoD, pochodzi od imienia lady Augusty Ady Lovelace, uważanej za pierwszą programistkę w historii.Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.
  Struktury danych[]

  W różnych językach programowania istnieje możliwość definiowania w kodzie źródłowym i używania struktur danych, składających się z pól (zmiennych) różnych typów, oraz ewentualnie (w przypadku klas), także metod (podprogramów), wykonujących określone operacje na definiowanej strukturze i komunikacji z otoczeniem.

  COBOL (ang. COmmon Business Oriented Language) – język programowania stworzony z głównym przeznaczeniem do prac programistycznych w dziedzinach ekonomii i biznesu.Język wysokiego poziomu (autokod) – typ języka programowania, którego składnia i słowa kluczowe mają maksymalnie ułatwić rozumienie kodu programu dla człowieka, tym samym zwiększając poziom abstrakcji i dystansując się od sprzętowych niuansów. Kod napisany w języku wysokiego poziomu nie jest bezpośrednio „zrozumiały” dla komputera – większość kodu stanowią tak naprawdę normalne słowa, np. w języku angielskim. Aby umożliwić wykonanie programu napisanego w tym języku należy dokonać procesu kompilacji.

  Typowe struktury danych, do których stosuje się selekcje, to m.in.:

 • struktura, rekord
 • unia, rekord z wariantami
 • klasa, typ obiektowy
 • rekord bazy danych.
 • Oprócz powyższych, typowych struktur danych, selekcje mają zastosowanie również w przypadku definiowania odrębnych jednostek programowych, takich jak np. moduły, biblioteki, pakiety, wyliczenia, czy przestrzenie nazw, w celu wskazania właściwego elementu, reprezentowanego w kodzie źródłowym za pomocą pewnego identyfikatora, który to identyfikator może odnosić się do różnych elementów zdefiniowanych w odrębnych jednostkach. Selekcja umożliwia wybór elementu z konkretnej jednostki i jest stosowania w przypadku wystąpienia konfliktów nazw (jednakowych identyfikatorów).

  Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.Visual Basic for Applications (VBA) – język programowania oparty na Visual Basicu (VB) zaimplementowany w aplikacjach pakietu Microsoft Office oraz kilku innych, jak na przykład AutoCAD i WordPerfect. Ta uproszczona wersja Visual Basica służy przede wszystkim do automatyzacji pracy z dokumentami, na przykład poprzez makropolecenia.

  Elementy składowe[]

  Jak wyżej wspomniano struktura danych może zawierać następujące rodzaje składowych:

 • pola
 • metody (dla klas, obiektów).
 • Elementy składowe struktury mogą być rozmieszczone w pamięci:

 • jedna składowa za drugą
 • jedna składowa za drugą, ale z rozmieszczeniem od określonego miejsca w pamięci, np. granicy słowa
 • począwszy od tego samego miejsca w pamięci – adresu (unie i pola wariantowe).
 • W rozpatrywanym kontekście, zasygnalizowany powyżej podział składowych i ich sposób rozmieszczenia, nie ma wpływu na sposób specyfikacji operacji selekcji. Jednakże pewne przypadki szczególne limitują możliwość odniesienia do pewnych składowych, np. w polach wariantowych, gdy zapisany aktualnie rekord posiada atrybuty dla innego wariantu.

  Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów - BUM- to seria wydawnicza książek z zakresu informatki, wydawana przez wydawnictwo NAKOM.ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language) – język programowania, który odegrał ważną rolę w historii informatyki. Wpłynął istotnie na kształtowanie się innych języków, w tym Pascala. Od momentu powstania przez około 20 lat ALGOL (lub jego dialekty) był de facto standardem opisu algorytmów w publikacjach naukowych i podręcznikach.

  Bardzo ważną zasadą jest możliwość zagnieżdżania struktur danych, tzn. pole pewnej struktury może stanowić również strukturę danych. Takie zagnieżdżanie, we współczesnych systemach programowania jest niemal nieograniczone. Oznacza ono stosowanie wielokrotnych desygnatorów pól, przy odwołaniu do pól najbardziej zagnieżdżonych w hierarchii struktur.

  Rapid Application Development (również RAD) oznacza "szybkie tworzenie aplikacji". Jest to ideologia i technologia polegająca na udostępnieniu programiście dużych możliwości prototypowania oraz dużego zestawu gotowych komponentów (np. zapewniających dostęp do bazy danych). Umożliwia to uzyskanie pewnego efektu już w pierwszych krokach programistycznych, jednocześnie stanowi poważne zagrożenie dla projektów o większych rozmiarach ze względu na łatwość nieprzemyślanego modyfikowania.Unia – typ danych w niektórych językach programowania, jak C lub asembler, grupujący wiele różnych sposobów interpretacji tego samego fragmentu pamięci. Odpowiednikiem unii w języku Pascal jest rekord z wariantami.

  Miejsce stosowania[]

  Zasadniczo selekcje stosuje się wewnątrz kodu definiującego określony algorytm. Selekcje jednak muszą także występować w przypadku deklaracji i definicji. Takie konstrukcje spotyka się głównie w tych językach, w których składnia umożliwia oddzielenie deklaracji pewnej struktury (klasy, pakietu itp.), od definicji poszczególnych składowych (metod), w których to definicjach umieszcza się selekcję, do której klasy dana metoda przynależy.

  Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.Atrybut – element składni języka programowania, który określa konkretną właściwość (znaczenie), nadaną wybranemu elementowi (obiektowi).


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Visual Basic to język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programowania firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC, ale unowocześniona. Zawiera kilkaset instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym, gdyż nie udostępnia np. możliwości dziedziczenia, czy polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX.
  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.
  this - w wielu obiektowych językach programowania, słowo kluczowe odnoszące się w niestatycznych metodach klasy do obiektu na rzecz którego dana metoda została wywołana.
  W programowaniu obiektowym klasa jest częściową lub całkowitą definicją dla obiektów. Definicja obejmuje dopuszczalny stan obiektów oraz ich zachowania. Obiekt, który został stworzony na podstawie danej klasy nazywany jest jej instancją. Klasy mogą być typami języka programowania - przykładowo, instancja klasy Owoc będzie mieć typ Owoc. Klasy posiadają zarówno interfejs, jak i strukturę. Interfejs opisuje, jak komunikować się z jej instancjami za pośrednictwem metod, zaś struktura definiuje sposób mapowania stanu obiektu na elementarne atrybuty.
  Turbo Pascal – jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka Pascal, zintegrowane środowisko programistyczne, produkt firmy Borland International dla procesorów Z-80 (system CP/M) oraz rodziny Intel 80x86 i nowszych. Obecnie nie jest już rozwijany. Następcą Turbo Pascala jest Borland Delphi.
  Instrukcja wiążąca to instrukcja w danym języku programowania służąca uproszczeniu zapisu odwołań do pól rekordu ( struktury) lub pól i metod obiektu.
  Przestrzeń nazw (ang. namespace) – abstrakcyjne uniwersum, którego elementami mogą być nazwy, terminy techniczne lub słowa. W obrębie dowolnej przestrzeni nazw każda nazwa musi być niepowtarzalna. Przestrzeń nazw jest kontekstem, w którym słowo może być jednoznacznie przypisane do reprezentowanego przez nie pojęcia ze świata rzeczywistego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.