• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sekwencja stratygraficzna

  Przeczytaj także...
  Stanowisko archeologiczne - jest to każdy ślad materialnej działalności ludzkiej w przeszłości. Terminem tym określa się zwarty, oddzielony od innych podobnych wycinek przestrzeni w obrębie którego występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je kontekstem.Warstwa przyrodnicza - w archeologii i geologii termin odnoszący się do warstw, które powstały bez ingerencji człowieka w toku przyrodniczych procesów formowania. Przykładem warstwy przyrodniczej może być naniesiony przez powódź muł, popioły powstałe po pożarze, popioły wulkaniczne, naniesiony przez wiatr piasek itp.
  Tabela stratygraficzna – schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów i warstw skalnych. Obecnie przyjęta tabela stratygraficzna została ustalona przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (ICS).

  Sekwencja stratygraficzna - w archeologii termin oznaczający występowanie po sobie kolejnych warstw archeologicznych w obrębie danego stanowiska archeologicznego. Analiza układu warstw pozwala archeologom odtworzyć dzieje stanowiska i ich kolejność. Układ warstw nie jest jednolity i same warstwy także nie są jednakowe w obrębie stanowiska. W różnych rejonach stanowiska proces powstawania warstw mógł przebiegać inaczej.

  Stratygrafia – dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej.Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

  Zobacz też[]

 • Stratygrafia
 • Stratyfikacja (archeologia)
 • Stratygrafia archeologiczna
 • Tabela stratygraficzna
 • Jednostka stratygraficzna
 • Stanowisko archeologiczne
 • Warstwa
 • Warstwa archeologiczna
 • Warstwa kulturowa
 • Warstwa przyrodnicza
 • Poziom osadniczy
 • Bibliografia[]

 • Dorota Ławecka "Wstęp do archeologii", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2003
 • Stratyfikacja - nazwa pochodzi od łacińskich słów - stratum - warstwa i facio - robię. W archeologii oznacza proces tworzenia się warstw czyli tzw. proces stratyfikacyjny na stanowisku archeologicznym odzwierciedlający sekwencję zdarzeń, które miały na nim miejsce w przeszłości. Wykopaliska stratygraficzne mają na celu uzyskanie takiej sekwencji.Warstwa kulturowa – w archeologii, efekt działalności człowieka, który doprowadził do nagromadzenia się nie tylko artefaktów, ale także i do powstania obiektów (jamy zasobowe, obiekty mieszkalne itp.) oraz do akumulacji innych substancji (odpadki organiczne i nieorganiczne – kości, węgiel drzewny, glina itp.).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Warstwa w geologii to jedna z podstawowych części ośrodka skalnego skał osadowych (osadów). Cechą charakterystyczną warstwy jest stosunkowo niewielka, w przybliżeniu jednakowa miąższość i duża rozciągłość. Warstwa jest ograniczona od dołu i od góry mniej więcej równoległymi płaszczyznami (spągiem i stropem warstwy), które stanowią wyraźne granice. Granice te mogą być ostre lub stopniowe i wynikają ze zmiany cech skały, np. tekstury, struktury lub są powierzchniami nieciągłości.
  Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.
  Poziom osadniczy - w archeologii są to ślady działalności ludzkiej w danym miejscu ograniczające się tylko do zabytków ruchomych, pozostawionych na ówczesnej powierzchni gruntu.
  Stratygrafia archeologiczna – badanie stratyfikacji archeologicznej. Dotyczy ono relacji sekwencyjnych i chronologicznych pomiędzy warstwami i stykami obiektowymi wraz z ich formą topograficzną, składem pedologicznym, szczątkami pochodzenia ludzkiego i innymi zawartymi w warstwach oraz interpretacją ich pochodzenia i określeniem miejsca w dziejach człowieka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.