• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sekretarz stanu - Polska

  Przeczytaj także...
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organ pomocniczy zapewniający realizację konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na podstawie art. 143 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Prezydent RP nadaje Kancelarii statut oraz powołuje i odwołuje jej szefa.
  Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.
  Minister wykonuje swoje zadania m.in. przy pomocy sekretarza stanu i podsekretarzy stanu

  Sekretarz stanu – najwyższy rangą urzędnik w polskim ministerstwie lub w kancelarii premiera, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Sekretarze stanu mianowani są również przez Prezydenta RP do pracy w Kancelarii Prezydenta RP.

  Komitet Stały Rady Ministrów - organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

  Opis[]

  Zgodnie z art. 37 ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, minister wykonuje swoje zadania m.in. przy pomocy sekretarza stanu i podsekretarzy stanu. Sekretarz stanu zastępuje ministra w zakresie przez niego ustalonym lub zastępuje go podsekretarz stanu, jeżeli sekretarz stanu nie został powołany. Zakres ich czynności ustala właściwy minister, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów. Różnica między sekretarzem stanu i podsekretarzem stanu sprowadza się do kwestii kolejności w zastępstwie ministra oraz spraw reprezentacyjnych.

  Urzędnik – w potocznym znaczeniu osoba pracująca lub pełniąca funkcję w administracji publicznej. Stanowisko urzędnicze może przybrać formę pracownika służby cywilnej, urzędnika służby cywilnej, pracownika samorządowego lub inną.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Powołanie sekretarza stanu w ministerstwie odbywa się na wniosek właściwego ministra, do odwołania nie jest konieczny wniosek ministra. Sekretarze stanu składają dymisję w razie przyjęcia dymisji Rady Ministrów. Sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta powołuje i odwołuje Prezydent.

  Incompatibilitas (łac. niepołączalność) – zasada niełączenia określonych funkcji publicznych. Zasada ta odnosi się zarówno do funkcji pełnionych w administracji rządowej, jak i samorządowej.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Zgodnie z art. 103 i 108 Konstytucji, stanowisko sekretarza stanu może być łączone z mandatem poselskim i senatorskim. Stanowi to wyjątek od zasady niepołączalności stanowisk (incompatibilitas), co wynika z faktu, że stanowisko sekretarza stanu jest uznawane za polityczne i obsadzane zgodnie z układem sił politycznych w Sejmie. Zasadzie incompatibilitas podlegają natomiast stanowiska podsekretarzy stanu.

  Mandat poselski – pełnomocnictwo przyznane wybranemu kandydatowi w wyborach parlamentarnych do sprawowania funkcji posła na Sejm RP. Rozpoczęciem sprawowania mandatu – jest dzień złożenia ślubowania poselskiego przed Sejmem; wygaśnięciem – dzień zrzeczenia się mandatu, pozbawienia mandatu, śmierci lub końca kadencji Sejmu. Nie można być równocześnie posłem i senatorem.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.

  Sekretarze stanu w ministerstwach wchodzą w skład Komitetu Stałego Rady Ministrów.

  Sekretarze stanu pracujący w ministerstwach nazywani są zwykle wiceministrami. Sekretarze stanu pracujący w kancelariach prezydenta i premiera nazywani są odpowiednio ministrami w kancelarii prezydenta i ministrami w kancelarii premiera.

  Zwyczajowo wiceministra i podsekretarza stanu tytułuje się grzecznościowo ministrem dla podwyższenia ich godności, także w okresie, kiedy skończyli już pełnić swoją funkcję.

  Uwagi[]

  1. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów stanowi, że minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu, z czego wynika, że w ministerstwie może być tylko jeden sekretarz stanu, lecz wielu podsekretarzy. Zdarza się jednak, że w jednym ministerstwie powoływanych jest kilku sekretarzy.
  2. Termin „wiceminister” pojawia się również w prawie, ale tylko w odniesieniu do podsekretarzy stanu (ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe).

  Przypisy[]

  1. Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492 [dostęp 2016-06-25].
  2. M.P. 2015 poz. 762 [dostęp 2016-06-25].
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
  4. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 361. ISBN 978-83-7206-082-2.
  5. Stały Komitet Rady Ministrów, Biuletyn Informacji Publicznej Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów [dostęp 2016-06-25].
  6. Poseł Michał Wójcik nowym wiceministrem sprawiedliwości, wiadomosci.onet.pl, 29 kwietnia 2016 [dostęp 2016-06-25] (pol.).
  7. Adam Lipiński - minister w KPRM ds. kontaktów z parlamentem [SKŁAD RZĄDU], wyborcza.pl [dostęp 2016-06-25].
  8. Marek Łaziński: O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa. Warszawa, PWN, 2006, s. 80
  9. Joanna Modrzyńska: Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.