• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejm koronacyjny 1764

  Przeczytaj także...
  Sejmik przedsejmowy – jeden z rodzajów sejmików partykularnych w I Rzeczypospolitej, pełniący funkcje samorządowe i dzielnicowe w okresie demokracji szlacheckiej. Był pierwszym szczeblem samorządu szlacheckiego. Sejmik zbierał się w celu wysłuchania legacji króla zwołującego sejm walny, wyboru posłów, przekazania obowiązujących instrukcji, oraz odebrania przysięgi od posłów (delegatów). Obradom sejmiku przewodniczył marszałek wybierany z grona szlachty. Sejmik wybierając posła układał instrukcję dla niego, określając tym samym granice jego działania na sejmie walnym. Mogły w nich warunkować swą zgodę dla uchwał sejmowych od przyjęcia swych postulatów lub dawać posłowi swobodę działania. Poseł, który działał sprzecznie z instrukcją, nie był karany – jedyną konsekwencją było niewybranie go następnym razem. Niektóre postanowienia sejmu walnego wymagały zatwierdzenia przez sejmik. W przypadku odmowy, król zwracał się z prośbą do opornego sejmiku by ten jednak zatwierdził rozpatrywaną ustawę.Pacta conventa (z łac. warunki uzgodnione) – Umowa o charakterze publicznoprawnym podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla. Umowy te redagowane były w czasie sejmu elekcyjnego przez reprezentantów sejmu i senatu oraz przez reprezentantów wszystkich kandydatów na tron Rzeczypospolitej z osobna. W pactach conwentach znajdowały się osobiste zobowiązania króla.
  Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.

  Sejm koronacyjny 1764I Rzeczypospolitej, został zwołany 10 września 1764 roku do Warszawy.

  Sejmiki przesejmowe w województwach odbyły się 29 października 1764 roku. Marszałkiem sejmu obrano Jacka Małachowskiego starostę piotrkowskiego. Obrady sejmu trwały od 3 do 20 grudnia 1764 roku.

  Sejm zatwierdził reformy sejmu konwokacyjnego 1764 i konstytucje sejmu elekcyjnego z tegoż roku, zachował w mocy postanowienia pacta conventa Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przeprowadził także złączenie konfederacji generalnych Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Volumina Legum (łac. Volumina Legum. Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia - Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu) – pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, zawierający zapis wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793 (obrady sejmu grodzieńskiego).Sejm elekcyjny – zjazd szlachty, który miał zadecydować o wyborze nowego króla. Uchwalano na nim układy i pakty (tj. pacta conventa). Szlachta popierała danego kandydata w zamian za coś. Obradował w Woli pod Warszawą, głosować mógł każdy szlachcic.

  Lista ustaw przyjętych na sejmie:[ | edytuj kod]

  1. - (brak nazwy, potwierdzenie ustaw przyjętych na sejmie elekcyjnym)
  2. Acta Interrgni
  3. Złączenie Konfederacyi oboyga narodów
  4. Akt przystąpienia Stanów zkonfederowanych W. X. Lit. do zkonfederowanych Stanow Koronnych
  5. Obiaśnienie władzy Kommissyi Skarbowey
  6. Approbacya ordynacyi Kommissyi Skarbowey
  7. Palestra Sądu Kommissyi Skarbowey
  8. Wyznaczenie mieysca iuryzydkcyom ultimae instantiae I. K. Mci y Rzeczypospolitey
  9. Assekuracya konserwacyi papierów publicznych
  10. Deklaracya cła generalnego
  11. Obostrzenie prawa o dupli kwarty
  12. Ustanowienie miary generalney
  13. Zniesienie pogłownego,podymnego, tak w Koronie, iako y w W. X. Lit.
  14. Zniesienie foraliorum
  15. Most na Wiśle pod Warszawą
  16. Kwit sukcessorom W. niegdyś Ossolińskiego Podskarbiego Wielkiego Koronnego
  17. Kwit sukcessorom W. Iana Kantego Moszyńskiego Podskarbiego W. Koronnego
  18. Kwit sukcessorom zmarłych Podskarbich: Czapskiego y Grabowskiego
  19. Kwit W. Teodorowi Wesslowi Podskarbiemu Wielkiemu Koronnemu
  20. Przywrócenie kosztow W. Xiążęciu Augustowi Czartoryskiemu
  21. Rekompensa Urodzon. Darowskiemu
  22. Subsidium miastu Elblągowi
  23. Gratitudo Urodzonemu Marszałkowi Seymu Electionis tudzież UU. Sekretarzom
  24. Wypłacenie summy sukcessorom Ur. Kazimierza Karwowskiego Marszałka Seymowego
  25. Nagroda Fuernierowi
  26. Lustratorowie Woiewodztwa Kijowskiego
  27. Przywrócenie iuryzdykcyi Marszałkowskiey Wielmożnemu Franciszkowi Bielińskiemu
  28. Wyznaczenie Assessorów do Sądów naszych
  29. Compositie inter Status
  30. Alternata Prowincyi
  31. Obiaśnienie konstytucyi dawnieyszych o trwaniu sessyi Seymowych
  32. Korrektura Trybunału
  33. Obiaśnienie prezydencyi Lwowskiey
  34. Deklaracya Ziemstw Woiewodztwa Sandomirskiego Powiatow Radomskich
  35. Upewnienie mieysca sądzenia się w Trybunale Ziemi Dobrzyńskiey
  36. Sądy Ziemskie Warszawskie
  37. Sądy Ziemskie Czerskie
  38. Kommissya ad revisionem archivi Ziemi Ciechanowskiey
  39. Przydanie Surrogata Urodzonemu Brzozowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu y Grodzkiemu Ciechanowskiemu
  40. Ustawa Rokow Ziemskich Woiewodztwa Podlaskiego Ziemi Drohickiey
  41. Pozwolenie Sądów Grodzkich w Goniądzu
  42. Przeniesienie xiąg Ziemskich Ziemi Rawskiey do miasta Białły
  43. Alternata Pisarza Ziemskiego Płockiego z Pisarzem Ziemskim Ziemi Zawskrzynskiey
  44. Przeniesienie suscepty Grodzkiey Płockiej z Srzeńska do Mławy
  45. Rewizya xiąg Ziemi Liwskiey
  46. Deklaracya konstytucyi Seymu Convocationis uchwaloney Komissyi Woyskowey
  47. Deklaracya Sądowey iuryzdykcyi nad Gwardyami naszemi
  48. Kwit Urodzonemu Fryderykowi Bruhlowi
  49. O obieraniu Posłow na Seymu, y Deputatow na Trybunał w Woiewodztwach Poznańskim, Kaliskim y Ziemi Wschowskiey
  50. O Posłach Woiewodztwa Lubelskiego
  51. Ustawa Podkomorzych, y Ziemstwa w Powiatach Żytomirskim y Owruckim Woiewodztwa Kiiowskiego
  52. Ustanowienie Seymikow Gospodarkich w Woiewodztwie Mazowieckim
  53. O obieraniu Poslow Pruskich
  54. Postanowienie płaty Smolakom Ziemi Halickiey
  55. Lustracja podatku czopowego y szelężnego w Ziemi Chełmskiey
  56. Przedłużenie Seymu
  57. Przysięga Urodzonego Seymowego Sekretarza
  58. Xięstwo Kurlandzkie y Semigalskie
  59. Warunek praw religii Katolickiey w Xięstwach Kurlandzkim y Semigalskim
  60. Kommissya do traktowania z Dworem Rossyiskim
  61. Deklaracya do traktowania z Dworem Berlińskim
  62. Approbacya Sądów Pogranicznych Woiewodztwa Bracławskiego z Tatarami
  63. Pensya Sędziom Pogranicznym Woiewodztwa Podolskiego
  64. Interessa z Dworem Saskim
  65. Urzędy Koronne
  66. Kasztelnia Buska, y Urzędy Ziemskie Powiatowe różnych Woiewodztw
  67. Pozwolenie Woiewodztwu Bełzkiemu Podkomorzego dla Ziemi Buskiey
  68. Wyznaczenie mieysca dla Podkomorzego Wschowskiego, ostrzeżenie iuryzdykcyi Starosty y Ziemstwa Wschowskich
  69. Dom nasz Krolewski
  70. Reintegracya dóbr Starostwa Halickiego
  71. Wsi naszych Sołomka y Zurawka rozporządzenie
  72. Assekuracya dożywocia Urodzonym Ordynatom Zamoyskim małżonkom na Starostwo Płoskierowskie y Tarnawstkę
  73. Przeprawy Wielko-Polskie
  74. Przeniesienie akt Generału Kiiowskiego z Lublina do Lwowa
  75. Dobra stołu Krolewskiego
  76. Miasto Zakroczym
  77. Konserwacya puszczy Niepołomskiey
  78. Approbata zamiany dobr Kuchar y Rudna ekonomicznych I. K. Mci za dobra wieś Bogucice dziedziczne Urodzonego Iana z Slas Slaskiego, Woyskiego Woiewodztwa Krakowskiego
  79. Uspokoienie granic między dobrami dziedzinemi Dźwiniaczem y Starostwem Czerwonogrodzkim
  80. Approbacya sprzedaży medietatis wsi Gnatowice ia rem Urodzonego Bazylego Walickiego Kasztelana Sochaczewskiego
  81. Dobra Brwilno y Bielawy
  82. Przyczynienie placow do rozprzestrzenienia zamku Warszawskiego
  83. Pozwolenie kupienia placow Tepperowi w Warszawie
  84. Szkoła rzemieślnicza w Opolu
  85. Szpitale Warszawskie
  86. Approbacya fundacyi domu Nacyonaluego w Rzymie, oraz szpitala y alumnatow przy nim fundowanych
  87. Forteca Częstochowska
  88. Korony y insignia Krolewskie
  89. Libertacya placow Urodzonych Kaczyńskiego i Kłopotowskiego
  90. Iarmark w miasteczku Siedlcach
  91. Indygenat Urodzonych Bruhlow
  92. Indygenat Urodzonego Iozefa Gabaleona Salmoura
  93. Indygenat urodzonemu Pyrhys de Varille szlachcicowi Francuskiemu
  94. Indygenat Urodzonemu Ierzemu Bertrandowi
  95. Indygenat Urodzonych Riaucoura y Schmidta
  96. Indygenat Urodzonego Szymona Gorticellego
  97. Nobilitacya Urodzonych Hiżów
  98. Nobilitacya na rekommendacyą Wielmożnego Xcia Augusta Czartoryskiego Woiewody Generała Ziem Ruskich, iako Generalnego Regimentarza woysk Koronnych
  99. Nobilitacya zasłużonych w woysku Koronnym
  100. Nobilitacya UU. Brzozowskiego, Nowickiego, Słomińskiego, Kozłowskiego y Fontanny
  101. Zachowanie przy prawach y prerogatywach szlacheckich, sukcessorow Ur. Iana Tatarowicza
  102. Warunek prerogatyw stanu szlacheckiego
  103. Approbacya przywileiu Aurati Equitis
  104. Wyiazdu za granicę pozwolenie
  105. Wniesienie się ad Ouriam Romanam o kanonizacye, y beatyfikacyą Stanisława Papczyńskiego
  106. Deklaracya Seymików relacyjnych w Woiewodztwach y Ziemiach Prowincyi Koronnych
  107. Szkoła rycerska
  108. Pretensye domow Iabłonowskich, Lubomirskich y sukcessorow niegdyś W. Rybińskiego Woiewody Chełmińskiego
  109. Recess do drugiego Seymu desiderirum Woiewodztw, Ziem y Powiatow

  Osobno zostały przyjęte konstytucje dla Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Korona Królestwa Polskiego (łac. Corona Regni Poloniae) – zwyczajowa nazwa państwa polskiego w czasach średniowiecza, formalna nazwa jako odrębnego państwa w latach 1386-1569 i później, w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako jeden z dwóch równoprawnych członów obok Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569-1795.Wielkie Księstwo Litewskie (WKL, lit. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, żmudz. Lietovuos Dėdliuojė Konėgaikštīstė, biał. Вялікае Княства Літоўскае/Wialikaje Kniastwa Litoŭskaje, ukr. Велике Князівство Литовське/Wełyke Kniaziwstwo Łytowśke, ros. Великое Княжество Литовское/Wielikoje Kniażestwo Litowskoje, rus. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных, łac. Magnus Ducatus Lituaniae) – państwo obejmujące ziemie (od morza do morza, od Bałtyku po Morze Czarne) dzisiejszej Litwy, Białorusi, północno-wschodniej Polski i większej części Ukrainy, zachodnich kresów Rosji od XIII w. do 1795.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Władysław Konopczyński. Chronologia sejmów polskich 1493-1793 (str. 167) [dostęp 2019-12-04]
  2. pisownia oryginalna
  3. Volumina Legum, t.7, s. 138 - 168.
  4. Volumina Legum, t.7, s. 169 - 186


  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Volumina LegumDenuntiatio Regis Coronati Stanislai Augusti (str. 132-138)
 • Volumina LegumKonstytucje Sejmu Walnego Koronacji Króla Imci, dnia 3 miesiąca Grudnia roku Pańskiego 1764 (str. 138-169)
 • Volumina LegumKonstytucje Wielkiego Księstwa Litewskiego na tymże Sejmie Koronacji Króla Imci o czynienie dyspozycji skarbowych extra cadentias (str. 169-186)
 • Volumina LegumOrdynacja Sądów Zadwornych Assesorskich w Egzekucji Konstytucji Sejmu Convocationis Roku 1764 Sporządzona (str. 186-192)

 • Jacek (Hiacynt) Małachowski herbu Nałęcz (ur. 25 sierpnia 1737 w Końskich, zm. 27 marca 1821 w Bodzechowie), kanclerz wielki koronny, podstoli wielki koronny i referendarz wielki koronny od 1764 roku, starosta ostrołęcki od 1756 roku, starosta piotrkowski od 1758 roku, starosta grodecki od 1762 roku, prezes Komisji Kruszcowej. Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław August Poniatowski, właściwie Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek, (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798 w Petersburgu) – król Polski w latach 1764–1795 jako Stanisław II August; wcześniej stolnik wielki litewski od 1755, starosta przemyski od 1753. Od 1777 należał do masonerii. Ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Sejm konwokacyjny 1764 roku – sejm konwokacyjny I Rzeczypospolitej, został zwołany 8 listopada 1763 roku do Warszawy, pod węzłem konfederacji dla przygotowania elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego.
  Władysław Konopczyński, pseud. Dantyszek, Korzonek (ur. 26 listopada 1880 w Warszawie, zm. 12 lipca 1952 w Młynniku koło Ojcowa) – historyk polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej Akademii Umiejętności, współtwórca i pierwszy redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego, erudyta i poliglota (14 języków), poseł na Sejm I kadencji w II RP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.