• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejm Republiki Litewskiej  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.

  Sejm Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Seimas), jest legislatywą 1-izbową. W jego skład wchodzi 141 członków wybieranych na 4 lata. Tryb wyborów członków parlamentu określa ustawa. Jego strukturę i porządek prac określa regulamin na mocy ustawy. Wybory zwyczajne do parlamentu przeprowadza się nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż na miesiąc przed końcem kadencji. Wybory przedterminowe mogą być przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu i wniosku prezydenta, gdy:

  Sejm Wielkiego Księstwa Litewskiego (lit. Seimas; białorus. Сойм) - parlament Wielkiego Księstwa Litewskiego, powstał pod koniec XIV wieku, istniał do czasu zawarcia unii lubelskiej w 1569.10 września jest 253. (w latach przestępnych 254.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 112 dni.
 • Sejm w ciągu 30 dni od przedstawienia mu programu przez nowy rząd nie podejmie w tej sprawie uchwały lub jeżeli w ciągu 60 dni od przedstawienia programu Sejm 2-krotnie go odrzuci,
 • na wniosek rządu, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.
 • Decyzja o przedterminowych wyborach musi być opatrzona datą o terminie nowych wyborów, które muszą się odbyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od podjęcia decyzji o ich przedterminowym przeprowadzeniu. Obowiązki członka Sejmu nie mogą być łączone z innymi stanowiskami. Może on być jedynie powołany na stanowisko premiera lub ministra. Parlamentarzyści nie mogą otrzymywać żadnego innego wynagrodzenia poza uposażeniem wynikającym z prac członka Sejmu wypłacanym z budżetu państwa oraz wynagrodzeniem za działalność twórczą. Posłowie objęci są immunitetem, nad którego przestrzeganiem nadzór sprawuje parlament. Wygaśnięcie mandatu członka Sejmu następuje wskutek:

  Lit - oficjalna waluta litewska (międzynarodowy skrót ISO 4217: LTL). 1 lit dzieli się na 100 centów. Od 2 lutego 2002 kurs lita wobec euro jest stały i wynosi 3,4528 LTL za 1 EUR.Taryba (lit. Lietuvos Taryba) – Litewska Rada Państwowa, która istniała od września 1917 do maja 1920 roku. Na czele Taryby stał Antanas Smetona. Rada 16 lutego 1918 roku proklamowała niepodległość Litwy, w czerwcu ogłosiła Litwę królestwem (Królestwo Litwy) i zaproponowała tron księciu wirtemberskiemu Wilhelmowi von Urach. Z tej propozycji zrezygnowano jesienią 1918, po klęsce Cesarstwa Niemieckiego na froncie zachodnim. Taryba powołała dwa rządy (Augustinasa Voldemarasa – 3 listopada 1918 i Mykolasa Sleževičiusa – 26 grudnia 1918). Zaprzestała działalności po wybraniu Sejmu Ustawodawczego.
 • upływu jego kadencji lub z chwilą zebrania się na pierwszym posiedzeniu parlamentu wybranego w wyborach przedterminowych,
 • ubezwłasnowolnienia przez sąd,
 • śmierci,
 • zrzeczenia się mandatu,
 • utraty obywatelstwa Republiki Litewskiej,
 • pozbawienia mandatu przez Sejm w rezultacie postępowania dyscyplinarnego,
 • stwierdzenia nieważności wyborów bądź poważnego naruszenia ustawy wyborczej,
 • przejścia do pracy albo niezrezygnowania z pracy niepołączalnej z obowiązkami członka Sejmu,
 • Rozstrzygnięciem w trybie procesowym, określonym w regulaminie, Sejm może większością 3/5 głosów ogólnej liczby swoich członków, w wypadku poważnego naruszenia konstytucji, złamania przysięgi lub popełnienia przestępstwa przez prezydenta, przewodniczącego i sędziów Sądu Konstytucyjnego, przewodniczącego i sędziów Sądu Apelacyjnego, członków Sejmu pozbawić piastowania funkcji bądź mandatu. Osoby urzędowe mianowane lub wybrane przez Sejm, z wyjątkiem wymienionych wyżej, mogą zostać pozbawione swojej funkcji, jeżeli parlament większością głosów ogólnej liczby swych członków wyrazi im wotum nieufności.

  Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, Zgromadzenie Posłów i Senatorów – określenia przyjęte na nieformalne, wspólne zebranie wszystkich posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej w określonym miejscu i czasie. Dotychczas wszystkie tego typu posiedzenia miały miejsce w Sali Posiedzeń Sejmu. Zwoływane są przez w porozumieniu przez marszałków obu izb w szczególnych okolicznościach, np. z okazji wizyt głowy państwa czy uczczenia ważnych wydarzeń. Posiedzenia tego nie należy mylić z sytuacją zebrania posłów i senatorów w określonych w konstytucji RP okolicznościach - przybiera ono wówczas formę Zgromadzenia Narodowego i posiada określone wyłączne kompetencje.

  Parlament obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Konstytucja wyznacza termin sesji zwyczajnych. Wiosenna rozpoczyna się 10 marca i kończy 30 czerwca (art. 64). Sesja jesienna rozpoczyna się 10 września i kończy 23 grudnia. Sejm ma możliwość postanowienia o przedłużeniu obrad. Sesje nadzwyczajne zwołuje jego przewodniczący na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków oraz prezydent. Posiedzeniami kieruje przewodniczący lub jego zastępca.

  Do Sejmu należy pełnia władzy ustrojodawczej i ustawodawczej: rozpatruje i przyjmuje poprawki do konstytucji, uchwala ustawy, podejmuje uchwały w sprawie referendum, zarządza wybory prezydenta, tworzy instytucje państwowe i powołuje ich kierowników, przyjmuje i zatwierdza ich kandydaturę na premiera, rozpatruje i postanawia o przyjęciu programu rządu, powołuje i znosi ministerstwa, sprawuje kontrolę nad rządem, któremu może wyrazić wotum nieufności, mianuje sędziów i przewodniczących Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kontrolera państwowego oraz przewodniczącego Zarządu Banku Litwy, zarządza wybory samorządowe, powołuje Główną Komisję Wyborczą, uchwala budżet państwa oraz sprawuje kontrolę nad jego wykonaniem, ustanawia podatki i obowiązujące opłaty, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, rozpatruje problemy polityki zagranicznej, ustala podział administracyjny państwa, ustanawia nagrody państwowe, wydaje akty amnestii, wprowadza zarządzanie bezpośrednie, stan wojenny i wyjątkowy, ogłasza mobilizację i podejmuje decyzje o użyciu sił zbrojnych (art. 67).

  Ustawy Sejmu uważa się za uchwalone, jeżeli głosowała za nimi większość jego członków uczestniczących w posiedzeniu. Wchodzą w życie po ich podpisaniu i urzędowym opublikowaniu przez prezydenta. Ustawy konstytucyjne Litwy uznaje się za uchwalone, jeżeli głosowało za nimi więcej niż połowa ogólnej liczby członków Sejmu. Pozostałe akty uchwalone przez parlament oraz regulamin podpisuje jego przewodniczący.

  Spis treści

 • 1 Gmach sejmu
 • 2 Zobacz też
 • 3 Ciekawostki
 • 4 Przypisy
 • 5 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.