• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejm Republiki Litewskiej  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.

  Sejm Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Seimas) – jednoizbowy parlament Republiki Litewskiej. W jego skład wchodzi 141 członków wybieranych na 4 lata. Tryb wyborów członków parlamentu określa ustawa. Jego strukturę i porządek prac określa regulamin na mocy ustawy.

  Wybory Sejmu[ | edytuj kod]

  Wybory zwyczajne do parlamentu przeprowadza się nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż na miesiąc przed końcem kadencji. Wybory przedterminowe mogą być przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu i wniosku prezydenta w dwóch przypadkach:

  Sejm Wielkiego Księstwa Litewskiego (lit. Seimas; białorus. Сойм) - parlament Wielkiego Księstwa Litewskiego, powstał pod koniec XIV wieku, istniał do czasu zawarcia unii lubelskiej w 1569.10 września jest 253. (w latach przestępnych 254.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 112 dni.
 • gdy Sejm w ciągu 30 dni od przedstawienia mu programu przez nowy rząd nie podejmie w tej sprawie uchwały lub jeżeli w ciągu 60 dni od przedstawienia programu Sejm 2-krotnie go odrzuci,
 • na wniosek rządu, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.
 • Decyzja o przedterminowych wyborach musi być opatrzona datą o terminie nowych wyborów, które muszą się odbyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od podjęcia decyzji o ich przedterminowym przeprowadzeniu.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Lit - oficjalna waluta litewska (międzynarodowy skrót ISO 4217: LTL). 1 lit dzieli się na 100 centów. Od 2 lutego 2002 kurs lita wobec euro jest stały i wynosi 3,4528 LTL za 1 EUR.

  Mandat członka Sejmu[ | edytuj kod]

  Obowiązki członka Sejmu nie mogą być łączone z innymi stanowiskami. Może on być jedynie powołany na stanowisko premiera lub ministra. Parlamentarzyści nie mogą otrzymywać żadnego innego wynagrodzenia poza uposażeniem wynikającym z prac członka Sejmu wypłacanym z budżetu państwa oraz wynagrodzeniem za działalność twórczą. Posłowie objęci są immunitetem, nad którego przestrzeganiem nadzór sprawuje parlament.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Wygaśnięcie mandatu członka Sejmu następuje wskutek:

 • upływu jego kadencji lub z chwilą zebrania się na pierwszym posiedzeniu parlamentu wybranego w wyborach przedterminowych,
 • ubezwłasnowolnienia przez sąd,
 • śmierci,
 • zrzeczenia się mandatu,
 • utraty obywatelstwa Republiki Litewskiej,
 • pozbawienia mandatu przez Sejm w rezultacie postępowania dyscyplinarnego,
 • stwierdzenia nieważności wyborów bądź poważnego naruszenia ustawy wyborczej,
 • przejścia do pracy albo niezrezygnowania z pracy niepołączalnej z obowiązkami członka Sejmu,
 • Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Taryba (lit. Lietuvos Taryba) – Litewska Rada Państwowa, która istniała od września 1917 do maja 1920 roku. Na czele Taryby stał Antanas Smetona. Rada 16 lutego 1918 roku proklamowała niepodległość Litwy, w czerwcu ogłosiła Litwę królestwem (Królestwo Litwy) i zaproponowała tron księciu wirtemberskiemu Wilhelmowi von Urach. Z tej propozycji zrezygnowano jesienią 1918, po klęsce Cesarstwa Niemieckiego na froncie zachodnim. Taryba powołała dwa rządy (Augustinasa Voldemarasa – 3 listopada 1918 i Mykolasa Sleževičiusa – 26 grudnia 1918). Zaprzestała działalności po wybraniu Sejmu Ustawodawczego.
  Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
  Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, Zgromadzenie Posłów i Senatorów – określenia przyjęte na nieformalne, wspólne zebranie wszystkich posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej w określonym miejscu i czasie. Dotychczas wszystkie tego typu posiedzenia miały miejsce w Sali Posiedzeń Sejmu. Zwoływane są przez w porozumieniu przez marszałków obu izb w szczególnych okolicznościach, np. z okazji wizyt głowy państwa czy uczczenia ważnych wydarzeń. Posiedzenia tego nie należy mylić z sytuacją zebrania posłów i senatorów w określonych w konstytucji RP okolicznościach - przybiera ono wówczas formę Zgromadzenia Narodowego i posiada określone wyłączne kompetencje.
  Unikameralizm (jednoizbowość) – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu tylko jednej izby w parlamencie danego państwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.