• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Satelita rozpoznawczy

  Przeczytaj także...
  MASINT (Measurement and Signature Intelligence) - rozpoznanie pomiarowe i sygnaturowe. Obejmuje techniczne analizy ilościowe oraz jakościowe parametrów i cech charakterystycznych (np. kąty, charakterystyki przestrzenne, długość fal, częstotliwość, rodzaj modulacji itp.) urządzeń promieniujących energię. Na podstawie tych analiz możliwa jest identyfikacja źródeł, nadajników oraz urządzeń promieniujących. W jego skład wchodzi rozpoznanie:Sztuczny satelita – satelita wykonany przez człowieka poruszający się po orbicie wokół ciała niebieskiego. Pierwszym sztucznym satelitą był Sputnik 1, wyniesiony na orbitę wokół Ziemi przez Związek Radziecki w 1957.
  IMINT (ang. Imagery Intelligence) - rozpoznanie obrazowe, umożliwiające wytwarzanie danych na podstawie zobrazowania pochodzącego ze zdjęć fotograficznych (PHOTINT), radiolokatorów, przyrządów elektrooptycznych pracujących w podczerwieni i termowizyjnych oraz innych urządzeń.
  Amerykański satelita rozpoznawczy KH-4B Corona z lat 60.

  Satelita rozpoznawczysztuczny satelita, którego zadaniem jest obserwowanie obiektów na Ziemi oraz przechwytywanie sygnałów z Ziemi, w celach wojskowych lub wywiadowczych. Często obserwacja ta polega na wykonywaniu fotografii o dużej rozdzielczości (do poniżej 1 m), która pozwala na przykład śledzić przemieszczenia wojsk przeciwnika lub uzyskiwać informacje o potencjalnych celach na jego terytorium. Są też satelity zdolne zdobywać informacje przez chmury lub w nocy, wykonując zdjęcia w podczerwieni lub używając radaru.

  Akademia Obrony Narodowej (AON) – uczelnia wojskowa, zlokalizowana w Warszawie przy alei gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, która powstała z dniem 1 października 1990 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – najwyższej rangi cywilno-wojskowa szkoła wyższa w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest także do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.Międzykontynentalna rakieta balistyczna – rakietowy pocisk balistyczny międzykontynentalnego zasięgu, dla którego mierzona w linii prostej po powierzchni Ziemi maksymalna odległość pomiędzy punktem startu a celem przekracza 5500 km. Kategoria ta związana jest z najpowszechniej na świecie przyjętym amerykańskim podziałem pocisków balistycznych według ich zasięgu.

  Zadaniem satelitów rozpoznawczych jest dostarczanie danych dotyczących potencjału gospodarczo-militarnego ewentualnego przeciwnika, struktur i wyposażenia oraz dyslokacji jego sił zbrojnych i stopnia przygotowania do obrony kraju. Satelity rozpoznawcze fotografują instalacje wojskowe, kontrolują ruchy wojsk, ostrzegają przed atakami rakietowymi oraz przechwytują łączność.

  Impuls elektromagnetyczny (w skrócie IEM) (ang. electromagnetic pulse - EMP) – w telekomunikacji, fizyce pojęcie oznaczające powstawanie i rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego o szerokim widmie stosunkowo niskich częstotliwości, krótkim czasem trwania i bardzo dużym natężeniu.SIGINT – w znaczeniu ogólnym należy rozumieć jako prowadzenie działalności rozpoznawczej w dziedzinie widma elektromagnetycznego. W potocznym języku występuje także jako rozpoznanie radiowe, chociaż wyrażenie to nie w pełni oddaje sens SIGINT. Słowo SIGINT jest skrótem pojęcia używanego w NATO – Signals Intelligence.

  Satelita szpiegowski?[]

  Obiekty te są często, potocznie, nazywane satelitami szpiegowskimi, co może wprowadzać w błąd, gdyż sugeruje wchodzenie przez ich użytkowników w posiadanie informacji niejawnych. Zgodnie z międzynarodowym prawem kosmicznym w przestrzeni kosmicznej obowiązuje wolność jej wykorzystywania (prócz prób broni jądrowej), a obserwacje optyczne czy radarowe nie mogą być uznane za działanie zbrojne przeciw żadnemu obserwowanemu z kosmosu państwu ani za przeszkodę w wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej przez państwo obserwowane, co uprawniałoby je do podjęcia przeciwdziałań prawnych lub obronnych.

  Oko (ros. Око) – seria radzieckich, a potem rosyjskich, wojskowych satelitów wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi. Pierwszy radziecki system wczesnego ostrzegania pracujący w podczerwieni. Wystrzelono 101 statków tego typu, z czego trzy starty zakończyły się niepowodzeniem.Rakietowy pocisk balistyczny – pocisk rakietowy, którego najistotniejszymi cechami są lot po parabolicznej krzywej balistycznej z napędem silnikowym jedynie w części trasy oraz wyposażenie w układ naprowadzania. Na etapie wznoszenia, lot odbywa się dzięki napędowi za pomocą jednego bądź więcej silników rakietowych, dalsze zaś etapy lotu odbywają się dzięki wykorzystaniu energii nadanej pociskowi w fazie silnikowej oraz sile grawitacji ziemskiej. Zastosowanie pocisków balistycznych opiera się na przenoszeniu do celu głowicy bojowej o charakterze konwencjonalnym bądź masowego rażenia.

  Niemniej jednak, termin satelita szpiegowski funkcjonuje w wielu językach (patrz interwiki).

  Rodzaje satelitów rozpoznawczych[]

  Ze względu na przeznaczenie i zamontowane urządzenia, satelity rozpoznawcze dzielone są na:

 • satelity rozpoznania obrazowego (Imagery Intelligence - IMINT), w tym fotograficznego (Photographic Intelligence - PHOTINT). Satelity tego rodzaju wykonują obrazowanie optyczne w różnych pasmach promieniowania optycznego dużych obszarów powierzchni Ziemi, z dużą dokładnością i w stosunkowo krótkim czasie,
 • satelity rozpoznania sygnałów elektromagnetycznych (Signals Intelligence - SIGINT), w tym COMINT i ELINT (Poppy), dokonujące zbioru i rejestracji sygnałów emitowanych przez urządzenia emitujące energię elektromagnetyczną,
 • satelity rozpoznania sygnaturowego i pomiarowego (Measurement and Signature Intelligence - MASINT), których zadanie polega na zbieraniu danych technicznych, w celu identyfikowania źródeł, nadajników i urządzeń promieniujących różne rodzaje energii,
 • satelity rozpoznania oceanicznego, przekazujące uzyskane dzięki obserwacji mórz i oceanów dane służące m.in. określaniu pozycji okrętów nawodnych i podwodnych przeciwnika,
 • satelity wczesnego wykrywania i ostrzegania, które prowadzą rozpoznanie startów pocisków balistycznych, np. Oko - zwłaszcza pocisków międzykontynentalnych (ICBM). Innym zadaniem tego rodzaju satelitów, jest wykrywanie przeprowadzanych próbnych eksplozji jądrowych.
 • Przypisy

  1. Nowacki 2002 ↓, s. 57–64.
  2. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie współpracy międzynarodowej w dziedzinie pokojowego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej, 20 grudnia 1961, Nowy Jork
  3. Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, 5 sierpnia 1963, Moskwa
  4. Deklaracja zasad prawnych w dziedzinie działalności Państw w badaniu przestrzeni kosmicznej, 13 grudnia 1962, Nowy Jork

  Bibliografia[]

 • Gabriel Nowacki: Rozpoznanie satelitarne USA i Federacji Rosyjskiej. Mmonografia. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2002. OCLC 802061470. (pol.)
 • Zobacz też[]

 • Rozpoznanie
 • Wywiad wojskowy
 • Wywiad
 • Wywiad wojskowy – końcowy efekt procesu gromadzenia, przetwarzania, systematyzacji, ochrony i dystrybucji informacji (zobacz niżej: cykl wywiadowczy), przeznaczonych na potrzeby sił zbrojnych. Informacje jakie gromadzi wywiad wojskowy dotyczą głównie: obcych sił zbrojnych, gospodarki, nowych technik (zwłaszcza wojskowych), a także ukształtowania terenu czy warunków pogodowych na danym terenie. Wykorzystywany jest w planowaniu taktyki i strategii wojennej, zarówno w trakcie prowadzenie wojny jak i w czasie pokoju.Podczerwień (promieniowanie podczerwone) (ang. infrared, IR) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Rozpoznanie – jest produktem wiedzy dotyczącej działalności i możliwości prowadzenia działań przez aktualnego lub potencjalnego przeciwnika, obszaru prowadzenia działań i warunków hydrometeorologicznych.
  Poppy (satelita) – nazwa serii amerykańskich satelitów wywiadowczych używanych przez Narodowe Biuro Rozpoznania (NRO) w celu dostarczania informacji uzyskanych w wyniku wywiadu elektronicznego (ang. ELINTElectronic Intelligence). Satelity te były bezpośrednimi następcami serii GRAB – pierwszych amerykańskich satelitów wywiadu elektronicznego, i podobnie jak poprzednicy zbierały dane o parametrach pracy radzieckich radarów obrony powietrznej i antybalistycznej. Satelity Poppy często przenosiły cywilne eksperymenty badawcze i oficjalnie nosiły ich nazwy, co miało posłużyć zakamuflowaniu ich prawdziwej misji. Program Poppy został odtajniony w 2005 roku. Satelity zaprojektowało i zbudowało Naval Research Laboratory.
  Radar (stacja radiolokacyjna) – urządzenie służące do wykrywania – za pomocą fal radiowych – obiektów powietrznych, nawodnych oraz lądowych takich jak: samoloty, śmigłowce, rakiety, statki (również chmury oraz obiekty terenowe), pozwalające na określenie kierunku, odległości a także wielkości obiektu, a w radarach dopplerowskich także do pomiarów prędkości wykrywanego obiektu.
  Test atomowy – zgodnie z traktatem o ograniczeniu testów jądrowych, test jądrowy to jedna, dwie lub więcej eksplozji jądrowych wywołanych w ciągu 0,1 sekundy jedna od drugiej w obszarze o promieniu 2 kilometrów.
  Instytucja wywiadowcza (wywiad) – służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.