• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Samopomoc

  Przeczytaj także...
  Bank czasu - najczęściej nieformalna instytucja samopomocowa, opierająca się na bezpłatnej wymianie usług pomiędzy jej członkami.Podmiot prawa – w polskim systemie prawnym ten, kto może posiadać uprawnienia (prawa) lub obowiązki, a więc ma zdolność prawną. Podmiotowość prawną nadaje prawo. Każdy człowiek jest podmiotem prawa od chwili urodzenia aż do śmierci.
  Restytucja mienia – zwrot w formie ekwiwalentu (np. pieniężnego) lub w naturze mienia bezprawnie skonfiskowanego przez rząd lub władze samorządowe.

  Samopomoc – pomoc wzajemna, we własnym zakresie, tzn. bez oczekiwania na wsparcie instytucjonalne, np. pomoc sąsiedzka. Także poprzez dobrowolne zrzeszenie udzielające swym członkom pomocy np. bank czasu, kasa zapomogowo-pożyczkowa.

  Samopomoc polega na przywróceniu, własnym działaniem podmiotu uprawnionego, stanu zgodnego z treścią przysługującego mu prawa podmiotowego lub chronionego prawem stanu faktycznego (zob. np. art. 343 § 2 k.c.) albo na podjęciu takich działań, które zabezpieczają zaspokojenie jego praw podmiotowych (zob. np. art. 432 i 671 § 2 k.c.). Samopomoc ma zatem charakter restytucyjny.

  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP) to forma samopomocy pracowniczej. Kasy mogą być tworzone przez pracowników oraz emerytów i rencistów, we wszystkich zakładach pracy, jako zakładowe lub międzyzakładowe. Ze składek wypłacane są bezzwrotne zapomogi w sytuacjach określonych regulaminem i nieoprocentowane pożyczki, spłacane w ratach miesięcznych.Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Filipiak Teresa A./Mojak Jan/Nazar Mirosław/Niezbecka Elżbieta "Zarys Prawa Cywilnego"
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.