Samodzielny pracownik nauki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Samodzielny pracownik nauki – zwyczajowe określenie polskiego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora. Może być zatrudniony na stanowisku profesora uczelni/instytutu (dawniej profesora nadzwyczajnego) lub profesora (dawniej profesora zwyczajnego) i prowadzić samodzielne badania naukowe lub kierować samodzielnym zespołem naukowym. Osiągnięcie pozycji samodzielnego pracownika nauki uprawnia w Polsce członków odpowiednich gremiów do uczestnictwa w głosowaniach w sprawie nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Tytuł naukowy profesora, tytuł naukowy – nadawany w Polsce przez prezydenta Polski osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego i przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie (postępowaniu) habilitacyjnym oraz posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Prezydent nadaje tytuł naukowy na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (do końca 2020 istnieje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów). Profesor uczelni, dawniej profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przeznaczone dla nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub zawodowe. Jest to stanowisko wyższe od adiunkta i niższe od profesora.

Odpowiednikiem stanowiska profesora uczelni/instytutu w krajach zachodnich jest associate professor, zaś profesora tytularnego (tzw. „belwederskiego”) (full) professor.

Pracownicy uczelni w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), pracownicy uczelni zatrudniani są jako nauczyciele akademiccy lub jako pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wybory elektorów: samodzielni pracownicy nauki, www.umcs.pl [dostęp 2020-03-31].
  2. Nowy samodzielny pracownik naukowy na wydziale, „Biuletyn Dziekana Wydziału Chemicznego”, 9 (268), Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, 26 maja 2010, s. 1 [dostęp 2020-03-31].
  3. Pismo PAN adresowane do samodzielnych pracowników nauki posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego., Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach [dostęp 2020-03-31].
  4. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)
  5. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478).
  6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk – art. 89 ust. 1 i 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1796).
Reklama