• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SWPS  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Instytut Psychologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Jaracza 1.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (Uniwersytet SWPS) – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie utworzona w 1996. Prowadzi 35 kierunków studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich na 8 wydziałach, w tym 4 zamiejscowych (we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach). Uniwersytet SWPS ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora w dyscyplinach nauk prawnych, nauk socjologicznych, psychologii, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii, a także stopni naukowych doktora habilitowanego w dyscyplinach nauk prawnych, psychologii oraz nauk o kulturze i religii. W 2015 SWPS uzyskała status uniwersytetu przymiotnikowego. Do lipca 2019 uczelnia nadała 300 stopni naukowych doktora, 74 stopnie naukowe doktora habilitowanego oraz zakończyła 8 postępowań o nadanie tytułu profesora.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  Historia[ | edytuj kod]

  Założycielami uczelni byli profesorowie Instytutu Psychologii PAN: prof. dr hab. Andrzej Eliasz, prof. dr hab. Zbigniew Pietrasiński i prof. dr hab. Janusz Reykowski. Od 2008 roku organem założycielskim uczelni jest spółka Instytut Rozwoju Edukacji utworzona przez założycieli. Prezesem spółki jest Piotr Voelkel.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do: Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Najważniejsze fakty[ | edytuj kod]

 • 1996: SWPS zostaje wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej. W pierwszym roku działalności SWPS uruchamia pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia.
 • 1998: SWPS zostaje członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych i przystępuje do programu stypendialnego KRUN.
 • 1999: Powstaje Centrum Kształcenia Praktycznego, które organizuje studia podyplomowe i szkolenia.
 • 2000: Szkoła uzyskuje Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia.
 • 2001: Powstaje Wydział Psychologii.
 • 2001: Powstaje Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 • 2002: Wydział Psychologii uzyskuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia.
 • 2002: Uczelnia uruchamia Środowiskowe Studia Doktoranckie.
 • 2002: Powstaje Wydział Zamiejscowy w Sopocie.
 • 2002: Przy SWPS powstaje centrum terapeutyczne (dziś Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju).
 • 2002: Szkoła otwiera własne wydawnictwo naukowe pod nazwą Wydawnictwo SWPS Academica.
 • 2003: SWPS otrzymuje status uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 • 2004: Powstaje Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
 • 2004: SWPS przystępuje do międzynarodowego stowarzyszenia European University Association.
 • 2004: Przy SWPS powstaje Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”.
 • 2005: Wydział Psychologii otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia.
 • 2005: SWPS uruchamia Studium Pedagogiczne.
 • 2006: Powstaje Wydział Filologiczny.
 • 2006: SWPS podpisuje deklarację Magna Charta Universitatum.
 • 2007: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie kulturoznawstwo.
 • 2008: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie socjologia.
 • 2009: W styczniu Szkoła uzyskuje pełne indywidualne członkostwo w European University Association.
 • 2009: Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie psychologia.
 • 2009: Powstaje Wydział Prawa
 • 2009: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.
 • 2010: Powstaje Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach oraz Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu.
 • 2012: Wydział Prawa otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie prawo.
 • 2012: W oparciu o zmiany przepisów w zakresie obszarów wiedzy i dziedzin nauki wprowadzone przez MNiSW, w uczelni zachodzą zmiany w organizacji wydziałów – z połączenia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziału Filologicznego powstaje Wydział Kulturoznawstwa i Filologii. Wydział Prawa zmienia nazwę na Wydział Prawa i Nauk Społecznych.
 • 2012: Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia.
 • 2014: Wydział Kulturoznawstwa i Filologii powraca do nazwy Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 • 2015: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 • 2015: Uczelnia otrzymuje status uniwersytetu przymiotnikowego i zmienia nazwę na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, w skrócie Uniwersytet SWPS.
 • Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej[ | edytuj kod]

 • 2004: Pozytywna ocena dla kierunku socjologia
 • 2005: Wyróżniająca ocena dla kierunku psychologia – to pierwsze studia psychologiczne w Polsce, które otrzymały tak wysoką ocenę PKA
 • 2007: Pozytywna ocena dla kierunku socjologia
 • 2007: Pozytywna ocena dla kierunku kulturoznawstwo
 • 2010: Pozytywna ocena dla kierunku psychologia
 • 2013: Pozytywna ocena dla studiów filologicznych
 • 2014: Wyróżniająca ocena dla kierunku kulturoznawstwo – to pierwsze studia kulturoznawcze w Polsce, które otrzymały tak wysoką ocenę PKA
 • Wyróżnienia[ | edytuj kod]

 • 2007–2014: Ranking szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy”. SWPS jest najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w Polsce. Tę pozycję utrzymuje niezmiennie od 2007 r.
 • 2009–2015: SWPS najbardziej obleganą uczelnia niepubliczną w Polsce. Według corocznych raportów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowujących wyniki rekrutacji, studia stacjonarne w SWPS cieszą się największym powodzeniem wśród kandydatów wybierających uczelnię niepubliczną
 • 2010: Wrocławski wydział SWPS najlepszym wydziałem nauk społecznych w Polsce. W ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW Wydział otrzymuje pierwszą kategorię z najwyższą liczbą punktów spośród wszystkich jednostek naukowych, na których prowadzone są badania w dziedzinie nauk społecznych. Wydział Psychologii oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych również otrzymują pierwszą kategorię.
 • 2011: Czworo profesorów z SWPS nagrodzonych w programie MISTRZ. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nagradza 9 wybitnych polskich uczonych, w tym 4 psychologów z SWPS (prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Leszek Koczanowicz, prof. Grzegorz Sędek, prof. Bogdan Wojciszke). Pozostali naukowcy wywodzą się z uczelni publicznych.
 • 2012: Ranking wydziałów prawa. W zestawieniu uczelni niepublicznych Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Gazety Prawnej” Wydział Prawa SWPS zajmuje 3. miejsce.
 • 2012: Ranking uczelni prowadzących studia prawnicze. W rankingu uczelni prowadzących studia na kierunku prawo przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” SWPS znajduje się na 4. miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.
 • 2012: Najlepsza uczelnia niepubliczna w rankingu pozyskiwania grantów NCN. SWPS jest w czołówce grantobiorców Narodowego Centrum Nauki. Na 131 jednostek naukowo-badawczych prowadzących projekty w zakresie nauk humanistyczno-społecznych, SWPS zajmuje wysoką 9. pozycję pod względem liczby i wysokości grantów przyznanych w latach 2011–2012.
 • 2013: Najlepsze studia niepubliczne według rankingu „Perspektyw”. Według rankingu szkół wyższych „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne, kulturoznawstwo, studia azjatyckie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz socjologia.
 • 2012–2013: Konkurs MNiSW na najlepsze programy studiów. Wzornictwo oferowane przez Wydział Zamiejscowy w Poznaniu oraz psychologia w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie zostają nagrodzone przez Ministerstwo w konkursie na najlepsze programy studiów. Wydziały otrzymują po milionie zł na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. W 2013 roku Ministerstwo nagradza również program studiów prawniczych oferowany przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych SWPS.
 • 2013: Ranking wydziałów prawa „Rzeczpospolitej”. W rankingu wydziałów prawa dziennika „Rzeczpospolita” SWPS zajmuje 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju.
 • 2013: Ranking uczelni cenionych przez pracodawców „Wprost”. W opinii pracodawców SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną kształcącą w obszarze nauk społecznych i filologii obcych – uczenia zajmuje 6. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w kraju.
 • 2013: SWPS najbardziej aktywnym ośrodkiem badawczym wśród uczelni niepublicznych. Wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących do Narodowego Centrum Nauki o środki na badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych SWPS zajmuje wysokie 7. miejsce pod względem wysokości pozyskanych funduszy.
 • 2013: Prestiżowa kategoria A+ dla Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wrocławiu. W ocenie działalności badawczo-rozwojowej przeprowadzonej przez MNiSW wrocławski wydział SWPS zostaje wyróżniony kategorią A+ i zajmuje 1. miejsce w grupie nauk społecznych, pokonując 92 jednostki badawcze.
 • 2014: Najlepsze studia niepubliczne według rankingu „Perspektyw”. Według rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne, kulturoznawstwo, studia azjatyckie, prawo oraz socjologia.
 • 2014: Ranking wydziałów prawa „Rzeczpospolitej”. W rankingu wydziałów prawa dziennika „Rzeczpospolita” SWPS zajmuje 2. lokatę wśród wszystkich uczelni niepublicznych.
 • 2014: Ranking uczelni cenionych przez pracodawców „Wprost”. W opinii pracodawców SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną kształcącą w obszarze nauk społecznych i filologii obcych – uczenia zajmuje 10. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w kraju.
 • 2014: Ranking pozyskiwania grantów NCN. W zastawieniu grantobiorców Narodowego Centrum Nauki za lata 2011–2014 SWPS zajmuje 4. miejsce w grupie jednostek, które otrzymały najwięcej funduszy na badania w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych.
 • 2015: Ranking uczelni cenionych przez pracodawców „Wprost”. W rankingu opinii pracodawców SWPS zajmuje 2. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych i 18. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce.
 • | edytuj kod]

 • 2010: prof. Helmut Skowronek, psycholog, były rektor Uniwersytetu w Bielefeldzie
 • 2011: prof. Philip Zimbardo, psycholog społeczny
 • 2013: prof. Robert Cialdini, psycholog społeczny, specjalista w dziedzinie wywierania wpływu i perswazji
 • 2013: prof. Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce
 • 2016: prof. Jan Strelau, psycholog społeczny
 • Jednostki[ | edytuj kod]

  Kompleks Uniwersytetu SWPS w Warszawie
  Biblioteka Uniwersytetu SWPS w Warszawie
  Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • Wydział Psychologii
 • Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
 • Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu
 • Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
 • Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii
 • Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
 • Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
 • Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
 • Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES
 • Pracownia Badań Eksperymentalnych
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Katedra Anglistyki
 • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Katedra Kulturoznawstwa
 • Katedra Zarządzania
 • Zakład Iberystyki i Italianistyki
 • Zakład Skandynawistyki
 • Zakład Studiów Azjatyckich
 • Wydział Prawa
 • Katedra Prawa Porównawczego
 • Katedra Prawa Prywatnego
 • Katedra Prawa Publicznego
 • Katedra Teorii i Historii Prawa
 • Studencka Poradnia Prawna
 • Filie[ | edytuj kod]

 • Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 • Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Roman Sławomir Cieślak – polski psycholog, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS w Warszawie i jej rektor w kadencji 2016–2020.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Iberystyka - dział nauki zajmujący się literaturą, kulturą, historią Hiszpanii i Portugalii oraz językami: hiszpańskim i portugalskim. Iberystyka jako nauka na uniwersytecie podzielona jest na dwie sekcje:
  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.
  Robert Beno Cialdini (ur. 27 kwietnia 1945) – profesor psychologii Uniwersytetu Stanowego w Arizonie zajmujący się psychologią społeczną.
  Szewach Weiss (hebr. שבח וייס; ur. 5 lipca 1935 w Borysławiu) – izraelski polityk, profesor nauk politycznych, przewodniczący Knesetu (1992–1996) i ambasador Izraela w Polsce (2001–2003).
  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie Konferencję tworzy 105 rektorów szkół wyższych. Drugą obok KRASP przewidzianą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie zawodowe.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Uniwersytet w Bielefeld – Uczelnia wyższa w Bielefeld, Nadrenia Północna-Westfalia założona w 1969 roku po rewoltach studenckich z 1968 roku. Jest uniwersytetem kampusowym, wszystkie wydziały ulokowane są w jednym olbrzymim gmachu. Na wydziałach matematyki, fizyki, chemii, prawa, ekonomii, filologii, pedagogiki, psychologii i filozofii studiuje razem 18.500 studentów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.