• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SOLAS

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Organizacja Morska, IMO (ang. International Maritime Organisation) jest organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych, zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki.Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.
  Okrętowy napęd jądrowy – układ, w skład którego wchodzi między innymi silnik zasilany przez reaktor jądrowy. Najczęściej w ramach tego układu reaktor (lub reaktory) wytwarza parę, która z kolei napędza turbiny. Poprzez system przekładni turbina napędza wał.
   Zapoznaj się również z: Solas.

  SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) – międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu.

  Została uchwalona w dniu 1 listopada 1974 przez Międzynarodową Konferencję ds. Bezpieczeństwa Życia na Morzu, zwołaną przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Obecnie obowiązująca weszła w życie 25 maja 1980 roku. Od tego czasu wielokrotnie zmieniana poprawkami. Konwencja SOLAS poprzedzona była traktatami z lat 1914 (po katastrofie RMS Titanic), 1929, 1948 i 1960.

  Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.

  Konwencja SOLAS ma na celu podniesienie bezpieczeństwa życia na morzu przez ustalenie jednolitych zasad i przepisów budowy statków, jak również podaje wzory wystawianych dokumentów.

  Rozdziały konwencji[ | edytuj kod]

  Załącznik konwencji podzielony jest na następujące rozdziały:

 • Rozdział I – Postanowienia ogólne
 • Rozdział II-1 Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne
 • Rozdział II-2 Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów
 • Rozdział III Środki i urządzenia ratunkowe
 • Rozdział IV Radiokomunikacja
 • Rozdział V Bezpieczeństwo żeglugi
 • Rozdział VI Przewóz ładunku
 • Rozdział VII Przewóz towarów niebezpiecznych
 • Rozdział VIII Statki z napędem jądrowym
 • Rozdział IX Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statków
 • Rozdział X Środki bezpieczeństwa dla jednostek szybkich
 • Rozdział XI-1 Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu
 • Rozdział XI-2 Środki specjalne dla wzmocnienia ochrony na morzu
 • Rozdział XII Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla masowców
 • Rozdział XIII Verification of Compliance
 • Rozdział XIV System Measures for Ships Operating in Polar Waters
 • W części 2 konwencji zamieszczono:

  Żegluga (transport wodny) – jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
 • Załącznik 1 Jednolite światowe wdrożenie zharmonizowanego systemu nadzorów i certyfikacji
 • Załącznik 2 Certyfikaty i dokumenty wymagane na pokładzie statku
 • Załącznik 3 Wykaz rezolucji uchwalonych przez konferencje SOLAS
 • Załącznik 4 Prawidło 12-2 rozdziału II-1 SOLAS
 • Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Zasadniczo wymagania konwencji mają zastosowanie do statków nowo budowanych i nie mają zastosowania do statków już istniejących, z wyjątkiem wymagań retroaktywnych. Obecnie obowiązująca konwencja SOLAS 1974 ma zastosowanie do statków budowanych po 01.09.1984 zgodnie z rezolucją IMO MSC. 1(XLV).

  Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie trójkąta spalania:Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.

  Konwencja ma zastosowanie do statków odbywających podróże międzynarodowe. Jeśli wyraźnie nie powiedziano inaczej, prawidła konwencji (rozdział II-1 oraz II-2) nie mają zastosowania do:

 • okrętów wojennych i statków do przewozu wojska,
 • statków towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 500,
 • statków bez napędu mechanicznego,
 • statków drewnianych prymitywnej budowy,
 • jachtów rekreacyjnych nie uprawiających żeglugi handlowej,
 • statków rybackich.
 • Także nie mają zastosowania do statków uprawiających żeglugę wyłącznie na Wielkich Jeziorach Ameryki Północnej i na Rzece Św. Wawrzyńca.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. RMS Titanic – brytyjski transatlantyk typu Olympic, angielskiego towarzystwa okrętowego White Star Line (formalnie, od 1902 r., pod kontrolą amerykańskiego holdingu Juniusa Pierponta Morgana - International Mercantile Marine (IMM)).

  Rozdział III i IV ma zastosowanie do wszystkich statków pasażerskich i wszystkich statków towarowych o pojemności brutto 300 i większej.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • SOLAS 1914
 • SOLAS 1929
 • SOLAS 1948
 • SOLAS 1960
 • SOLAS 1974
 • Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 (Dz.U. 1984 nr 61 poz. 318)
 • Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 13 grudnia 2002
 • Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (Dz.U. 2016 poz. 869)
 • Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (Dz.U. 2017 poz. 142)
 • Tekst jednolity konwencji SOLAS 1974 (stan na dzień 01.01.2007) w języku polskim można nabyć w Polskim Rejestrze Statków S.A. lub w języku angielskim opublikowanym przez IMO.

  Wielkie Jeziora (ang. Great Lakes) – grupa pięciu jezior pochodzenia tektoniczno–polodowcowego w Ameryce Północnej, na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Rzeka Świętego Wawrzyńca (fr. Fleuve Saint-Laurent, ang. Saint Lawrence River) − duża rzeka w Ameryce Północnej. Wypływa z jeziora Ontario, a uchodzi w formie bardzo długiego i szerokiego estuarium do Zatoki Świętego Wawrzyńca (Ocean Atlantycki). Stanowi główny odpływ wodny z Wielkich Jezior. Powierzchnia dorzecza to 1,5 mln km. Długość Rzeki Św. Wawrzyńca od wypływu z jeziora Ontario wynosi 1200 km. Licząc od najbardziej oddalonego punktu dorzecza, jej długość wynosi 3058 km. Większe dopływy to: Richelieu, Ottawa, Saguenay.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Stateczność – pojęcie z teorii okrętu dotyczące zdolności jednostki pływającej do przeciwstawiania się siłom zewnętrznym mogącym spowodować jego przewrócenie. Wyróżnia się stateczność wzdłużną i poprzeczną.
  Statek towarowy – to statek handlowy przeznaczony do przewozu ładunków. Jednostki te mogą też zabierać pasażerów w liczbie nieprzekraczającej 12 osób. Prędkość nawodna statków towarowych jest zróżnicowana i oscyluje w granicach od 25 węzłów dla np. chłodnicowców, kontenerowców. do 15 węzłów dla np. masowców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.