• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SKOZK  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Państwowe Gospodarstwo Rolne (w skrócie PGR) – forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1949–1993; gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo.

  Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK) – organizacja społeczna, działająca od 1978 r., której celem jest finansowanie oraz inspirowanie działań na rzecz odnowy zabytków Krakowa jako wspólnego dobra wszystkich Polaków. Od 1985 r. SKOZK jest dysponentem środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK). Od 1990 r. działa pod ustawowym patronatem urzędu Prezydenta RP. Od 1978 r. SKOZK finansował częściową lub całkowitą odnowę ponad 400 obiektów zabytkowych, w tym najważniejszych dla polskiej kultury: Zamku Królewskiego na Wawelu, archikatedry na Wawelu, kościoła Mariackiego, Sukiennic, Collegium Maius UJ, klasztoru benedyktynów w Tyńcu oraz licznych zespołów pałacowych i dworskich, kolegiów uniwersyteckich, kościołów, klasztorów oraz synagog.

  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organ pomocniczy zapewniający realizację konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na podstawie art. 143 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Prezydent RP nadaje Kancelarii statut oraz powołuje i odwołuje jej szefa.Zamek Królewski na Wawelu – rezydencja królewska o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie, o powierzchni 7040 m² z 71 salami wystawowymi. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.

  Spis treści

 • 1 Cel i działalność
 • 2 Członkowie i władze Komitetu
 • 3 Źródła finansowania
 • 4 Patronat Prezydenta RP nad działalnością SKOZK
 • 5 Przewodniczący SKOZK
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Cel i działalność[]

  Celem SKOZK jest odnowa i opieka nad zabytkami Krakowa, które – reprezentując na najwyższym europejskim poziomie wszystkie style artystyczne i architektoniczne występujące w Polsce – stanowią dobro całego Narodu. Komitet realizuje ten cel m.in. poprzez:

 • finansowanie prac konserwatorskich, remontowych, zabezpieczających i badawczych w poszczególnych obiektach zabytkowych na terenie Krakowa. Przeciętnie w ciągu jednego roku budżetowego SKOZK wspiera finansowo prace w około 100 obiektach należących do Skarbu Państwa, Gminy Kraków, uczelni publicznych, związków wyznaniowych i stowarzyszeń oraz właścicieli prywatnych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie m.in. wystaw plenerowych, prelekcji o zabytkach Krakowa (w ramach cyklu Zabytki bez tajemnic), lekcji o zabytkach Krakowa oraz konkursów dla dzieci i młodzieży. Szczególnym wyrazem aktywności edukacyjnej SKOZK jest koordynowanie projektu „Moja Wielka Ojczyzna”, czyli cyklu wycieczek edukacyjnych do Krakowa młodzieży gimnazjalnej z terenów popegeerowskich w województwach zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim (w 2008 r. w projekcie wzięło udział 1345 uczniów i 96 nauczycieli);
 • inspirowanie i koordynowanie działań na rzecz rewaloryzacji zabytków Krakowa m.in. poprzez programowanie długofalowych planów ich odnowy.
 • Collegium Maius – najstarszy budynek Akademii Krakowskiej, znajdujący się na rogu ulicy św. Anny i Jagiellońskiej w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Konserwacja zabytków – rozumiana jest ogólnie jako dziedzina związana z historią sztuki, archeologią i muzealnictwem, albo w sensie węższym, bardziej technicznym, jako jako jeden z zabiegów konserwatorskich.
  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.
  Franciszek Ziejka (ur. 3 października 1940 w Radłowie) – polski uczony, historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, w latach 1999–2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Tadeusz Chrzanowski (ur. 14 maja 1926 w Krakowie, zm. 24 grudnia 2006 tamże) – polski historyk sztuki, literat, fotograf, tłumacz poezji, publicysta (m.in. paryskiej "Kultury" i "Tygodnika Powszechnego"), profesor Politechniki Krakowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1991–2005 przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek krajowy korespondent PAU.
  Związek wyznaniowy – wspólnota powołana dla celów kultu religijnego, propagowania i nauczania określonej tradycji religijnej.
  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.