• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Służba Więzienna  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.

  Służba Więzienna (SW) – umundurowana i uzbrojona formacja porządkowa, podległa Ministrowi Sprawiedliwości, posiadająca własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

  Zakład Karny w Barczewie – jednostka typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.

  Spis treści

 • 1 Podstawowe zadania
 • 2 Podstawa prawna działania Służby Więziennej
 • 2.1 Najważniejsze przepisy regulujące działanie Służby Więziennej
 • 2.2 Przepisy historyczne
 • 3 Struktura organizacyjna
 • 3.1 Jednostki organizacyjne
 • 3.2 Centralny Zarząd Służby Więziennej (CZSW)
 • 3.3 Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej (OISW)
 • 3.4 Areszty śledcze (AŚ), zakłady karne (ZK)
 • 3.5 Ośrodki Doskonalenia Kadr (ODK)
 • 4 Stopnie służbowe
 • 5 System szkolenia funkcjonariuszy SW
 • 6 Służba w SW
 • 7 Uzbrojenie SW
 • 8 Środki przymusu bezpośredniego SW
 • 9 Tradycja i historia formacji
 • 9.1 Podległość organizacyjna
 • 9.2 1918-1939
 • 9.3 1944-1956
 • 9.4 1956-1989
 • 9.5 1989-2006
 • 10 Święta Służby Więziennej
 • 11 Ciekawostki
 • 12 Zobacz też
 • 13 Przypisy
 • 14 Bibliografia
 • 15 Linki zewnętrzne
 • Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Wypiska – początkowo potoczne, obecnie także stosowane w regulaminach określenie zakupów dokonywanych przez osadzonych w więziennej kantynie.

  Podstawowe zadania[]

  1. wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
  2. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
  3. zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
  4. wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
  5. prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
  6. zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
  Jan Pyrcak (ur. 12 września 1945 w Trepczy) – funkcjonariusz Służby Więziennej, generał SW, dyrektor generalny tej formacji (2002–2005).Steganografia jest nauką o komunikacji w taki sposób by obecność komunikatu nie mogła zostać wykryta. W odróżnieniu od kryptografii (gdzie obecność komunikatu nie jest negowana natomiast jego treść jest niejawna) steganografia próbuje ukryć fakt prowadzenia komunikacji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przepustka - dokument uprawniający do przekroczenia punktu kontroli osób lub pojazdów. Współcześnie używany przy bramach wjazdowych na tereny zamknięte dla osób "obcych" - niezatrudnionych i niemających uzasadnionej potrzeby wstępu na teren zamknięty. Przepustki stosowane są przy bramach wejściowych i wjazdowych do dużych zakładów przemysłowych, niektórych biurowców, urzędów itp., a także na tereny militarne. System przepustek wprowadzany jest zarządzeniami wewnętrznymi kierownictwa firm, w których obowiązuje, ma za zadanie kontrolę ruchu osób zwłaszcza tam, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo naruszenia zasad tajemnicy (służbowej, państwowej, wojskowej itp.), a także zagrożenie terroryzmem. Przepustki wydawane bywają jako stałe (o długich terminach ważności, np dla pracowników chronionych instytucji, codziennie (lub co najmniej wielokrotnie) mających prawo przechodzenia przez punkt kontrolny, oraz jednorazowe, np. dla interesantów i gości odwiedzających te instytucje.
  Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.
  Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.
  Areszt śledczy w Elblągu powstał w roku 1903. Podczas wojny pełnił również funkcje więzienia. W roku 1945 nazwę zmieniono na Areszt Śledczy. Do dzisiaj znajduje się on przy Okręgowym Sądzie w Elblągu przy ulicy 1-go Maja. Według danych z 2005 roku ilość miejsc nie przekraczała 330. Obecnie w Areszcie karę odbywają skazani młodociani oraz odbywający karę po raz pierwszy. W wydzielonym oddziale terapeutycznym karę odbywają młodociani oraz odbywający karę po raz pierwszy, uzależnieni od środków psychoaktywnych lub substancji psychotropowych.
  Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.) – polski akt normatywny regulujący zasady wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.
  Podobozy KL Auschwitz miały mieć początkowo charakter zaopatrzeniowy dla macierzystego obozu koncentracyjnego. W związku z działalnością niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych na terenie okupowanych ziem postanowiono, że te będą służyły też jako źródła siły roboczej dla kopalń, hut czy zakładów produkcyjnych. Z początku wszystkie podobozy podlegały Auschwitz I, lecz gdy rozdzielono administracyjnie w listopadzie 1943 roku trzy główne obozy, podobozy rolno-hodowlane przypadły Birkenau, a przemysłowe – Monowitz. Ogółem podobozów rolno-hodowlanych było 6, podobozów przemysłowych było 28, a 10 innych podobozów pełniło różne funkcje - od pracy w lesie po budowę koszar.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.091 sek.