• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sądy I instancji w Polsce  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wypowiedzenie – komunikat językowy wyrażony zespołem wyrazów powiązanych logicznie i gramatycznie lub jednym wyrazem, wyodrębnionym prozodyjnie (mającym zamknięty kontur intonacyjny).Postanowienie – w obecnym systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna wydawana przez sąd, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, prokuratora, komornika, organ administracji publicznej w sprawach dotyczących poszczególnych kwestii wynikających w toku konkretnego postępowania (postępowanie administracyjne, cywilne, karne) oraz Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu.

  Spis treści

 • 1 Postępowanie karne
 • 1.1 Postępowanie karne przed sądami wojskowymi
 • 2 Postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • 3 Postępowanie w sprawach nieletnich
 • 4 Postępowanie cywilne
 • 4.1 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • 4.2 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
 • 5 Postępowanie administracyjnosądowe
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • Pranie pieniędzy – działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł, bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. W większości przypadków dotyczy to przestępczości narkotykowej, terroryzmu lub innej ciężkiej przestępczości.Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

  Postępowanie karne[]

  W postępowaniu karnym sądami I instancji są sądy rejonowe oraz sądy okręgowe.
  Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu postępowania karnego sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:

 • o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych
 • o występki określone w rozdziałach XVI i XVII kodeksu karnego oraz w:
 • art. 140 KK – zamach na jednostkę Sił Zbrojnych RP
 • art. 141 KK – służba w obcym wojsku
 • art. 142 KK – organizowanie zaciągu do służby w obcym wojsku
 • art. 148 § 4 KK – zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, tzw. zabójstwo w afekcie
 • art. 149 KK – dzieciobójstwo
 • art. 150 § 1 KK – zabójstwo eutanatyczne
 • art. 151 KK – doprowadzenie do zamachu samobójczego
 • art. 152 KK – przerwanie ciąży wbrew przepisom ustawy za zgodą kobiety
 • art. 153 KK – przerwanie ciąży wbrew przepisom ustawy bez zgody kobiety
 • art. 154 KK – śmierć ciężarnej kobiety wskutek nielegalnego zabiegu aborcji
 • art. 156 § 3 KK – ciężki uszczerbek na zdrowiu typu kwalifikowanego
 • art. 158 § 3 KK – bójka lub pobicie typu kwalifikowanego
 • art. 163 § 3 KK – umyślne sprowadzenie katastrofy typu kwalifikowanego
 • art. 163 § 4 KK – nieumyślne sprowadzenie katastrofy typu kwalifikowanego
 • art. 165 § 1 KK – umyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa typu podstawowego
 • art. 165 § 3 KK – umyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa typu kwalifikowanego
 • art. 165 § 4 KK – nieumyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa typu kwalifikowanego
 • art. 166 § 1 KK – porwanie statku wodnego lub powietrznego
 • art. 173 § 3 KK – sprowadzenie katastrofy w komunikacji typu kwalifikowanego
 • art. 173 § 4 KK – nieumyślne sprowadzenie katastrofy w komunikacji typu kwalifikowanego
 • art. 185 § 2 KK – zanieczyszczanie środowiska typu kwalifikowanego
 • art. 189a § 2 KK – przygotowania do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi
 • art. 210 § 2 KK – porzucenie osoby poniżej 15. roku życia lub nieporadnej ze względu na stan swojego zdrowia typu kwalifikowanego
 • art. 211a KK – organizowanie adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy
 • art. 252 § 3 KK – czynienie przygotowań do wzięcia zakładnika
 • art. 258 § 1 KK – udział w zorganizowanej grupie przestępczej
 • art. 258 § 2 KK – udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym
 • art. 258 § 3 KK – kierowanie lub zakładanie zorganizowanej grupy przestępczej lub zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym
 • art. 265 § 1 KK – ujawnienie lub wykorzystanie wbrew przepisom ustawy informacji niejawnej o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”
 • art. 265 § 2 KK – ujawnienie lub wykorzystanie wbrew przepisom ustawy informacji niejawnej o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne" typu kwalifikowanego
 • art. 269 KK – tzw. sabotaż informatyczny
 • art. 278 § 1 lub 2 KK w zw. z art. 294 KK – kradzież mienia znacznej wartości
 • art. 284 § 1 lub 2 KK w zw. z art. 294 KK – przywłaszczenie mienia znacznej wartości
 • art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 KK – oszustwo dotyczące mienia znacznej wartości
 • art. 287 § 1 KK w zw. z art. 294 KK – oszustwo komputerowe dotyczące mienia znacznej wartości
 • art. 296 § 3 KK – nadużycie uprawnień typu kwalifikowanego
 • art. 299 KK – „pranie pieniędzy
 • o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.
 • Ponadto, zgodnie z art. 25 § 2 KPK, sąd apelacyjny na wniosek sądu rejonowego może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.

  Na podstawie art. 24 KPK sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu, a także rozpoznaje środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie.

  Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:Małżeństwo – związek dwóch osób, zazwyczaj kobiety i mężczyzny, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki stron małżeństwa (partnerów) oraz status ich możliwego potomstwa. Małżeństwu powszechnie przypisuje się rolę założycielską wobec rodziny, co wiąże się z opieką nad dziećmi, ich wychowaniem i socjalizacją. Małżeństwo jest zazwyczaj potwierdzone przez ślub uznający jego strony za małżonków oraz niesie za sobą skutki prawne określone prawem małżeńskim.

  Postępowanie karne przed sądami wojskowymi[]

  W postępowaniu karnym przed sądami wojskowymi sądami I instancji są wojskowe sądy garnizonowe oraz wojskowe sądy okręgowe. Zgodnie z art. 654 § 1 KPK wojskowy sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:

 • popełnione przez żołnierzy posiadających stopień majora i wyższy
 • podlegające w postępowaniu przed sądami powszechnymi właściwości sądu okręgowego oraz określone w:
 • art. 339 § 3 KK – dezercja typu kwalifikowanego
 • art. 345 § 3 KK – czynna napaść na przełożonego z użyciem broni, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu
 • art. 345 § 4 KK – czynna napaść na przełożonego typu kwalifikowanego
 • popełnione przez żołnierzy i członków personelu cywilnego,o których mowa w art. 647 § 1 pkt 3 KPK
 • inne na podstawie przepisów szczególnych.
 • Ponadto, zgodnie z art. 654 § 4 KPK wojskowy sąd okręgowy rozpoznaje ponadto sprawy przewidziane dla sądu wyższego rzędu nad wojskowym sądem garnizonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę. Wojskowy sąd okręgowy ma poza tym uprawnienia i obowiązki procesowe, które w postępowaniu przed sądami powszechnymi przysługują sądowi okręgowemu.

  Na podstawie art. 653 § 1 KPK wojskowy sąd garnizonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu, a także rozpoznaje w zakresie swej właściwości środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym. Wojskowy sąd garnizonowy ma poza tym uprawnienia i obowiązki procesowe, które w postępowaniu przed sądami powszechnymi przysługują sądowi rejonowemu.

  Akt prawa miejscowego – specyficzny rodzaj aktu powszechnie obowiązującego. Posiada wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązuje tylko na obszarze działania organu, który go wydał.Sądy powszechne – część systemu sądownictwa właściwa do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ubezpieczenia społeczne — ubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.
  Postępowanie administracyjne – administracyjne prawo formalne (procesowe), w doktrynie jest definiowane jako określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów bądź też jako uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne sensu stricto nazywa się także ogólnym postępowaniem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym.
  Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.
  Środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.
  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).
  Choroby zawodowe - grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.).
  Oszustwo, wyłudzenie - przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.