• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sąd rejonowy

  Przeczytaj także...
  Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:Sąd gospodarczy – wydział w sądzie rejonowym lub okręgowym, orzekający w sprawach gospodarczych. Nazwa ta nie odnosi się do odrębnej kategorii sądów, ale do podstawowej jednostki organizacyjnej sądów, którą jest wydział. Powodem uzasadniającym wprowadzenie odrębnego trybu dla spraw gospodarczych jest szczególna troska ustawodawcy nakierowana na szybkość rozstrzygnięcia, co wyraża się w przyśpieszeniu postępowania oraz usprawnieniu wykonywania orzeczeń. Sądy gospodarcze mogą orzekać w sprawach:
  Sądy powszechne – część systemu sądownictwa właściwa do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów.
  Siedziba Sądu Rejonowego w Nysie
  Siedziba Sądu Rejonowego w Kłodzku
  Tablica informacyjna w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

  Sąd rejonowy (skr. "SR") – w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości jeden z sądów powszechnych powołanych do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji.

  Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

  Instancją odwoławczą od orzeczeń sądu rejonowego jest sąd okręgowy.

  Sądy rejonowe tworzy i znosi Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa w drodze rozporządzenia. Obszar właściwości sądu rejonowego obejmuje obszar jednej lub więcej gmin. W uzasadnionych wypadkach w jednej gminie można utworzyć kilka sądów. Poza siedzibą sądów rejonowych Minister może tworzyć wydziały zamiejscowe.

  Ministerstwo Sprawiedliwości – urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. Minister Sprawiedliwości z mocy Konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  W skład kierownictwa sądu rejonowego (organy sądu rejonowego) wchodzą: prezes, wiceprezesi, dyrektor. W sądach rejonowych zatrudnieni są: sędziowie, referendarze, asystenci sędziego, kuratorzy, pracownicy administracyjni (urzędnicy) oraz pracownicy obsługi.

  Sąd rejonowy dzieli się na wydziały (w zależności od potrzeb):

  Kłodzko (tuż po wojnie Kładzko, łac. Glacium, Glacensis urbs, Glocium, niem. Glatz, dial. Glooz, czes. Kladsko) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, będące siedzibą powiatu kłodzkiego, wiejskiej gminy Kłodzko. Leży w Kotlinie Kłodzkiej nad rzeką Nysą Kłodzką.Wymiar sprawiedliwości – funkcja działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna). Spory te rozstrzygane są w trybie przepisanym przez prawo.
 • cywilny,
 • karny,
 • rodzinny i nieletnich (sąd rodzinny),
 • pracy (pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach rejonowych mieszczących się w miastach będących siedzibami sądów okręgowych, w których utworzono wydziały ubezpieczeń społecznych),
 • ksiąg wieczystych,
 • gospodarczy (w sądach rejonowych mieszczących się w miastach będących siedzibami sądów okręgowych)
 • oraz oddziały zajmujące się zagadnieniami administracyjno-gospodarczo-finansowo-kadrowymi. W zależności od wielkości sądu rejonowego tworzone są: Oddział Administracyjny (sekretariat prezesa i dyrektora), Oddział Finansowy, Oddział Gospodarczy, Oddział Kadr, Oddział Informatyczny. W mniejszych sądach, zamiast oddziałów, mogą być tworzone sekcje.

  Orzeczenie sądowe – władcza i decyzyjna czynność procesowa dokonywana przez sąd w postępowaniu. Do orzeczeń zaliczane są (zarówno na gruncie procesu karnego, jak i procesu cywilnego):Sąd rodzinny – wydział rodzinny i nieletnich w sądzie rejonowym, wyodrębniona funkcjonalnie i organizacyjnie jednostka sądu rejonowego. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych sąd rodzinny zajmuje się sprawami:

  W 2012 r. w Polsce było 321 sądów rejonowych.

  Zobacz też[]

 • sąd okręgowy
 • sąd apelacyjny
 • sądy powszechne
 • Sąd Najwyższy (Polska)
 • Przypisy

  1. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013-12-19, s. 164. ISSN 1506-0632.

  Linki zewnętrzne[]

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 133)
 • Internetowy System Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP
 • Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) – konstytucyjny organ kolegialny istniejący od 8 kwietnia 1989, a powołany 29 grudnia 1989.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.