• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sąd harcerski chorągwi

  Przeczytaj także...
  Komenda chorągwi - zarząd chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.Sąd koleżeński – organ powołany do rozstrzygania sporów między członkami i innymi organami organizacji lub orzekania w sprawach dyscyplinarnych.
  Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.

  Sąd harcerski chorągwisąd koleżeński w chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego – jednostce terenowej ZHP o zasięgu terytorialnym odpowiadającej najczęściej województwu. Wybór sądu harcerskiego chorągwi jest obligatoryjny (w odróżnieniu od wyboru sądu harcerskiego hufca). Wyboru członków sądu harcerskiego dokonuje zjazd chorągwi, w jego skład wchodzi minimum 9 harcmistrzów. Sąd harcerski na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego sądu, zastępcę lub zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.

  Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.

  Właściwość i zakres działania[]

  Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu ZHP, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków ZHP i jest właściwy dla:

 • spraw członków władz hufców działających na obszarze chorągwi oraz spraw starszyzny, instruktorów i kadry z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych - z wyłączeniem spraw członków władz chorągwi (wyłącznie jako sąd I instancji),
 • spraw starszyzny, instruktorów i kadry, z przydziałem służbowym do hufca, w którym nie wybrano sądu harcerskiego (w tym przypadku jest zatem sądem I i II instancji),
 • odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy harcerskie hufców działających na obszarze chorągwi (jako sąd II instancji),
 • oraz:

  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.
 • odwołań od decyzji komendanta hufca w którym nie wybrano sądu harcerskiego, oraz od decyzji komendanta chorągwi o skreśleniu z listy członków ZHP wobec kadry, starszyzny lub instruktorów,
 • odwołań od decyzji komendanta hufca w którym nie wybrano sądu harcerskiego, oraz od decyzji komendanta chorągwi w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej.
 • spraw spornych pomiędzy starszyzną, instruktorami i kadrą związane z ich działalnością w ZHP.
 • Składy orzekające[]

  Skład 1-osobowy:

  Instruktor - kategoria członkowska w organizacji harcerskiej, odnosząca się do osób pełniących określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniących funkcje wychowawcze.
 • w postępowaniu pojednawczym w sprawach spornych pomiędzy starszyzną, instruktorami i kadrą związane z ich działalnością w ZHP
 • Skład 3-osobowy:

 • rozpoznaje sprawy w I instancji,
 • rozpoznaje Odwołania od orzeczeń wydanych w I instancji przez sądy harcerskie hufców,
 • Skład 5-osobowy:

 • rozpoznaje odwołania od spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd harcerski chorągwi, dotyczących spraw z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich. Sprawa rozpoznawana jest z wyłączeniem członków sądu, którzy orzekali w pierwszej instancji. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.