• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Referendum ogólnokrajowe w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP, nazywane referendum konstytucyjnym, odbyło się 25 maja 1997.

  Sąd Najwyższy – naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce.

  Spis treści

 • 1 Kompetencje i działalność
 • 2 Organy Sądu Najwyższego
 • 3 Izby Sądu Najwyższego
 • 4 Sędziowie Sądu Najwyższego
 • 4.1 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 • 4.2 Pierwsi Prezesi Sądu Najwyższego
 • 4.2.1 Prezesi Izby Karnej SN
 • 4.2.2 Prezesi Izby Cywilnej SN
 • 4.2.3 Prezesi Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN
 • 4.2.4 Prezesi Izby Wojskowej SN
 • 5 Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia
 • 6 Siedziba Sądu Najwyższego
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Zbigniew Resich (ur. 30 września 1915 w Wiedniu, zm. 19 stycznia 1989 w Konstancinie) – polski prawnik, sportowiec, poseł na Sejm PRL V kadencji, ojciec Alicji Resich-Modlińskiej.Sądy powszechne – część systemu sądownictwa właściwa do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów.

  Kompetencje i działalność[]

  Sąd Najwyższy powołany jest do:

  1. Sprawowania nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania – jest to tzw. nadzór judykacyjny (art. 183 ust. 1 Konstytucji). Do środków służących wykonywaniu takiego nadzoru służą:
   1. rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych,
   2. podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne – zgodnie z art. 398 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – jeżeli przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, wówczas Sąd Najwyższy może odroczyć wydanie orzeczenia i przekazać sprawę do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego sądu. Uchwały interpretacyjne Sądu Najwyższego nie mają waloru powszechnego obowiązywania – jeśli nie uzyskały rangi zasady prawnej, to formalnie wiążą tylko w sprawie, w związku z którą zostały podjęte,
  2. Rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także ważności referendum ogólnokrajowego i referendum ws. Konstytucji RP.
  3. Rozstrzygania nadzorczego w stosunku do samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy.
  4. Opiniowania ustaw i innych aktów normatywnych.
  5. Rozpatrywania skarg kasacyjnych na orzeczenia Trybunału do Spraw Sportu przy PKOl.
  6. Sąd Najwyższy może także wykonywać inne czynności przekazane przez ustawy.

  Sąd Najwyższy działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawy o Sądzie Najwyższym z 23 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254).

  Zbigniew Doda (ur. 23 sierpnia 1943, zm. 4 lutego 1999) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, karnista, sędzia Sądu Najwyższego.Środek odwoławczy – środek prawny, podgrupa szerszego pojęcia środków zaskarżenia, służący stronie w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, którego celem jest doprowadzenie do zmiany lub uchylenia orzeczenia.

  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, Sąd Najwyższy co roku przedstawia Sejmowi RP i Senatowi RP informację o swojej działalności oraz o wynikających z niej istotnych problemach. Dokument jest dostępny w postaci druków: sejmowego i senackiego.

  W 2015 do Sądu Najwyższego wpłynęło 11 214 spraw, wśród których największą grupę stanowiły skargi kasacyjne i kasacje (7971), zażalenia (1057) oraz kwestie prawne (173 ). Sąd rozpoznał 10 502 sprawy. Średni czas na oczekiwania na merytoryczne rozpoznanie sprawy wynosił: w Izbie Cywilnej, Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych i w Izbie Karnej – 7 miesięcy – do 10 miesięcy, a w Izbie Wojskowej – 2 miesiące od daty wpływu

  Orzeczenie sądowe – władcza i decyzyjna czynność procesowa dokonywana przez sąd w postępowaniu. Do orzeczeń zaliczane są (zarówno na gruncie procesu karnego, jak i procesu cywilnego):Włodzimierz Berutowicz (ur. 3 października 1914 w Przedmościu w pow. Wieluń, zm. 11 grudnia 2004 w Warszawie) – polski prawnik, polityk, członek PPS i PZPR.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Paremia prawnicza – krótka sentencja (zasada, maksyma), sformułowana najczęściej przez jurystę będącego uznanym autorytetem prawniczym (z reguły jurystę starożytnego Rzymu), wyrażająca w przystępny sposób fundamentalną zasadę prawną.
  Sądownictwo wojskowe – jeden z rodzajów sądownictwa szczególnego, czyli sądów wyłączonych z sądownictwa powszechnego ze względu na szczególne kategorie podmiotowe (sprawcy) lub przedmiotowe (określone sprawy).
  Józef Franciszek Iwulski (ur. 14 marca 1952 we Wrocławiu) – polski prawnik, sędzia Sądu Najwyższego, od 2016 prezes Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
  Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ państwowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej (np. rektor uniwersytetu).
  Stanisław Zbigniew Dąbrowski (ur. 12 kwietnia 1947 w Sokołowie Podlaskim) – polski sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, poseł na Sejm X kadencji, od 2010 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu.
  Rozprawa sądowa – porządek zasadniczych czynności podejmowanych na sesji sądowej w celu rozpoznania sprawy, to jest orzeczenia o prawach i obowiązkach zainteresowanych.
  Franciszek Wróblewski- (ur. 1869, zm. 15 listopada 1944 r.) - ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczny na Pomorzu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.