• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rzecznik Praw Obywatelskich  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Przypisy
  1. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648, z późn. zm.).
  2. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 listopada 1987 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich (M.P. z 1987 r. Nr 34, poz. 293)
  3. 4-letnia kadencja liczona od dnia uchwały Sejmu PRL.
  4. Obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich wykonywała od 1 stycznia 1988, z chwilą wejścia w życie ustawy.
  5. Rzecznik, któremu upłynął 5-letni czas kadencji pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika (art. 3 ust. 6 Ustawy o RPO).
  6. Konstytucja, ustawa i statut Biura RPO nie regulują sytuacji następstwa prawnego na wypadek śmierci urzędującego prezesa przed upływem kadencji; Janusz Kochanowski zarządzeniem z października 2007 roku wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy niektóre urzędowe rzecznika przekazał imiennie dwóm zastępcom
  7. Sprawozdanie stenograficzne z 71 posiedzenia Sejmu w dniu 21 lipca 2010. sejm.gov.pl, 2010. [dostęp 2013-02-09]. s. 6.
  8. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (Druk nr 3391). sejm.gov.pl, 16 kwietnia 2015. [dostęp 2015-07-03]. s. 585.
  9. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (Druk nr 580). sejm.gov.pl, 21 maja 2016. [dostęp 2016-07-15]. s. 7.
  10. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (Druk nr 580). sejm.gov.pl, 21 maja 2016. [dostęp 2016-07-15]. s. 8.
  11. Zarządzenie Nr 25/2014 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 września 2014 r. w sprawie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich. W: Rzecznik Praw Obywatelskich [on-line]. rpo.gov.pl. [dostęp 2016-05-25].
  12. Dr Sylwia Spurek Zastępczynią RPO ds. Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich, 24 września 2015 [dostęp 2016-05-25].
  13. Płk Krzysztof Olkowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, 11 września 2015 [dostęp 2016-05-25].
  14. C5%82nomocnika-terenowego-we-wroc%C5%82awiu#KatarzynaC. %8. %C. %8. #K. Sobanska-Laskowska C5%82nomocnika-terenowego-we-wroc%C5%82awiu#KatarzynaC. %8. %C. %8. #K., Strona RPO: rpo.gov.pl, 25 maja 2016.
  15. "Ks. Isakowicz-Zaleski dostał nagrodę RPO". Gazeta Wyborcza, 29 września 2007. [dostęp 29 września 2007].
  16. Nagroda RPO im. Pawła Włodkowica dla sędziego Antonina Scalii (pol.). rpo.gov.pl. [dostęp 10.12.2009].
  17. Nagroda RPO dla Walentynowicz (pol.). rp.pl. [dostęp 10.12.2009].
  18. RPO nagradza dyrektor więzienia dla kobiet (pol.). Polskie Radio. [dostęp 15.12.2011].
  19. Irena Dawid-Olczyk laureatką nagrody RPO im. Pawła Włodkowica (pol.). Gazeta Wyborcza. [dostęp 15.12.2011].
  20. http://www.brpo.gov.pl/pl/content/nagroda-im-pawla-wlodkowica
  21. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Senacie. W: Senat Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. senat.gov.pl, 10 grudnia 2014. [dostęp 2014-12-28].
  22. Nagroda im. Pawła Włodkowica dla prof. Thomasa Buergenthala, Rzecznik Praw Obywatelskich, 23 maja 2016 [dostęp 2016-05-25].
  23. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Druk nr 553). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2016. [dostęp 2015-08-02]. s. 1/3, 2/7.
  24. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 08 Rzecznik Praw Obywatelskich. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2016. [dostęp 2016-08-02]. s. 16.
  25. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. W: Dz. U. poz. 278 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 4 marca 2016. [dostęp 2016-08-02]. s. 10, 37.

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Tekst jednolity ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w serwisie ISAP
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk sejmowy nr 580)
 • Jak złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Antonin Gregory Scalia (ur. 11 marca 1936) – prawnik amerykański, sędzia. Został mianowany w skład Sądu Najwyższego USA przez prezydenta Ronalda Reagana w roku 1986. Znany jest także pod zdrobniałym imieniem Nino.Adam Bodnar (ur. 6 stycznia 1977 r. w Trzebiatowie) – polski prawnik, działacz społeczny, obrońca praw człowieka, doktor nauk prawnych.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.
  Prawo administracyjne – gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów prawnie niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno bezpośrednio poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej jak i pośrednio przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania.
  Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.
  Anna Walentynowicz, z domu Lubczyk (ur. 15 sierpnia 1929 w Równem, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”. Dama Orderu Orła Białego.
  Ewa Anna Łętowska (ur. 22 marca 1940 w Warszawie) – polska prawniczka, profesor doktor habilitowany nauk prawnych; pierwszy polski rzecznik praw obywatelskich (1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002–2011).
  Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ państwowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej (np. rektor uniwersytetu).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.054 sek.