• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rządowe Centrum Legislacji

  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

  Rządowe Centrum Legislacji – państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej oraz obsługę prawną Rady Ministrów.

  Aleksander Proksa (ur. 1959) – polski prawnik i urzędnik państwowy, w latach 2000–2005 prezes Rządowego Centrum Legislacji.Dziennik Ustaw (skrót: DzU, Dz.U. lub Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, który zajmuje się tym przy pomocy redakcji znajdującej się w Rządowym Centrum Legislacji.

  Wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów służy Prezesowi Rady Ministrów pomocą w wydawaniu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego. Organizuje również tzw. aplikację legislacyjną.

  Kierownictwo[]

 • Jolanta Rusiniak – prezes od 16 grudnia 2015, sekretarz Rady Ministrów od 19 listopada 2015
 • Robert Brochocki (bezpartyjny) – wiceprezes od 22 grudnia 2014
 • Tomasz Dobrowolski (bezpartyjny) – wiceprezes od 1 lutego 2016
 • Byli prezesi[]

 • Maciej Berek – prezes od 10 grudnia 2007 do 18 listopada 2015 i sekretarz Rady Ministrów od 11 stycznia 2008 do 18 listopada 2015
 • Jolanta Rusiniak – prezes od 15 listopada 2005 do 10 grudnia 2007 i sekretarz Rady Ministrów od 15 listopada 2005 do 10 stycznia 2008
 • Aleksander Proksa – prezes od 1997 do 2005 i sekretarz Rady Ministrów od 2000 do 2005
 • Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[]

  Wydatki i dochody Rządowego Centrum Legislacji są realizowane w części 75 budżetu państwa. Główne źródło dochodów Centrum stanowią opłaty za uczestnictwo w aplikacji legislacyjnej.

  Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (w praktyce najczęściej używa się nazwy Monitor Polski, oficjalny skrót to M. P.) – dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, służący do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej.Maciej Ludwik Berek (ur. 12 maja 1972 w Gdańsku) – polski prawnik, urzędnik państwowy, od 2007 prezes Rządowego Centrum Legislacji, od 2008 sekretarz Rady Ministrów w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, od 2013 wiceprzewodniczący Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

  W 2015 wydatki RCL wyniosły 25,3 mln zł, a dochody 0,7 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 167 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 8739 zł.

  W ustawie budżetowej na 2016 wydatki Rządowego Centrum Legislacji zaplanowano w wysokości 27,2 mln zł, a dochody – 0,7 mln zł.

  Przypisy

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Druk nr 553). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2016. [dostęp 2015-08-10]. s. 1/14, 2/87.
  2. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 75 Rządowe Centrum Legislacji. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2016. [dostęp 2016-08-10]. s. 19.
  3. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. W: Dz. U. poz. 278 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 4 marca 2016. [dostęp 2016-08-10]. s. 24, 73.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama