• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ryzyko operacyjne  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Ryzyko kredytowe – w bankowości: ryzyko związane z niewywiązaniem się kredytobiorcy z wynikającego z zawartej z bankiem umowy obowiązku spłaty kredytu. Ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań zawartych w umowie, narażając kredytodawcę na stratę finansową.Ryzyko (ang. risk, fr. risque, niem. risiko,wł. rischio) – jest pojęciem wieloznacznym, trudnym do zdefiniowania. W różnych dziedzinach nauk jest ono różnie interpretowane, dlatego zdaniem niektórych autorów stworzenie jednej uniwersalnej definicji jest niemożliwe.

  Ryzyko operacyjneryzyko straty wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując także ryzyko prawne. Spełnianie się ryzyka operacyjnego zawsze polega na utracie kluczowych zasobów lub utracie kontroli nad tymi zasobami.

  Ryzykiem operacyjnym zajmują się dwie dyscypliny naukowe dziedziny nauk ekonomicznych: dyscyplina Finanse oraz dyscyplina Nauki o zarządzaniu. Ujęcia te są istotnie odmienne. W ujęciu finansowym dąży się do takiej oceny poziomu ryzyka operacyjnego, która pozwala na ustalenie niezbędnych rezerw finansowych na pokrycie ewentualnych strat związanych z tym ryzykiem, a więc ustalenie tzw. adekwatności kapitałowej. W ujęciu nauk o zarządzaniu, które uzupełnia ujęcie finansowe, chodzi o analizę istoty ryzyka operacyjnego (przyczyn, podatności, mechanizmu spełniania się ryzyka, skutków), aby móc w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zasobów kluczowych dla prowadzenia działalności podjąć działania organizacyjne o charakterze prewencji wobec przyczyn i podatności oraz o charakterze planów zapewniania ciągłości działania wobec możliwych skutków.

  Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (ang. Basel Committee on Banking Supervision) – instytucja powstała pod koniec 1974 roku przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, utworzona przez prezesów banków centralnych państw należących do Grupy Dziesięciu (G10). Opracowała zbiór zalecanych praktyk rynkowych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze bankowym, bezpieczeństwa oraz poziomu kapitałów koniecznego do utrzymywania przez banki. Dokumenty wydawane przez komitet wprowadzane są nie tylko przez państwa będące jego członkami, lecz także przez państwa, w których funkcjonują banki międzynarodowe. Pierwsze opracowania w tym zakresie zostały opublikowane w 1988 roku i nazywane są Umową Kapitałową. Jej rozbudowana i uaktualniona wersja znana jest pod nazwą Basel II / Nowa Umowa Kapitałowa (NUK).Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

  W tradycyjnym ujęciu z perspektywy dyscypliny naukowej Finanse, ryzyko operacyjne to szerokie pojęcie obejmujące między innymi ryzyko nadużyć finansowych, ryzyko prawne, fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Pojęcie ryzyka operacyjnego jest najczęściej związane z zarządzaniem ryzykiem programowym instytucji finansowych, które muszą być dostosowane do zaleceń Nowej umowy kapitałowej, znanej jako Basel II. W postanowieniach Bazylei II, zarządzanie ryzykiem rozdzielono na ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne. W wielu przypadkach ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe jest obsługiwane przez wydziały finansowe spółek z tego względu, że zarządzanie ryzykiem operacyjnym może być koordynowane centralnie, lecz najczęściej zarządzanie wdrażane jest przez różne jednostki operacyjne.

  Dyskryminacja (łac. discrimino – rozróżniam) oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji.Société Générale - jeden z trzech największych i najstarszych banków francuskich obok LCL - dawniej Crédit Lyonnais i BNP Paribas. Spółka notowana na giełdzie Euronext, stanowi część indeksu paryskiego CAC 40.

  Standard Basel II definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko strat, wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Mimo że ryzyko to może dotyczyć każdej organizacji zajmującej się działalnością gospodarczą, ten specyficzny model zarządzania ryzykiem ma szczególne znaczenie dla systemu bankowego, gdzie organy regulacyjne są odpowiedzialne za ustanawianie zabezpieczeń w celu ochrony przed awariami systemu bankowego i zawirowaniami gospodarki.

  Basel II (Nowa Umowa Kapitałowa) – zrewidowana wersja powstałej w 1988 r. Umowy Kapitałowej, dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych (Basel I) opracowana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.Wandalizm – niszczenie bez wyraźnego powodu cudzego mienia, zwłaszcza publicznego. Słowo pochodzi od starożytnego germańskiego plemienia Wandalów wsławionego barbarzyńskim zniszczeniem zdobytego Rzymu. W tym pejoratywnym znaczeniu, po raz pierwszy słowo wandalizm użyte zostało XVIII-wiecznej Francji.

  Pochodzenie[ | edytuj kod]

  Od połowy lat dziewięćdziesiątych tematy ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego są przedmiotem wielu dyskusji i badań, co spowodowało, że instytucje finansowe dokonały znaczących postępów w zakresie identyfikacji, pomiaru i zarządzania obu tych form ryzyka. Globalizacja i liberalizacja rynków finansowych, w połączeniu ze wzrostem złożoności finansowych technologii, wprowadziły więcej komplikacji w działalność banków, a tym samym w ich profil ryzyka. Przyczyny te wyjaśniają wzrastające zainteresowanie banków i nadzorców identyfikacją i pomiarem ryzyka operacyjnego. Wydarzenia takie jak atak terrorystyczny na World Trade Center i Pentagon 11 września 2001 r., straty w wyniku nieuczciwego obrotu Société Générale, Barings Bank, AIB czy Narodowego Banku Australii podkreślają fakt, że zakres zarządzania ryzykiem wykracza poza rynek i ryzyko kredytowe. Lista rodzajów ryzyka z jakimi borykają się dziś banki (i, co ważniejsze, jego skala) obejmuje oszustwa, awarie systemu, terroryzm i pracownicze roszczenia o odszkodowania. Te rodzaje ryzyka są zazwyczaj zaliczane do ryzyka operacyjnego. Identyfikacja i pomiar ryzyka operacyjnego jest prawdziwym i aktualnym zagadnieniem, w szczególności od czasu decyzji Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS) o uwzględnieniu kapitału z tytułu tego ryzyka w Nowej umowie kapitałowej (Bazylea II).

  Odszkodowanie – świadczenie, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.Terroryzm – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Allied Irish Banks, p.l.c. (AIB) (irl. Bainc-Aontas Éireann) to bank komercyjny z siedzibą w Irlandii. Założony w 1966 roku z fuzji trzech banków: Provincial Bank of Ireland, Royal Bank of Ireland, oraz Munster & Leinster Bank, jego centrala mieści się w Dublinie. AIB należy do "Wielkiej Czwórki" największych banków irlandzkich. Jego główny konkurent to Bank of Ireland.
  Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej.
  Sprawozdawczość finansowa pełni funkcje sprawozdawcze, jej celem jest przygotowanie informacji o stanie działalności gospodarczej jednostki gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych w postaci danych, do odbiorców zewnętrznych. Wszystkie dane ekonomiczne pochodzą z ksiąg rachunkowych jasno obrazując sytuacje majątkową, finansową i dochodową jednostki. Stosuje się jednolitą zasadę według wartości nabycia tzw. kosztu historycznego. Informacje te winny być przedstawione rzetelnie, prawidłowo i istotnie.
  Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ono również wysokie straty w gospodarce człowieka, może przemodelować stan przyrody, a nawet zagrażać życiu ludzkiemu.
  Liniowa analiza dyskryminacyjna (ang. linear discriminant analysis, LDA) i związany z nią liniowy dyskryminator Fishera (ang. Fisher’s linear discriminant, FLD) są używanie w uczeniu maszynowym do znalezienia liniowej kombinacji cech, które najlepiej rozróżniają dwie lub więcej klas obiektów lub zdarzeń. Wynikowe kombinacje są używane jako klasyfikator liniowy lub, częściej, służą redukcji wymiarów do późniejszej klasyfikacji statystycznej.
  Zamach z 11 września 2001 – seria czterech ataków terrorystycznych, przeprowadzonych rano we wtorek 11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Sprawcami byli przedstawiciele organizacji Al-Ka’ida, którzy po opanowaniu samolotów skierowali je na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz budynku Pentagonu. W czwartym przypadku usiłowanie ataku nie powiodło się z uwagi na obronne zachowanie pasażerów na jego pokładzie, wskutek czego samolot rozbił się. Łącznie w zamachu zginęły 2973 osoby.
  Ryzyko rynkowe (ang. market risk) zwane również ryzykiem systematycznym (ang. systematic risk), systemowym lub ryzykiem niedywersyfikowalnym – jest spowodowane czynnikami ogólnogospodarczymi (ustrój gospodarczy, polityka, czynniki koniunkturalne) oraz losowymi (np. inflacja i wojna). Czynniki te mają wpływ na cały rynek. W związku z tym ryzyka systematycznego nie da się zmniejszyć ani wyeliminować. Ryzyko rynkowe (systematyczne) ma swoje źródło w siłach, od których nie da się uniezależnić, takich jak ogólna kondycja gospodarki. Ryzyko rynkowe dotyczy ogółu społeczeństwa. W zależności od sfery finansów na jaką oddziałuje będzie nieco odmiennie definiowane.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.