• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ryszard Olszewski - polityk

  Przeczytaj także...
  Okręg wyborczy nr 11 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (1993–2001) obejmował województwo gdańskie. W ówczesnym kształcie został utworzony w 1993. Wybieranych było w nim 15 posłów w systemie proporcjonalnym.Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:
  Komisja Obrony Narodowej (skrót: OBN) jest kolejną z 26 stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej zadań należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakład przemysłu obronnego.

  Ryszard Olszewski (ur. 2 stycznia 1951 w Gdańsku) – polski polityk, inżynier, działacz samorządowy, poseł na Sejm RP II kadencji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył Wydział Budowy Maszyn i Urządzeń Okrętowych Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku w 1976, zdobywając specjalizację automatyka. Był likwidatorem spółek. W wyborach parlamentarnych w 1991 bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Chrześcijańskiej Demokracji (otrzymał 2894 głosy). W 1993 uzyskał mandat posła na Sejm II kadencji. Został wybrany w okręgu gdańskim z listy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform.

  Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Chrześcijańska Demokracja – polski koalicyjny komitet wyborczy startujący w wyborach parlamentarnych w 1991 oraz koło poselskie funkcjonujące w Sejmie I kadencji.

  Zasiadał w Komisji Transportu, Łączności, Handlu i Usług, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Paktu o Przedsiębiorstwie Państwowym w Trakcie Przekształceń oraz w Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Kodeksu Pracy. Był także członkiem dziesięciu podkomisji. Pod koniec kadencji należał do Bloku dla Polski, z listy którego bez powodzenia ubiegał się o reelekcję w wyborach parlamentarnych w 1997.

  Defraudacja, malwersacja, sprzeniewierzenie - przestępstwo polegające na nielegalnym przywłaszczeniu sobie cudzej własności lub zatrzymaniu powierzonego mienia.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Po zakończeniu kadencji Sejmu został oskarżony o dopuszczenie się w latach 1992–1995 nadużyć jako likwidator Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a także o przekroczenie uprawnień – według prokuratora sprzedał tereny pod budowę hali Makro Cash and Carry na gdańskim Przymorzu, podczas gdy ta decyzja leżała w gestii władz miasta.

  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

  W 2006 Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał go winnym defraudacji ponad 660 tys. zł z firmy komunalnej i skazał na karę trzech lat pozbawienia wolności. Wyrok ten został następnie częściowo uchylony przez sąd wyższej instancji, który skierował sprawę do ponownego rozpoznania. W 2010 Ryszard Olszewski został ponownie uznany przez Sąd Okręgowy za winnego i skazany na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat. W lipcu 2011 Sąd Apelacyjny utrzymał ten wyrok w mocy.

  Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) – polski komitet wyborczy, którego powstanie zapowiedział Lech Wałęsa 1 czerwca 1993 podczas konferencji prasowej w ogrodach Belwederu. Miał on odnosić się do tradycji piłsudczykowskiego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. BBWR został zarejestrowany sądownie 30 listopada 1993 jako stowarzyszenie. W 7 stycznia 1994 podczas posiedzenia założycieli funkcję przewodniczącego powierzono Zbigniewowi Relidze. Funkcję przewodniczącego pełnił do czasu zwołania zjazdu stowarzyszenia. W listopadzie tego samego roku ustąpił i odszedł z BBWR. Bezpartyjny Blok Wspierania Reform był formacją polityczną mającą stworzyć w nowym parlamencie zaplecze Prezydenta RP, który liczył na uzyskanie przez swoje ugrupowanie co najmniej 25% głosów. W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się 19 września 1993, BBWR uzyskał 746 653 głosy, tj. 5,41% poparcia, co przełożyło się na 18 mandatów parlamentarnych (16 sejmowych i 2 senackie). Już wówczas Lech Wałęsa zaczął się dystansować od swojej nowej formacji.Kara (prawo) – określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym.

  W okresie 2002–2006 sprawował mandat radnego Gdańska z listy Samoobrony RP. Został następnie zatrudniony w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prezydenci Gdańska za kratkami. przeglad-tygodnik.pl, 11 października 2004.
  2. Gdański radny Samoobrony skazany. gazeta.pl, z 26 lipca 2006.
  3. B. poseł zdefraudował 666 tys. zł i pracuje w urzędzie. gazeta.pl, 3 stycznia 2012.
  4. Serwis PKW – Wybory 2002

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła II kadencji
 • Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 19 września 1993, na czas kadencji od 19 września 1993 do 20 października 1997.
  Warto wiedzieć że... beta

  Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel (jeżeli ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności). W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary – jeden z przewidzianych w prawie karnym środków probacyjnych, polegający na wstrzymaniu realizacji orzeczonej represji prawnokarnej na ściśle oznaczony okres próby, którego przebieg decyduje, czy represja ta zostanie ostatecznie zastosowana.
  Makro Cash and Carry Polska SA – niemiecka sieć hurtowni (tzw. cash and carry) dla przedsiębiorców, część Metro Group lub Metro Cash and Carry. Usługi firmy, skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, obejmują zarówno kompleksowe zaopatrzenie, jak nowoczesne rozwiązania biznesowe. Jedna nowoczesna hala to odpowiednik 50 hurtowni branżowych.
  Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
  Kara pozbawienia wolności – jeden z najpowszechniejszych rodzajów kar polegający na przymusowym umieszczeniu skazanej osoby na określony czas w zamkniętym i strzeżonym zakładzie karnym. Oprócz konieczności przebywania w zakładzie karnym, dalsze dolegliwości dla osoby skazanej polegają na poddaniu jej rygorom regulaminu więziennego, ograniczeniom w dostępie do niej osób spoza zakładu karnego oraz w kontaktach z takimi osobami, ograniczeniom lub braku możliwości wyjścia na wolność w ramach przepustek oraz stosowaniu kar regulaminowych za przewinienia przeciw dyscyplinie.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1997 r. odbyły się 21 września 1997 roku. Walka o wszystkie mandaty poselskie (460) i senatorskie (100) miała charakter otwarty i demokratyczny. Wybory te zakończyły się zwycięstwem Akcji Wyborczej Solidarność. W wyniku wyborów do sejmu weszło 5 komitetów oraz posłowie mniejszości niemieckiej. Po wyborach AWS zawarła koalicję z Unią Wolności. Premierem został popierany przez AWS Jerzy Buzek. Stanowisko wicepremiera i ministra finansów Leszkowi Balcerowiczowi (Unia Wolności).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.593 sek.