• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rudolf Michałek

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Akademia Rolnicza w Szczecinie – akademicka państwowa uczelnia wyższa, po 54 latach istnienia zniesiona 31 grudnia 2008 roku. Nazwa powstała w 1972 roku po przemianowaniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie działającej od 17 lipca 1954 roku.
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

  Rudolf Michałek (ur. 1 lutego 1941 w Pewelce) – prof. dr hab. inż., dr h.c. multi, profesor zwyczajny, specjalista w zakresie inżynierii rolniczej, uczony, dydaktyk i organizator nauki. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W latach 1985–1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji z ramienia ZSL. Jest kierownikiem Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Biografia[]

  Urodził się w 1941 we wsi Pewelka w Beskidzie Żywieckim jako jeden z potomków Rozalii i Stanisława Michałków. W 1964 ukończył studia na Wydziale Rolniczym w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie (dziś Uniwersytet Rolniczy), uzyskując dyplom magistra inżyniera nauk rolniczych. Niejednokrotnie zostawał wybierany najlepszym studentem uczelni. W 1965 podjął pracę w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa na Wydziale Rolniczym.

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – państwowa szkoła wyższa, jedna z dziesięciu funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Uczelnia działa w budynkach dawnego Instytutu Rolniczego niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Powojenne początki uczelni to jesień 1945 roku, kiedy w połączonych organizacyjnie Uniwersytecie i Politechnice zaczęły funkcjonować Wydziały: Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. W 1951 roku wyodrębniła się z nich samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1971 roku funkcjonuje jako Akademia Rolnicza we Wrocławiu. W listopadzie 2006 roku, zgodnie z podpisaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawą (treść ogłoszonej ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 202, poz. 1483)) uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc - jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

  Mając 28 lat, w 1969 otrzymał stopień naukowy doktora nauk rolniczych, a w 1973 habilitował się. W wieku 38 lat został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a 7 lat później (w 1986) został powołany na stanowiska profesora zwyczajnego.

  W 1991 (mając zaledwie 50 lat) został wybrany na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Należy tu podkreślić, że średnia wieku profesorów wybieranych do PAN z ramienia Nauk Rolniczych jest zdecydowanie większa.

  W 1991 został kierownikiem Katedry Mechanizacji Rolnictwa (obecnie Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki) na ówczesnym Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa (dziś Inżynierii Produkcji i Energetyki) AR w Krakowie.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

  Profesor Rudolf Michałek ma duże osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. Do kwietnia 2008 wypromował 14 doktorów (w tym 12 z wyróżnieniem), ośmiu jego uczniów z ośrodka krakowskiego uzyskało tytuł profesora, a 15 – stopień doktora habilitowanego. Recenzował 18 prac doktorskich, 7 habilitacyjnych, 8 wniosków o tytuł profesora oraz 14 na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego. Będąc długoletnim pracownikiem (17 lat) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, z jej ramienia oceniał 28 prac doktorskich, 74 prace habilitacyjne i 61 wniosków o tytuł naukowy profesora.

  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego "lubelskiego" Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów PSL "mikołajczykowskiego". ZSL jako partia satelicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizowała jej politykę wobec wsi.Politechnika Koszalińska – wyższa państwowa szkoła techniczna w Koszalinie utworzona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Ustawą z 4 lipca 1996 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że od 1 września 1996 roku dotychczasowa nazwa Uczelni zostanie zastąpiona mianem Politechnika Koszalińska. Obecnie Uczelnia dąży do otrzymania statusu uniwersytetu. Wśród proponowanych nazw uniwersytetu widnieje między innymi "Uniwersytet Środkowopomorski". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 12. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1526. pośród wszystkich typów uczelni.

  Od 1990 jest prezesem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Od tego samego roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Programowej Wydawnictw Komitetu Techniki Rolniczej PAN, od 1996 – redaktora anglojęzycznego czasopisma „Annual Review of Agricultural Engineering”, od 1993 – „Problemów Inżynierii Rolniczej”, od 1997 – „Inżynierii Rolniczej”, od 1990 „Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych”, a od 1992 jest redaktorem naczelnym „Biuletynu Nauka Praktyce”. Aktualnie pełni również funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - wydział powstały w 1977 r. na bazie Oddziału Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa (wchodzącym od 1972 r. w skład Wydziału Rolniczego). Do końca 2004 r. istniał pod nazwą Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa, od początku 2005 r. do końca 2008 r. pod nazwą - Wydział Agroinżynierii, a od 1 stycznia 2009 r. aktualna jest obecna nazwa - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – (daw. Akademia Rolnicza w Lublinie) uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym utworzona w 1955 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza.

  Łączny dorobek profesora obejmuje przeszło 500 pozycji, z czego ponad 200 to rozprawy naukowe. Tematyka tych prac dotyczy m.in. kosztów eksploatacji agregatów rolniczych, organizacji i ekonomiki mechanizacji rolnictwa, energochłonności produkcji rolniczej, psychologicznych i socjologicznych aspektów mechanizacji, organizacji transportu rolniczego, mechanizacji produkcji rolniczej w rejonach podgórskich i górskich, metodycznych aspektów postępu naukowo–technicznego i jego efektywności w różnych typach gospodarstw, organizacji usług technicznych dla gospodarstw indywidualnych, organizacji zaplecza technicznego mechanizacji rolnictwa, odnawialnych źródeł energii oraz metodologii i organizacji nauki.

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  Profesor Michałek współpracuje z wieloma uczelniami poza granicami kraju, m.in. Uniwersytetem Rolniczym w Pradze, Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Uniwersytetem Technicznym w Monachium, Uniwersytetem Rolniczym we Lwowie oraz Uniwersytetem Rolniczym w Kijowie.

  Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, a wśród nich: Złotą Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, dla Miasta Krakowa, woj. nowosądeckiego, bielskiego i tarnowskiego.

  Monachijski Uniwersytet Techniczny, lub Techniczny Uniwersytet w Monachium (TUM), (niem. Technische Universität München, TUM) – główny niemiecki uniwersytet, ulokowany w Monachium (oraz miasta Garching bei München i Weihenstephan, poza Monachium) założony przez Ludwika II Bawarskiego w 1868 roku. W 2004 roku zajął pierwsze miejsce w wśród wszystkich niemieckich uczelni wyższych według badań Shanghai Jiao Tonga. Zajmuje on 57. miejsce na świecie (2008 r.). Uczelnia posiada cztery kampusy. Wśród blisko 21 tysięcy studentów, nauki na tym uniwersytecie pobiera około 3.700 studentów zagranicznych. Wykłada na nim ponad 500 naukowców.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.

  Godność doktora honoris causa nadały mu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2000)
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie (2002)
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2007)
 • Politechnika Koszalińska (7 maja 2008)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (31 maja 2008)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (19 stycznia 2011)
 • Zobacz też[]

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 • Bibliografia[]

 • Profesor Rudolf Michałek Doktorem Honoris Causa Akademii Rolniczej w Lublinie. Biuletyn Akademii Rolniczej. Nr 1(21), styczeń 2001
 • Rudolf Michałek w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – instytucja państwowa działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Beskid Żywiecki (513.51) – drugie co do wysokości (po Tatrach) pasmo górskie w Polsce. Należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a w ich obrębie do Beskidów Zachodnich. Przebiega przez niego Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – państwowa uczelnia wyższa w Krakowie. Powstała w 1953 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza – samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wydziału którego została wyodrębniona.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.