• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruch - fizyka

  Przeczytaj także...
  Mechanika klasyczna – dział mechaniki w fizyce opisujący ruch ciał (kinematyka), wpływ oddziaływań na ruch ciał (dynamika) oraz badaniem równowagi ciał materialnych (statyka). Mechanika klasyczna oparta jest na prawach ruchu (zasadach dynamiki) sformułowanych przez Isaaca Newtona, dlatego też jest ona nazywana „mechaniką Newtona” (Principia). Mechanika klasyczna wyjaśnia poprawnie zachowanie się większości ciał w naszym otoczeniu.Szczególna teoria względności (STW) – teoria fizyczna stworzona przez Alberta Einsteina w 1905 roku. Zmieniła ona sposób pojmowania czasu i przestrzeni opisane wcześniej w newtonowskiej mechanice klasycznej. Teoria pozwoliła usunąć trudności interpretacyjne i sprzeczności pojawiające się na styku mechaniki (zwanej obecnie klasyczną) i elektromagnetyzmu po ogłoszeniu przez Jamesa Clerka Maxwella teorii elektromagnetyzmu.
  Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.

  Ruch w fizyce – zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia.

  Parametry opisujące ruch:

 • przemieszczenie (zmiana położenia) – różnica między położeniem końcowym a początkowym,
 • tor – linia, po której porusza się ciało:
 • w ruchu prostoliniowym torem jest linia prosta,
 • w ruchu krzywoliniowym torem jest linia krzywa,
 • drogadługość odcinka toru,
 • czas – różnica między chwilą końcową a początkową ruchu,
 • prędkość - przyrost drogi w jednostce czasu,
 • przyśpieszenie - przyrost prędkości w jednostce czasu.
 • Podstawowe prawa rządzące ruchem sformułował Izaak Newton i uznawano je za dokładne do końca XIX wieku. Obecnie ruch ciał fizycznych opisują trzy teorie:

  Linia prosta lub prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii, szczególny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się.
 • mechanika klasyczna – opisująca ruch obiektów niezbyt małych i poruszających się niezbyt szybko,
 • teoria względności:
 • szczególna teoria względności – opisująca ruch ciał o prędkościach porównywalnych z prędkością światła w próżni, ale nieuwzględniająca grawitacji,
 • ogólna teoria względności – uwzględniająca grawitację,
 • mechanika kwantowa – opisująca zachowanie się obiektów małych (atomy, cząstki subatomowe).
 • Klasyfikacja ruchów[ | edytuj kod]

  Ruchy klasyfikuje się określając tor ruchu oraz zmiany wartości prędkości.

  Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.Mechanika kwantowa (teoria kwantów) – teoria praw ruchu obiektów świata mikroskopowego. Poszerza zakres mechaniki na odległości czasoprzestrzenne i energie, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się. Opisuje przede wszystkim obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach - np. atom, cząstki elementarne itp. Jej granicą dla średnich rozmiarów lub średnich energii czy pędów jest mechanika klasyczna.

  Podział ze względu na tor ruchu:

 • prostoliniowy (poruszanie się po linii prostej),
 • krzywoliniowy (poruszanie się po linii krzywej),
 • po okręgu – rozpatrywany jako najprostszy przypadek ruchu krzywoliniowego,
 • po elipsie – ruch w polu sił centralnych,
 • po paraboli – ruch w polu jednorodnym,
 • inne (powyższe są najpopularniejsze).
 • Podział ze względu na wartości prędkości:

  Droga w fizyce – długość odcinka toru (krzywej lub prostej), jaką pokonuje wybrany punkt ciała lub punkt materialny podczas swojego ruchu. Droga nie oznacza odległości pomiędzy dwoma punktami wyznaczającymi początek i koniec ruchu. Liczy się ją wzdłuż toru ruchu, czyli po krzywej, po której porusza się ciało.Przemieszczenie (wektor przesunięcia) – wektor łączący położenie początkowe z końcowym. Dla dowolnego ruchu krzywoliniowego wartość tego wektora jest mniejsza bądź równa drodze pokonanej przez ciało. Równość ma miejsce wówczas, gdy promień krzywizny toru dąży do nieskończoności (ruch prostoliniowy).
 • jednostajnyprędkość nie zmienia się,
 • zmiennyprędkość zmienia się,
 • jednostajnie zmienny – zmiany prędkości są jednakowe w jednakowych przedziałach czasu,
 • przyspieszonyprędkość zwiększa się,
 • opóźnionyprędkość maleje,
 • niejednostajnie zmienny.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. G.K. Susłow, Mechanika teoretyczna, PWN, Warszawa 1960
  2. Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье, Курс теоретической механики, Гос. Издат. Тех.-теор. литературы, Москва, 1954
  3. А.Нeкрaсов, Курс теоретической механики, Гос. Издат. Тех.-теор. литературы, Москва, 1950

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • fizyka płynów
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Podstawowe informacje o ruchu
 • Układ odniesienia (fizyka) – punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego określa się położenie lub zmianę położenia (ruch) danego ciała. Wybrany punkt często wskazuje się poprzez wskazanie ciała, z którym związany jest układ współrzędnych.Tor ruchu (trajektoria) – w kinematyce krzywa zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało. Jeżeli wypadkowa siła działająca na ciało wynosi 0, wówczas z I zasady dynamiki Newtona wynika, że ciało porusza się po torze prostoliniowym. Jeżeli na poruszające się ciało działa niezrównoważona siła, której kierunek nie jest styczny do toru ruchu, wówczas tor ruchu jest krzywoliniowy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Długość fizyczna — miara fizyczna odległości pomiędzy dwoma punktami, liczona zgodnie z metryką euklidesową (zwykłym sposobem mierzenia odległości), albo w linii prostej (np. długość fali — odległość między jej dwoma węzłami) albo po krzywej (np. długość drogi przebytej przez ciało).
  Fizyka płynów to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem ruchliwości płynów oraz skutkami ruchów płynów, rozpatrując je głównie w skali mikroskopowej w celu uzupełnienia opisu makroskopowego. Analizując zachowanie pojedynczych cząsteczek stara się przewidzieć potencjalne zachowanie płynów oraz wyjaśnić zjawiska związane z płynami.
  Ogólna teoria względności (OTW) – popularna nazwa teorii grawitacji formułowanej przez Alberta Einsteina w latach 1907–1915, a opublikowanej w roku 1916.
  Sir Isaac Newton (ur. 25 grudnia 1642/4 stycznia 1643 w Woolsthorpe-by-Colsterworth, zm. 20 marca 1726/31 marca 1727 w Kensington) – angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik.
  Ruch jednostajny prostoliniowy – ruch jednostajny po torze prostoliniowym, czyli ruch odbywający się wzdłuż prostej ze stałą prędkością. Zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona ciało porusza się po torze prostoliniowym (lub pozostaje w spoczynku), jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą.
  Położenie – wielkość fizyczna określająca umiejscowienie danego ciała w przestrzeni względem wybranego układu współrzędnych. Wielkość ta, w zależności od kontekstu, w jakim jest użyta, może występować jawnie jako wektorowa wielkość fizyczna określająca kierunek i odległości danego obiektu od wybranego punktu odniesienia, który umiejscawia się zwykle w początku układu współrzędnych. Wówczas wektor punktu odniesienia do tego ciała nosi nazwę wektora wodzącego.
  Ruch zmienny - (ruch niejednostajny) ruch, w którym prędkość zmienia się. Zmiana prędkości może dotyczyć jej wartości jak i kierunku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.