Rozdzielnica elektryczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rozdzielnica szafkowa

Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do:

Regulator − jeden z elementów składających się na obwód regulacji. Zadanie regulatora polega na wygenerowaniu odpowiedniego sygnału sterującego, tak aby obiekt sterowany zachowywał się w pożądany sposób (na przykład w jak najkrótszym czasie osiągał wartość zadaną).Rozdzielnica szafowa – rozdzielnica elektryczna niskiego napięcia służąca do rozdziału energii elektrycznej, zabezpieczenia, sterowania oraz kontroli procesów technologicznych, w której prąd roboczy mieści się w przedziale od kilkuset do kilku tysięcy amperów.
 • łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji (np. wyłącznik) najczęściej w połączeniu z
 • urządzeniami sterowniczymi (np. stycznik, przekaźnik)
 • ochronnymi (np. bezpiecznik elektryczny, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik różnicowoprądowy, ogranicznik przepięć)
 • pomiarowymi (np. przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej) i
 • regulacyjnymi (np. regulator, sterownik PLC, komputer przemysłowy z systemem wbudowanym).
 • Rozdzielnice niskiego napięcia[ | edytuj kod]

  a) Podział rozdzielnic pod względem zasady konstrukcji:

  Ogranicznik przepięć, dawniej odgromnik (także ochronnik przepięciowy, ang. surge arrester) – urządzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu następczego. Przepięcia mogą powstać podczas np. załączania lub wyłączania nieobciążonej linii napowietrznej lub przy uderzeniu pioruna w linię napowietrzną, mogą one spowodować zniszczenie izolacji i innych elementów sieci. Ponieważ odgromniki są urządzeniami stosunkowo drogimi, są stosowane tylko do ochrony ważnych elementów sieci jak np. transformator bądź generator.PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Sterownik PLC musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną sterowników PLC odróżniającą ten sterownik od innych sterowników komputerowych jest cykliczny obieg pamięci programu. Algorytm jest zapisywany w dedykowanym sterownikowi języku programowania. Istnieje możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik wyposaża się w odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu i żądaniach obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych.
 • rozdzielnice tablicowe – na niewielkie prądy – do ok. 100-150A, stosowane w budynkach nieprzemysłowych, tj. budynkach mieszkalnych, sklepach, szkołach itp.
 • rozdzielnice skrzynkowe – na znacznie większe prądy, główne zalety to: niewielkie wymiary, łatwość montażu, duża odporność na działanie środowiska i na uszkodzenia mechaniczne oraz możliwość stosowania ich w pomieszczeniach zamkniętych
 • rozdzielnice szafowe – na najwyższe prądy – od kilkuset do kilku tysięcy amperów. Wyróżnia się rozdzielnice szafowe jednoprzedziałowe oraz wieloprzedziałowe.
 • b) Podział w zależności od funkcji e elektroenergetycznej sieci rozdzielczej:

  Bezpiecznik elektryczny – w potocznym znaczeniu każde zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu. Zamiennie w mowie potocznej używane są też sformułowania: bezpiecznik (w domyśle elektryczny), bezpiecznik automatyczny (w stosunku do wyłączników instalacyjnych i różnicowoprądowych).Rozdzielnia - wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny fragment sieci elektroenergetycznej, w którym następuje rozdział energii elektrycznej bez zmiany napięcia.
 • Rozdzielnice oddziałowe główne i podrozdzielnice
 • Rozdzielnice manewrowo-stycznikowe (szafy stycznikowo-rozdzielcze)
 • Rozdzielnice siłowe
 • Rozdzielnice oświetlenia itd.
 • c) Podział w zależności od miejsca zainstalowania (odporności na wpływy środowiska):

 • Rozdzielnice wnętrzowe
 • Rozdzielnice napowietrzne
 • d) Podział w zależności od możliwości przemieszczania:

  Wyłącznik to łącznik elektryczny mechanizmowy zdolny do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy obwodu oraz prądu przeciążeniowego lub prądu zwarciowego.Rozdzielnica skrzynkowa – rozdzielnica niskiego napięcia, zazwyczaj przeznaczona do instalacji w obiektach przemysłowych na prądy robocze do kilkuset amper.
 • Rozdzielnice stacjonarne
 • Rozdzielnice ruchome (przenośne, przesuwne itd.)
 • e) Podział w zależności od sposobu zainstalowania:

 • Rozdzielnice naścienne
 • Rozdzielnice przyścienne
 • Rozdzielnice wolnostojące
 • f) Podział w zależności od dostępu i możliwości obsługi:

 • Rozdzielnice z obsługą jednostronną
 • Rozdzielnice z obsługą dwustronną
 • g) Podział w zależności od sposobu montażu podstawowych aparatów elektrycznych w głównym torze prądowym pola rozdzielnicy:

  Aparaty elektryczne (elektroenergetyczne) − grupa przyrządów głównie elektromechanicznych, ale także elektromagnetycznych, elektronicznych lub mieszanych, które pełnią funkcje:Rozdzielnica tablicowa (ang. distribution board) - zestaw zawierający urządzenia łączeniowe lub zabezpieczenia (bezpieczniki lub małogabarytowe wyłączniki)skojarzone z jednym obwodem odbiorczym lub większą ilością obwodów odbiorczych, zasilanych z jednego lub większej ilości obwodów zasilających wraz z zaciskami przyłączowymi do przyłączania przewodu neutralnego i ochronnego PE. Rozdzielnice tablicowe mogą także zawierać urządzenia sygnalizacyjne i inne aparaty sterownicze. Może być wyposażona w łączniki izolacyjne które jednak mogą być umieszczone oddzielnie poza daną tablicą.
 • Rozdzielnice jednoczłonowe (aparatura zamontowana na stałe)
 • Rozdzielnice dwuczłonowe (np. szufladowe, wózkowe, wtykowe)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • rozdzielnia
 • wewnętrzna linia zasilająca
 • aparatura rozdzielcza
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Kuczyński K.: Rozwiązania stosowane w rozdzielnicach nn, ElektroInfo, Nr 1-2/2009.
 • Surówka I.: Rozdzielnice niskiego napięcia, ElektroInfo, Nr 1/2006.
 • Przekładnik prądowy jest to urządzenie elektryczne pozwalające na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych.Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – linia elektryczna służąca do przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą główną w budynku. WLZ zwykle są realizowane w postaci linii kablowej, a ich parametry zależą od wielu czynników jak: odległość przyłącza od rozdzielnicy, wielkość zamówionej mocy przesyłowej, wartość zabezpieczenia przedlicznikowego, a także od sposobu prowadzenia tej linii. W praktyce jeden WLZ obsługuje zwykle jeden licznik energii elektrycznej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wyłącznik instalacyjny (wyłącznik nadmiarowo-prądowy, wyłącznik instalacyjny typu S nazywany też potocznie eską) – element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu. Wyłączniki te przeznaczone są do sterowania i zabezpieczeń przed skutkami przetężeń (przeciążeń i zwarć) obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych i innych. Wytwarza się je na napięcia do 440 V, prądy znamionowe do 125 A i prądy wyłączalne 25 kA o charakterystykach czasowych B, C oraz D. Najbardziej rozpowszechnione są jednak na prądy znamionowe do 63 A i prądy wyłączalne nie większe niż 10 kA.
  Wyłącznik różnicowoprądowy (nazwy potoczne, lecz niepoprawne wyłącznik przeciwporażeniowy, różnicówka, bezpiecznik różnicowoprądowy, czasami używany angielski skrót RCD – residual current device) – zabezpieczenie elektryczne, urządzenie, które rozłącza obwód, gdy wykryje, że prąd elektryczny wypływający z obwodu nie jest równy prądowi wpływającemu. Służące do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim, jak i bezpośrednim ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w tym wywołanie pożaru.
  System wbudowany (ang. embedded system) – system komputerowy specjalnego przeznaczenia, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu komputerowego (hardware).
  Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.
  Przekaźnik elektryczny - urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych. Przekaźnik reaguje na zmianę pewnej wielkości fizycznej wejściowej (np. napięcia, natężenia prądu, ciśnienia płynu, temperatury itp.) w taki sposób, że po przekroczeniu pewnej jej wartości sygnał wyjściowy zmienia się skokowo (z reguły pomiędzy jedną z dwóch wartości: włącz/wyłącz).
  Licznik energii elektrycznej – całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą energii. Jednostką miary energii elektrycznej czynnej w układzie SI jest dżul równy 1wat* 1sekunda (watosekunda), natomiast powszechnie używaną jednostką miary tej energii jest kilowatogodzina – kWh albo megawatogodzina – MWh. W układach zasilania większej mocy dostawca i odbiorca rozliczają się również w zakresie energii biernej. Jednostką miary tej energii jest warogodzina.
  Tor prądowy (ang. current circuit) - służy do przewodzenia prądu elektrycznego i najczęściej ma postać odpowiednio ukształtowanego przewodu, żyły kabla lub uzwojenia. Tory prądowe są one zazwyczaj elementami tzw. obwodów ziemnopowrotnych, czyli zawierających ziemię (traktowaną jako ośrodek przewodzący lub półprzewodzący).

  Reklama