Roczniki Gleboznawcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annualkwartalnik naukowy o tematyce gleboznawczej, ukazujący się od 1950 r. Jest to najstarsze z wychodzących dotychczas polskich czasopism o tematyce nauk o glebie i jedno z najstarszych w Europie. W 2013 r. „Roczniki Gleboznawcze” zostały przekształcone w „Soil Science Annual”.

Roztwór glebowy – składnik biotopu ekosystemu glebowego – habitat wielu gatunków edafonu, źródło wody i soli mineralnych, pobieranych przez korzenie roślin; ciecz wypełniająca wraz z powietrzem przestrzeń między organicznymi, mineralnymi i organiczno-mineralnymi cząstkami stałymi oraz adsorbująca się na ich powierzchni; roztwór soli mineralnych, związków organicznych i gazów oraz faza ciągła koloidów. Źródłami wody glebowej są opady atmosferyczne, wody gruntowe i spływy boczne, w ilościach zależnych m.in. od klimatu, morfologii gleby i rzeźby terenu. Zdolność do zatrzymywania wody w strukturze gleby (retencja wodna) jest konsekwencją działania sił adsorpcji, sił kapilarnych i innych, zróżnicowanych w różnych typach gleb.Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.

Na liście ICI Journals Master List 2014 – ICV (Index Copernicus Value) Soil Science Annual ma przyznane 93.69 pkt. Na liście B wykazu czasopism punktowanych MNiSW Soil Science Annual ma przyznane 13 punktów za publikację (dane na luty 2016).

Na łamach czasopisma poruszano przede wszystkim tematy genezy i systematyki gleb, geografii i kartografii gleb, gleboznawstwa regionalnego, klasyfikacji i bonitacji gleb, gleboznawstwa leśnego, właściwości fizycznych gleb, chemii gleby (z fizykochemią), mineralogii gleby, mikromorfologii gleby, paleopedologii, biologii gleby, chemii rolnej, techniki rolnej, uprawy roli, wody w glebie, melioracji gleb, erozji gleb, ochrony przyrodniczych warunków rolnictwa i leśnictwa, zanieczyszczenia gleb, historii i aktualnego stanu nauk o glebie. Dodatkowo okazjonalnie publikowano referaty pokonferencyjne lub artykuły biograficzne polskich gleboznawców. Corocznie załączano bibliografię polskich publikacji z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Cztery wydania systematyki gleb Polski ukazały się jako tomy „Roczników Gleboznawczych”.

Systematyka gleb – klasyfikacja jednostek taksonomicznych gleb w oparciu o określone kryterium, najczęściej użytkowe lub przyrodnicze, w zależności od celu przeznaczenia.Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.

Czasopismo „Roczniki Gleboznawcze” zostało utworzone w 1949 r. uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Pierwszy zeszyt z datą 1950 ukazał się na początku 1951 r. Artykuły były pisane przede wszystkim w języku polskim z obcojęzycznym streszczeniem (angielskim, rosyjskim, rzadziej też francuskim lub niemieckim). Początkowo czasopismo było drukowane jako rocznik, z czasem ukazywały się dwa lub trzy tomy by od 1976 r. stać się kwartalnikiem. Celem zwiększenia zasięgu oddziaływania czasopisma i jego rozpoznawalności na świecie w 2012 r. nawiązano współpracę z wydawnictwem Versita (od 2014 r. De Gruyter). Zaskutkowało to przekształceniem w 2013 r. „Roczników Gleboznawczych” w „Soil Science Annual” (które jest kontynuatorem „Roczników” z nowym numerem ISSN), zmianą podstawowego języka publikacji na angielski, a formy na elektroniczną (choć SSA jest wciąż też drukowany w formie papierowej) i bezpłatnym udostępnieniem w internecie aktualnych i wszystkich archiwalnych numerów czasopisma. „Soil Science Annual” został również włączony do wielu międzynarodowych baz naukowych.

Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.Uprawa roli – całokształt zabiegów wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu stworzenia uprawianym roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju oraz podniesienia kultury roli.

Redaktorzy naczelni: Marian Górski (1950), Kazimierz Starzyński (1950–1957), Władysław Trzciński (1957–1989), Krystyna Konecka-Betley (1990–1999), Elżbieta Janowska (2000–2007), Danuta Czępińska-Kamińska (2008–2013), Łukasz Uzarowicz (2013–2015), Józef Chojnicki (2015-).

Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Aktualny wykaz został opublikowany 23 grudnia 2015.Gleboznawstwo leśne, pedologia (od łac. gleba – grudka ziemi) – nauka zajmująca się badaniem gleb leśnych, ich genezą, budową, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyką oraz możliwościami ich użytkowania, a także rozmieszczeniem na terenie kraju.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • O czasopiśmie. Soil Science Annual. [dostęp 2016-02-20].
 • Historia „Roczników Gleboznawczych”. Soil Science Annual. [dostęp 2016-02-20].
 • Warto wiedzieć że... beta

  Agrochemia, chemia rolna (gr. agros = pole, rola)- nauka zajmująca się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt.
  Bibliografia (gr. βιβλιο „książka” + γραφία „piszę”) – termin oznaczający zarówno uporządkowany według pewnych kryteriów i spełniający określone zadania informacyjne wykaz (spis) dokumentów pisanych, jak i dział nauki o utworach piśmiennictwa definiujący zasady tworzenia wspomnianych spisów.
  Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę grawitacji i działalność organizmów.
  Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.
  Geografia gleb, pedogeografia – dyscyplina naukowa zajmująca się przestrzennymi aspektami rozwoju, rozmieszczenia i zmienności pokryw glebowych, wchodząca w skład zarówno geografii jak i gleboznawstwa.
  Kwartalnik – czasopismo ukazujące się raz na trzy miesiące. Często tego typu czasopisma mają znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.
  Czasopismo on-line to wydawnictwo ciągłe, czyli ukazujące w określonych odstępach czasu, np. tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, z tym jednak wyjątkiem, że całe wydawane jest jedynie w postaci elektronicznej i dostępne za pośrednictwem internetu, a nie drukowane tradycyjnie na papierze.

  Reklama