• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Roboczogodzina

  Przeczytaj także...
  Wozogodzina (wzh) – stosowana zwyczajowo w transporcie kołowym jednostka miary czasu zaangażowania środków transportu (wozów) w wykonanie określonych czynności (np. pracy przewozowej), obliczana jako różnica między czasem ich zakończenia a rozpoczęcia, odpowiadająca godzinie – uwielokrotnionej podstawowej jednostce czasu układu SI.Tonokilometr (tkm; ang.: ton·km=ton·kilometre) – stosowana w transporcie towarowym jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środek transportu towarowego, określająca przewiezienie jednej tony towarów na odległość jednego kilometra.
  Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę.

  Roboczogodzina (osobogodzina) – jednostka miary robocizny. Najbardziej poprawnie oznacza się ją skrótem rg., choć dopuszczalne są również inne formy. Wyraża ona normę ilościową wykonania przez jednego robotnika, w czasie jednej godziny, określonego zakresu robót. Normę tę określa się w odniesieniu do wybranej jednostki obmiarowej danej roboty.

  Kosztorysowanie – proces określania przez kosztorysanta wartości lub ceny obiektu budowlanego albo robót budowlanych przez tworzenie kosztorysu.Godzina (h) – jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby, dwunasta część dnia lub nocy astronomicznej. Jedna godzina to 4 kwadranse, 60 minut lub 3600 sekund. Godzina nie jest jednostką układu SI, ale jest przez ten układ uznawana.

  Liczba roboczogodzin przypadających na jednostkę obmiarową danego rodzaju robót wyznacza się w kosztorysowaniu następującymi sposobami lub z następujących źródeł:

 • baza normatywna, w tym katalogi normowe takie jak KNR, KSNR, KNNR, KNP i inne, wraz z wydanymi dodatkami i uzupełnieniami; dostępne są w formie publikacji, bądź są dostarczane wraz z aplikacjami komputerowymi przeznaczonymi do kosztorysowania bądź harmonogramowania,
 • przez analogię,
 • przez interpolację lub ekstrapolację,
 • analiza indywidualna.
 • Nakłady robocizny zawarte w katalogach uwzględniają oprócz liczby roboczogodzin niezbędnych do wykonania podstawowych czynności, także pewien zdefiniowany zakres czynności pomocniczych typu

  Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz, czyli miesiąc synodyczny. Geneza ta odbiła się także w dawnej polskiej nazwie, która była synonimem słowa Księżyc (księżyc dosłownie syn księcia, tj. Słońca).1 (jeden, jedność) – liczba naturalna następująca po 0 i poprzedzająca 2. 1 jest też cyfrą wykorzystywaną do zapisu liczb w różnych systemach, np. w dwójkowym (binarnym), ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym systemie liczbowym. Każda liczba całkowita jest podzielna przez 1.
 • przygotowanie i uprzątnięcie stanowiska pracy,
 • wewnętrzny transport materiałów w określonym zakresie,
 • regulacja, wykonanie połączeń, wbudowywanych elementów,
 • przestawianie i przesuwanie sprzętu oraz rusztowań o wysokości do 4 m (z wyjątkiem pierwszego ustawienia i demontażu po zakończeniu robót budowlanych),
 • czynności nieprzewidziane (do 5% wartości czynności podstawowych i pomocniczych).
 • Powiększają lub pomniejszają one liczbę roboczogodzin przypadającą na dany zakres robót. Winny być także uwzględniono przy analizie indywidualnej.

  Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.Materiał - słowo wieloznaczne. W najbardziej ogólnym sensie jest to surowiec w postaci pierwotnej lub częściowo przetworzony, z którego wytwarza się różne produkty. W języku potocznym nazwą tą określa się tkaniny.

  Jeżeli dana czynność nie może być znormowana według powyższych metod, liczbę roboczogodzin ustala się przy zastosowaniu technicznego normowania pracy, tj. pomiaru czasu. Pomiar taki wymaga uwzględnienia wielu czynników mających wpływ na wynik pomiaru, oraz wymaga wykonania dostatecznej liczby pomiarów do określenia pewnego uśrednionego czasu wykonania danej roboty.

  Urlop – czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie.Wozokilometr (wkm) – stosowana zwyczajowo w transporcie kołowym jednostka miary długości drogi wykonanej przez środki transportu (wozy) w określonym czasie (np. doby, miesiąca, roku, wybranego kursu itp.), odpowiadająca kilometrowi – uwielokrotnionej podstawowej jednostce długości układu SI.

  Przeliczenie liczby roboczogodzin na inną jednostkę czasu jest wykonywane między innymi przy harmonogramowaniu robót oraz ustalaniu składu brygad roboczych. Nie jest jednak jednoznaczne i zależy od kilku czynników takich jak, np. czas pracy w ciągu doby, liczba dni roboczych w miesiącu, średnie wartości wskaźników okresów chorobowych i urlopowych pracowników itp.. Przykładowo:

  Pracownik – jedna ze stron stosunku pracy (drugą jest pracodawca); taka osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.Ekstrapolacja – prognozowanie wartości pewnej zmiennej lub funkcji poza zakresem, dla którego mamy dane, przez dopasowanie do istniejących danych pewnej funkcji, następnie wyliczenie jej wartości w szukanym punkcie.
 • 1 r-d (roboczodzień)=8 r-g (przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy),
 • 1 r-m (roboczomiesiąc=8r-g x 21 dni = 168 r-g (przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy i 21 dni roboczych w miesiącu).
 • Ceny jednostkowe roboczogodziny do wyliczenia wartości kosztorysu podawane są w opracowaniach branżowych do jednostki jednej roboczogodziny.

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Skrót – skrócony zapis wyrazu lub wyrażenia, zbudowany z jednej lub kilku liter (inna nazwa to: abrewiatura). Skróty zapisuje się stosownie do obowiązujących dla danego języka norm ortograficznych, przyjętych zwyczajowo konwencji pisowni dla konkretnych skrótów (różne znaczenia, wyjątki) lub w sposób swoisty dla skrótów nazw własnych – szczególnie jeśli są to skróty stosowane w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i instytucji.

  Zobacz też[]

 • tonokilometr, wozogodzina, wozokilometr, pociągokilometr, motogodzina, pasażerokilometr
 • Przypisy

  1. Jan Grzenia: Poradnia językowa PWN (pol.). PWN. [dostęp 2010-03-26].

  Bibliografia[]

  1. Andrzej Wrejacha, Janusz Gurarzowski, Kosztorysowanie robót budowlanych. PORADNIK, Wydawnictwo Norm i Poradników "NORMEX", Gdańsk 2000 r., wyd. III
  Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.Roboty budowlane – budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 Prawa Budowlanego, Tekst Jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rusztowanie – tymczasowa konstrukcja, umożliwiająca pracę na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów ponad podłożem (ziemią, podłogą pomieszczenia, powierzchnią pokładu statku itp.), tzn. poza zasięgiem rąk stojącego człowieka.
  Analogia (gr. αναλογια – odpowiedniość, podobieństwo) – orzekanie o pewnych cechach omawianego przedmiotu (rzeczy, osoby, pojęcia itp.) na zasadzie jego podobieństwa do innego przedmiotu (dla którego odpowiednie cechy są określone i znane) lub równoległości występujących pomiędzy nimi innych cech. Pojęcie analogii jest szeroko stosowane w filozofii, prawie, matematyce, statystyce itd.
  Robotnik – osoba świadcząca pracę najemną w zakładzie przemysłowym lub na terenie budowy. W sporej części przypadków niewymagającą szczególnych kwalifikacji lub wykształcenia. Najczęściej jest to prosta praca fizyczna pod nadzorem. Wymagająca jednak dobrego stanu fizycznego. W niektórych przypadkach niezbędne są także szczególne kwalifikacji do wykonywanych zadań. W klasycznym marksizmie robotnicy tworzą osobną klasę społeczną - proletariat.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Zwolnienie lekarskie – zaświadczenie wydane na formularzu ZUS ZLA wystawiany przez lekarza, który podpisał umowę z ZUS, w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy, z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny.
  Interpolacja – metoda numeryczna polegająca na wyznaczaniu w danym przedziale tzw. funkcji interpolacyjnej, która przyjmuje w nim z góry zadane wartości w ustalonych punktach, nazywanych węzłami. Stosowana jest ona często w naukach doświadczalnych, gdzie dysponuje się zazwyczaj skończoną liczbą danych do określenia zależności między wielkościami oraz w celu uproszczenia skomplikowanych funkcji, np. podczas całkowania numerycznego. Interpolacja jest szczególnym przypadkiem metod numerycznych typu aproksymacja.
  Pasażerokilometr (paskm, pkm; ang.: pass·km=passenger·kilometre) – stosowana w transporcie pasażerskim (zazwyczaj publicznym i regularnym) jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środki transportu pasażerskiego w określonym czasie (np. doby, miesiąca, roku, wybranego kursu itp.).

  Reklama