• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezydent turystyczny

  Przeczytaj także...
  E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning.Pilot wycieczek (ew. rezydent turystyczny) – zawód (nr 511301 w klasyfikacji zawodów i specjalności) wykonywany przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania imprezą turystyczną. Od stycznia 2014 roku na polskim rynku turystycznym nie będzie prawnego obowiązku uzyskania licencji pilota wycieczek ani przewodnika miejskiego lub terytorialnego. Rynek pracy pilotów i przewodników zostanie zwolniony od regulacji urzędowych, nie będzie państwowych egzaminów ani obowiązkowych kursów, a biura podróży będą mogły zatrudniać jako pilota i przewodnika każdą zainteresowaną taką pracą osobę. Do końca 2013 roku uprawnienia pilota wycieczek uzyskać można na kursie zawodowym zakończonym egzaminem przed właściwą terytorialnie komisją egzaminacyjną powoływaną przez marszałków województw. Urzędy marszałkowskie prowadzą ewidencję nadanych uprawnień pilota. Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek poświadcza legitymacja i identyfikator.
  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.

  Rezydent turystyczny (ew. rezydent biura turystycznego) – zawód branży turystycznej. Przedstawiciel organizatora turystyki na kierunku wakacyjnym, którego obowiązkiem jest reprezentowanie swojego pracodawcy wobec klientów i podmiotów współpracujących z touroperatorem, nadzór nad zakontraktowanymi świadczeniami oraz szeroko rozumiana opieka nad turystami.

  Zawód – zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Szczególnym rodzajem zawodu jest profesja.

  Uwarunkowania prawne[ | edytuj kod]

  Według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zawód rezydenta biura turystycznego jest zakwalifikowany pod pozycją 422102 do grupy „Pracownicy biurowi – Pracownicy obsługi klienta – Pracownicy do spraw informowania klientów – Konsultanci i inni pracownicy biur podróży – Rezydent biura turystycznego”.

  Zawód nie jest regulowany, zatem nie ma obowiązku posiadania uprawnień czy licencji a pracodawcy sami ustalają wymagania stawiane kandydatom do pracy w tym zawodzie. Ze względu na zbieżność zadań zawodowych wykonywanych przez rezydentów turystycznych z zadaniami pilota wycieczek pracodawcy mogą oczekiwać od rezydentów turystycznych spełnienia warunków ustawowych obowiązujących pilotów wycieczek.

  Specyfika pracy rezydenta turystycznego jest zupełnie inna niż ta związana z pilotażem. Dlatego, mimo wielu podobieństw, profesje różnią się między sobą.

  Kształcenie zawodowe[ | edytuj kod]

  Na rynku dostępne są szkolenia dla kandydatów na rezydentów turystycznych, w formie stacjonarnej i/lub e-learningu. Udział w nich jest dobrowolny. Wcześniejsze szkolenie jest bardzo wskazane dla osób, które chcą rozpocząć pracę w zawodzie rezydenta.

  Kurs dla kandydatów na rezydentów turystycznych różni się programowo od kursu dla kandydatów na pilotów wycieczek.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Pilot wycieczek
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Radosław Szafranowicz-Małozięć: Miejsce rezydentów w systemie obsługi turystyki wyjazdowej, [w:] Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Materiały z VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa. 2013: Proksenia, 2013, s. 45. ISBN 978-83-60789-46-9.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227).
  3. Radosław Szafranowicz-Małozięć: Kompendium Rezydenta Biura Podróży. Warszawa: Sowa, 2012, s. 18. ISBN 978-83-60660-80-5.
  4. Radosław Szafranowicz-Małozięć: Kompendium Rezydenta Biura Podróży. Warszawa: Sowa, 2012, s. 20. ISBN 978-83-60660-80-5.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.679 sek.