• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezerwat przyrody Stawy Gnojna im. rodziny Bieleckich

  Przeczytaj także...
  Gmina Mszczonów (dawn. gmina Piekary) - gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu – obszar chronionego krajobrazu o całkowitej powierzchni 25.753 ha, położony na części obszaru gmin Jaktorów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki w województwie mazowieckim. Obejmuje tereny chronione ze wzglądu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
  Pisia – rzeka w województwie mazowieckim na Równinie Łowicko-Błońskiej, prawy dopływ Bzury (uchodzi w Sochaczewie). Długość rzeki wynosi 58,5 km, a powierzchnia zlewni 501,4 km².
  Para łabędzi niemych na stawie

  Rezerwat przyrody Stawy Gnojna im. rodziny Bieleckichfaunistyczny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Mszczonów w województwie mazowieckim. Leży częściowo na terenie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu.

  Otulina – wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu (zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych), zabezpieczający go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka (definicja według Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy, formą ochrony przyrody, lecz obszarem, na którym działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego.Łabędź niemy (Cygnus olor) – gatunek dużego, częściowo wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazję od Łaby i Półwyspu Jutlandzkiego po Pacyfik. Przeloty: luty-maj i wrzesień-grudzień. Zimuje w Europie, północnej Afryce oraz środkowej i południowej Azji. Polska populacja w większości odbywa krótkodystansowe koczowania. Jest jednym z najcięższych ptaków latających.
 • powierzchnia – 19,35 ha
 • powierzchnia otuliny – 136,53 ha
 • rok utworzenia – 2004
 • rodzaj rezerwatu – faunistyczny
 • dokument powołujący – Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego numer 58, pozycja 1474)
 • przedmiot ochrony – stawy rybne stanowiące miejsce rozrodu i regularnego występowania ptaków (w szczególności siewkowatych, blaszkodziobych i chruścieli) wraz z występującymi na tym terenie zbiorowiskami roślinnymi.
 • Rezerwat obejmuje obszar dawnych stawów rybnych PGRyb w dolinie Pisi Gągoliny, które obecnie nie są eksploatowane i są częściowo zarośnięte, oraz przyległe do nich łąki. Otulinę stanowi pas gruntów o szerokości 700 m.

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

  Jest to pierwszy na terenie Polski rezerwat powołany z inicjatywy prywatnych właścicieli, którzy przeznaczyli na ten cel część swoich gruntów.

  Rezerwat nie jest udostępniony do zwiedzania.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zarządzenie nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie rezerwatu przyrody Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 26 września 2012, poz. 6545).
  2. Rezerwat przyrody Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-02-03].
  3. Piotr Dymecki: Rezerwat Gnojna. Gmina Mszczonów.
  4. Rezerwat Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-02-03].
  Sieweczkowate (Charadriidae) – rodzina ptaków z rzędu siewkowych (Charadriiformes). Obejmuje gatunki występujące od morskich wybrzeży po górskie łąki, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.Rezerwat faunistyczny (symbol Fn) – rodzaj rezerwatu przyrody, którego celem jest ochrona populacji i siedlisk ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb i bezkręgowców (czyli fauny).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chruściele, chruścielowate, wodniki (Rallidae) – rodzina ptaków z rzędu żurawiowych. Obejmuje gatunki zazwyczaj związane z wodą i terenami podmokłymi (w obu przypadkach gęsto zarośniętymi), podszytem wilgotnych lasów tropikalnych. Zamieszkują cały świat poza najwyższymi szerokościami geograficznymi. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:
  Blaszkodziobe (Anseriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki wodne zamieszkujące wszystkie kontynenty poza Antarktydą.
  Państwowe Gospodarstwo Rolne (w skrócie PGR) – forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1949–1993; gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.