• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezerwat przyrody Olszyny Ostrowskie

  Przeczytaj także...
  Kalina koralowa (Viburnum opulus L.) – gatunek krzewu należący do rodziny piżmaczkowatych (Adoxaceae), czasem zaliczany do monotypowej rodziny kalinowatych (Viburnaceae), dawniej także do przewiertniowatych (Caprifoliaceae).Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine (L.) Crantz) – gatunek byliny z rodziny storczykowatych. Występuje w Europie, północnej Afryce, w Azji południowo-zachodniej i środkowej sięgając na wschodzie do Chin, Bhutanu i Nepalu, zawleczony został i rozprzestrzenił się w Ameryce Północnej. W Polsce roślina dość pospolita.
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Rezerwat przyrody „Olszyny Ostrowskie”leśny rezerwat przyrody w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna, na południowym krańcu jeziora Ostrów, 3 km na południowy zachód od Stoków, 8,5 km na zachód – południowy zachód od Chojny.

  Stoki (niem. Rehdorf) - wieś sołecka w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Wieś położona w Puszczy Piaskowej, w północnej części Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, 6 km na zachód-południowy zachód od Chojny.Wiąz (Ulmus L. ) – rodzaj drzew, rzadziej krzewów z rodziny wiązowatych (Ulmaceae), obejmujący ok. 25 gatunków. Występują w strefie umiarkowanej półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Ulmus campestris L..

  Został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987. Zajmuje powierzchnię 9,51 ha (akt powołujący podawał 9,50 ha).

  Rezerwat jest położony w Puszczy Piaskowej, w północnej części Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, a także na terenie dwóch obszarów sieci Natura 2000: siedliskowego „Wzgórza Krzymowskie” PLH320054 i ptasiego „Ostoja Cedyńska” PLB320017.

  Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych olsu porzeczkowego (Ribeso nigri-Alnetum), łęgu jesionowo-olszowego (Fraxino-Alnetum), łęgu wiązowo-jesionowego (Ficario-Ulmetum minoris) wraz ze stanowiskami roślin chronionych, takich jak: kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), listera jajowata (Listera ovata), pierwiosnka lekarska (Primula veris subsp. veris), kalina koralowa (Viburnum opulus), kruszyna pospolita (Frangula alnus), brodawkowiec czysty (Scleropodium purum), mokradłoszka zaostrzona (Calliergonella cuspidata), torfowiec nastroszony (Sphagnum squarrosum), tujowiec tamaryszkowy (Thuidium tamariscinum).

  Lista stanowi zestawienie gatunków roślin i brunatnic (stanowiących protisty roślinopodobne) objętych ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia (w kolumnie uwagi dodano informacje o wymaganych strefach ochrony zgodnie z załącznikiem nr 4).Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa Chojna. Nadzór sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie. Na mocy obowiązującego planu ochrony ustanowionego w 2007 roku, obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

  Na południe od rezerwatu prowadzi znakowany niebieski turystyczny Szlak Wzgórz Morenowych z Lubiechowa Dolnego do Morynia.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rezerwat przyrody Olszyny Ostrowskie. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-06-17].
  2. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszyny Ostrowskie”. W: Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3565 [on-line]. 2017-08-28. [dostęp 2019-06-17].
  3. Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1988 r. nr 5, poz. 47, §15)
  4. Rozporządzenie Nr 72/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszyny Ostrowskie”. W: Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 108, poz. 1873 [on-line]. 2007-11-08. [dostęp 2019-06-17].
  5. Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu
  6. Rezerwaty przyrody. Nadleśnictwo Chojna – Lasy Państwowe. [dostęp 2019-06-17].
  Lubiechów Dolny (niem. Nieder-Lubbichow) – wieś w Polsce w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Cedynia. Wieś położona na granicy Żuław Cedyńskich i Puszczy Piaskowej, na południowym skraju krawędzi Doliny Dolnej Odry.Las łęgowy – zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. Najbardziej typową glebą dla lasów łęgowych jest holoceńska mada rzeczna. Siedliska niemal wszystkich łęgów związane są z wodami płynącymi. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb. Gatunkami występującymi we wszystkich zespołach łęgowych są: podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) i bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea). Lasy łęgowe zaliczane są do roślinności azonalnej, nie związanej z określoną strefą roślinną (klimatyczną), ale ze specyfiką siedliska. Lasy te narażone są na wyniszczenia spowodowane m.in. pracami związanymi z regulacją koryt rzecznych oraz melioracjami wodnymi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jesion (Fraxinus L.) – rodzaj roślin z rodziny oliwkowatych (Oleaceae), który obejmuje ok. 60 gatunków drzew i krzewów pochodzących z obszarów umiarkowanego klimatu półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Fraxinus excelsior L..
  Powiat gryfiński – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gryfino. Obejmuje obszar Równiny Wełtyńskiej, Puszczy Bukowej, Doliny Dolnej Odry i zachodnią część Pojezierza Myśliborskiego.
  Gmina Chojna (w 1946 gmina Chojnice Odrzańskie) – gmina położona jest w środkowej części powiatu gryfińskiego. Sąsiednie gminy:
  Olsza, olcha (Alnus Mill.) – rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych obejmujący ok. 25-37 gatunków, spośród których typowym jest Alnus glutinosa (L.) Gaertn.. Gatunki te spotykane są w strefie umiarkowanej i borealnej półkuli północnej. Olsze mają brodawki korzeniowe, w których żyją promieniowce z rodzaju Actinomycetes, mające zdolność asymilowania wolnego (atmosferycznego) azotu.
  Plan ochrony - jest to dokument, który sporządza się i realizuje dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a można sporządzić także dla obszaru Natura 2000 lub jego części. Plan ochrony ustanawia się w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych jest podstawowym dokumentem planującym ochronę przyrody. Dla obszaru Natura 2000 takim podstawowym dokumentem jest plan zadań ochronnych, a plan ochrony sporządza się dla obszaru lub jego części tylko w razie potrzeby uszczegółowienia planowania.
  Rezerwat leśny (symbol L) – rodzaj rezerwatu przyrody, w którym przedmiotem ochrony są pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych, a także stanowiska drzew na granicach zasięgu.
  Listera jajowata (Listera ovata (L.) R. Br., według innych źródeł Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.) – gatunek roślin należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Występuje na rozległych obszarach Europy i Azji, w tym także w całej Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.