• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezerwat przyrody Na Torfach

  Przeczytaj także...
  Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Zaskrońce występują w całej Europie (oprócz Szkocji, Irlandii i północnej części Skandynawii). Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość od 85 cm do 1,2 m (wyjątkowo 2 m), a samiec od 70 cm do 1 m. Żywią się żabami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. W niewoli zaskrońce żyją do 15 lat.Amur biały (Ctenopharyngodon idella) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Ctenopharyngodon. Hodowany w akwakulturze, poławiany w wędkarstwie.
  Szczeżuja wielka (Anodonta cygnea) – palearktyczny gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae). Największy małż występujący w Polsce. Osiąga długość do 20 cm, ma muszlę delikatną, bez zamka (zamek zredukowany, nie występują żadne zęby, ani listwy). Żyje w wodach bieżących i stojących na terenie Europy, spotykana również na Syberii. W Polsce była dawniej pospolita, obecnie jest gatunkiem rzadkim, objętym ścisłą ochroną gatunkową. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt została zaliczona do kategorii EN (gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone).

  Rezerwat przyrody Na Torfach im. Janusza Kozłowskiegofaunistyczny rezerwat przyrody leżący na terenie Karczewa na południe od Otwocka w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (województwo mazowieckie). Obejmuje jezioro Torfy o powierzchni 7 ha i podmokłe lasy. Obok znajduje się stara leśniczówka z ośrodkiem edukacji ekologicznej. Do leśniczówki można dotrzeć drogami gruntowymi z Otwocka i Karczewa lub szlakami turystycznymi (czarnym i niebieskim) ze stacji kolejowej w Otwocku. Rezerwat jest częściowo otwarty dla turystyki.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.

  Celem ochrony jest jezioro zasilane wodami źródliskowymi z otaczającym je borem bagiennym i mieszanym.

  Powierzchnia rezerwatu wynosi 21,13 ha (akt powołujący podawał 20,97 ha).

  Imię Janusza Kozłowskiego zostało nadane rezerwatowi na posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w dn. 23 marca 2013 r.

  Walory przyrodnicze[ | edytuj kod]

  Centralną część rezerwatu zajmuje płytkie zatorfione jezioro porośnięte roślinnością wodną. Zbiornik jest potorfiem, czyli dawnym wyrobiskiem torfu. Na północnym brzegu występują bogate w wodę źródliska zasilające jezioro. Wokół jeziora występują zespoły leśne charakterystyczne dla terenów zatorfionych i podmokłych. Jak wynika z prowadzonych dotychczas obserwacji w rezerwacie, jest on ostoją wielu gatunków gadów i płazów oraz miejscem gniazdowania ptactwa błotnego i przebywania wielu gatunków zwierząt takich jak łoś, sarna, kuna leśna czy borsuk.

  Strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Gatunek niezagrożony. W Polsce nie ma znaczenia gospodarczego.Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Z płazów spotkać tu można m.in. ropuchy, żaby, traszkę grzebieniastą i grzebiuszkę ziemną. Do gatunków rzadkich należą: muchołówka mała, dzięcioł czarny, gniewosz plamisty, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata. Od kilku lat nie spotkano tu wcześniej występującego żółwia błotnego. W jeziorku spotyka się takie gatunki jak szczupak, płoć, lin, sumik karłowaty, węgorz, karaś okoń, wzdręga, amur biały, karp, leszcz, piskorz, różanka, słonecznica pospolita, strzebla potokowa, świnka, ukleja oraz chroniona szczeżuja wielka.

  Karczew – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie otwockim, położone na prawym brzegu Wisły, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Karczew. Miasto należy do aglomeracji warszawskiej.Gniewosz plamisty, miedzianka (Coronella austriaca) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Powszechnie spotykany w wielu miejscach Europy i zachodniej Azji. Nieszkodliwy dla ludzi, choć często mylony ze żmiją zygzakowatą. W Polsce gatunek pod ochroną.

  Rezerwat położony jest w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 „Bagno Całowanie” oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk (SOOS) Natura 2000 „Ostoja Bagno Całowanie”.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • rezerwaty przyrody w Polsce
 • jezioro Torfy w Warszawie
 • Galeria[ | edytuj kod]

 • Rezerwat Przyrody na Torfach 01.jpg
 • Rezerwat Przyrody na Torfach 02.jpg
 • Rezerwat Przyrody na Torfach 03.jpg
 • Rezerwat Przyrody na Torfach 04.jpg
 • Rezerwat Przyrody na Torfach 05.jpg
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Potorfie to wyrobisko torfu wraz z glebą zdegradowaną w wyniku wydobywania torfu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rezerwat przyrody Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-06-07].
  2. Na Torfach. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.
  3. Odkrywca patronem rezerwatu. Polski Klub Ekologiczny koło „Otwockie Sosny”, 2013-04-19. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-05)].
  4. Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego. Studium Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obszarów chronionych w województwie mazowieckim: Mazowiecki Park Krajobrazowy. Wrzesień 2005.
  5. Lesław Zimny: Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2003, s. 157. ISBN 83-87866-79-2.
  6. Geoserwis GDOŚ. [dostęp 2016-09-03].
  Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka – utworzony w latach 1986-1988, obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy (Wawer, Wesoła), Józefów, Otwock, Karczew, oraz gminy: Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel, Pilawa. Powierzchnia parku wynosi 15 710 hektarów, dodatkowo w strefie ochronnej parku znalazł się obszar 7 992 ha.Potorfie – wyrobisko powstałe w wyniku wydobywania torfu wraz ze zdegradowaną przy tym glebą. Rekultywacja potorfia polega na przekształceniu go w zbiornik wodny lub łąkę.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wyrobisko górnicze - przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych. Wyróżnia się co najmniej dwa znaczenia tego pojęcia:
  Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych (Salamandridae). Występuje w Europie. Może prowadzić wodny lub lądowy tryb życia. Zasiedla różnorodne siedliska, zwłaszcza niezarybione zbiorniki czystej wody stojącej o gęstej roślinności, a także pobliskie lasy. Rozmnaża się w wodzie. Samiec przed przekazaniem wybrance spermatoforu wykonuje taniec godowy. Jego partnerka składa jaja, zawijając je w liście roślin wodnych. Z jaj wylęgają się kijanki, które polują w toni wodnej, po czym ulegają przeobrażeniu. Rejestruje się zmniejszanie się liczebności gatunku. Do najważniejszych zagrożeń zalicza się utratę siedlisk związaną z przekształcaniem środowiska naturalnego. W celu ochrony tego gatunku podejmowane są różnorodne działania, w wielu krajach objęty jest ochroną prawną.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Żółw błotny (Emys orbicularis) – gatunek żółwi z rodziny żółwi błotnych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych. Jedyny gatunek żółwia żyjący naturalnie w Polsce. W środowisku naturalnym żyje powyżej 100 lat.
  W Polsce wyodrębniono 1500 rezerwatów przyrody obejmujących łącznie około 169 tysięcy ha (według stanu na 24 sierpnia 2019 roku), co stanowi 0,54% powierzchni kraju.
  Janusz Kozłowski, pseud. Baluza (ur. 6 lipca 1941 w Krakowie, zm. 20 września 2016 w Warszawie) – polski muzyk jazzowy, kontrabasista.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.