• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezerwat przyrody Milechowy

  Przeczytaj także...
  Wojewódzki konserwator przyrody - urzędnik urzędu wojewódzkiego odpowiedzialny za ochronę przyrody i jej organizację w danym województwie. W praktyce zwykle reprezentuje wojewodę w większości jego kompetencji dotyczących ochrony przyrody.Las mieszany – siedliskowy typ lasu występujący na nizinach i zajmujący na terenie Polski ok. 10,5% powierzchni siedlisk leśnych, głównie żyźniejsze gleby typu skrytobielicowego lub brunatnego: piaski gliniaste oraz gliny spiaszczone. Dla siedliska lasu mieszanego głównymi gatunkami drzew są: dąb szypułkowy, buk, sosna, świerk, jodła, modrzew, brzoza.
  Grząby Bolmińskie – pasmo Gór Świętokrzyskich,zbudowane ze skał kredowych i jurajskich. Ciągnie się na długość ok. 5 km. Od zachodu ograniczone przełomem Łosośnej, a od wschodu przełomem Hutki.

  Rezerwat przyrody Milechowy – leśny rezerwat przyrody na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego w gminie Chęciny, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.

 • Powierzchnia: 133,73 ha
 • Rok utworzenia: 1978
 • Dokument powołujący: Zarządz. MLiPD z 16.01.1978; MP. 4/1978, poz. 20
 • Numer ewidencyjny WKP: 040
 • Charakter rezerwatu: częściowy
 • Przedmiot ochrony: zbiorowiska leśne o cechach naturalnych oraz kserotermiczne zespoły zaroślowe i murawowe z licznymi roślinami chronionymi; 8 jaskiń i schronisk skalnych zlokalizowanych w obrębie masywu Góry Milechowskiej
 • Rezerwat leży na północny zachód od miejscowości Milechowy (sołectwo Bolmin) i obejmuje oddziały lasu 230 a, b, d, f-j, 231, 232, 233, 233 A w leśnictwie Podzamcze (obręb Dyminy, nadleśnictwo Kielce). Obszar rezerwatu obejmuje część dwóch grzbietów, z których jeden stanowi przedłużenie Grząb Bolmińskich. W rezerwacie występują następujce typy siedliskowe lasu: las mieszany wyżynny, las wyżynny, bór świeży i bór mieszany świeży.

  Bór mieszany świeży – typ siedliskowy lasu występujący na całym niżu, a zwłaszcza na utworach polodowcowych moreny dennej i czołowej oraz na przyległych polach sandrowych. Siedliska boru mieszanego świeżego zajmują ok. 18% całkowitej powierzchni leśnej w Polsce. Głównymi glebami tego siedliska są gleby typu darniowo-bielicowego, czyli pod względem składu mechanicznego są to piaski słabo gliniaste, piaski gliniaste, piaski świeże, głębokie i różnoziarniste. Poziom próchnicy wynosi kilka centymetrów i posiada odczyn kwaśny. W runie leśnym występują rośliny wskaźnikowe: borówka czernica, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, malina kamionka, kłosownica leśna, orlica pospolita, tomka wonna, zaś w podszycie spotykamy: kruszynę, leszczynę, jarzębinę, trzmielinę. Dominującym gatunkiem w składzie drzewostanu jest sosna, która posiada na tym siedlisku optymalne warunki rozwoju. Gatunkami domieszkowymi są: świerk, dąb, buk, jodła, rzadziej modrzew, osika, brzoza, grab, lipa, klon.Gmina Chęciny (do 1954 gmina Korzecko) – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.


  Zobacz też[]

 • Grząby Bolmińskie
 • Czarny szlak turystyczny Małogoszcz - Rezerwat Milechowy
 • Przypisy

  1. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 276. ISBN 8301124792.
  2. Rezerwat przyrody Milechowy w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. [dostęp 2010-08-24].
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nadleśnictwo Kielce – samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z siedzibą w Kielcach.
  Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy – park krajobrazowy, położony na południe i południowy zachód od Kielc, w województwie świętokrzyskim. Powołany rozporządzeniem wojewody kieleckiego z 2 grudnia 1996. Znajduje się na terenach gmin Kielce, Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, Sobków, Sitkówka-Nowiny i Łopuszno. Powierzchnia parku wynosi 20 505 ha, powierzchnia otuliny 11 123 ha.
  Bolmin – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Chęciny. W skład wsi wchodzą przysiółki: Gajówka, Kresy, Milechowy, Papiernia, Wymysłów, Zagaje i Żabieniec.
  Typ siedliskowy lasu – podstawowa jednostka w klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmująca wszystkie powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wykazując podobne możliwości produkcyjne. Diagnoza typów siedliskowych lasu jest wykorzystywana przy planowaniu i doborze gatunków drzew, preferowanych w danych warunkach siedliska. Typy siedliskowe lasu mogą się różnić składem florystycznym, strukturą, trwałością, żyznością i wilgotnością gleby, klimatem, ukształtowaniem terenu i jego budową geologiczną.
  Powiat kielecki – powiat ziemski w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kielce.
  Bór świeży (Bśw) – siedlisko leśne występujące we wszystkich krainach przyrodniczo-leśnych na nizinach i częściowo w Krainie Karpackiej. Leży na glebach typu bielicowego oraz glebach rdzawych, są to więc piaski różnoziarniste, głębokie i świeże o cienkiej warstwie kwaśnej próchnicy typu mor. Poziom wody gruntowej znajduje się w zasięgu systemów korzeniowych drzew.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.