• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie

  Przeczytaj także...
  Mokotów – lewobrzeżna dzielnica Warszawy na południu miasta, leżąca po obu stronach skarpy wiślanej (Górny i Dolny Mokotów).Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – układ powiązanych przestrzennie terenów w województwie mazowieckim (pierwotnie w województwie stołecznym warszawskim), wyróżniających się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach, cennych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub stanowiących istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Wiąże on te tereny z krajowym systemem obszarów chronionych.
  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  Widok na południową część Jeziorka Czerniakowskiego

  Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie - rezerwat przyrody położony w Warszawie w dzielnicy Mokotów.

  Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 lutego 1987 r. (M.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 54) na powierzchni 46,83 ha. W 2012 przyjęto plan ochrony dla rezerwatu.

  Przedmiotem ochrony jest fragment starorzecza Wisły wraz z przyległymi do niego terenami. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie ze względów ekologicznych i społecznych starorzecza Wisły oraz terenów stanowiących jego otoczenie, z charakterystycznym krajobrazem oraz bogatą florą i fauną, będących cennym elementem środowiska przyrodniczego na terenie Warszawy.

  Otulina – wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu (zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych), zabezpieczający go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka (definicja według Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy, formą ochrony przyrody, lecz obszarem, na którym działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego.Taras zalewowy Wisły w Warszawie jest to dolina zalewowa Wisły, tworząca płaskie stopnie nachylone zgodnie ze spadkiem rzeki. Został uformowany na początku holocenu, około 10 tys. lat temu, a następnie był kształtowany przez rzekę i jej wody powodziowe aż do wybudowania wałów przeciwpowodziowych. Największą szerokość osiąga na południu miasta.

  W rezerwacie ochroną ścisłą objęty jest grążel żółty (Nuphar luteum L.).

  Jeziorko Czerniakowskie położone jest na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42/14.02.2007 r., poz. 870).

  Kontrowersje[]

  24 września 2009 roku władze Warszawy wydały zgodę na budowę 6-piętrowego budynku w otulinie rezerwatu. W ocenie mieszkańców i Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów planowana budowa doprowadzi do degradacji Jeziorka Czerniakowskiego. Uważa się także, że stworzenie sztucznego jeziora przez dewelopera może w istotny sposób wpłynąć na stosunki wodne i doprowadzić do osuszenia rezerwatu.

  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

  Zobacz też[]

 • Taras zalewowy Wisły w Warszawie
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Urzędu Miasta Warszawy na temat Rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie;
 • Inna strona Urzędu Miasta Warszawy na temat Rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie;
 • Strona informująca o sprawie zabudowy otuliny Jeziorka Czerniakowskiego;
 • Strona obrońców Jeziorka Czerniakowskiego.
 • Przypisy

  1. M.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 54
  2. Zarządzenie nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, 2012-05-18. [dostęp 2013-04-03].
  3. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42/14.02.2007 r., poz. 870: Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; Załącznik nr 51 do rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. Przebieg granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla m. stoł. Warszawy Dzielnicy Mokotów - mapa w skali 1:25 000. [data dostępu: 2015-01-08]
  4. Geoserwis GDOŚ. [dostęp 2015-01-08].
  5. Skarga z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej z dnia 22 października 2009 r. do wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowiskiego
  Grążel żółty, bączywie (Nuphar lutea) – gatunek byliny wodnej z rodziny grzybieniowatych. Występuje w niemal całej Europie oraz w środkowej i zachodniej Azji. W Polsce na niżu jest rośliną pospolitą.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Starorzecze (jezioro przyrzeczne, paleomeander) – jezioro leżące na dnie doliny rzecznej, będące fragmentem jej byłego koryta i odcięte wałem przykorytowym od obecnego nurtu. Ma ona zwykle sierpowaty kształt.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.