• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Repertorium  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:Postępowanie nakazowe — w polskim systemie prawnym rodzaj postępowania szczególnego w procesie karnym lub rodzaj postępowania odrębnego w procesie cywilnym.

  Repertorium – wykaz akt lub spraw np. sądowych, rodzaj księgi biurowej.

  Spis treści

 • 1 Informacje ogólne
 • 2 Repertoria sądów powszechnych
 • 2.1 Sprawy cywilne
 • 2.1.1 Sprawy cywilne s.s.
 • 2.1.2 Sprawy gospodarcze
 • 2.1.3 Sprawy rejestrowe
 • 2.1.4 Sprawy upadłościowe i naprawcze
 • 2.1.5 Sprawy z zakresu ochrony konkurencji i podobne
 • 2.1.6 Sprawy z zakresu prawa pracy
 • 2.1.7 Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych
 • 2.1.8 Sprawy rodzinne i nieletnich
 • 2.2 Sprawy karne
 • 2.2.1 Sprawy karne i karne skarbowe
 • 2.2.2 Sprawy o wykroczenia
 • 2.2.3 Sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego
 • 2.3 Sądy apelacyjne
 • 2.4 Sprawy międzynarodowe
 • 2.5 Sprawy o przewlekłość
 • 3 Repertoria tłumaczy przysięgłych
 • 4 Przypisy
 • Postępowanie przygotowawcze – pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, w sprawach tych jego przeprowadzenie jest obligatoryjne.Sąd gospodarczy – wydział w sądzie rejonowym lub okręgowym, orzekający w sprawach gospodarczych. Nazwa ta nie odnosi się do odrębnej kategorii sądów, ale do podstawowej jednostki organizacyjnej sądów, którą jest wydział. Powodem uzasadniającym wprowadzenie odrębnego trybu dla spraw gospodarczych jest szczególna troska ustawodawcy nakierowana na szybkość rozstrzygnięcia, co wyraża się w przyśpieszeniu postępowania oraz usprawnieniu wykonywania orzeczeń. Sądy gospodarcze mogą orzekać w sprawach:


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS – polskie towarzystwo czynnych zawodowo tłumaczy, których większość stanowią tłumacze przysięgli. Powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w 1990 r. w Warszawie. Celem organizacji jest pogłębianie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochronę praw autorskich tłumaczy i reprezentowanie interesów tłumaczy wobec władz RP.
  Prawomocność – stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych (takich jak: decyzja administracyjna czy postanowienie) oraz do orzeczeń sądowych (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty), mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji nie może być zmienione czy uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego lub zaskarżenia.
  Mediacje (łac. mediare – być w środku) – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.
  Sąd penitencjarny – wydział sądu okręgowego, mający uprawnienia orzecznicze względem osób skazanych. W sprawach zastrzeżonych w kodeksie karnym wykonawczym dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany.
  Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.) – polski akt normatywny regulujący zasady wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  Ubezpieczenia społeczne — ubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.
  Kuratela – instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawnej lub osoby nieobecnej). Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.074 sek.