• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rekrystalizacja - geologia

  Przeczytaj także...
  Kompakcja – zmiany fizyczne polegające na zbliżaniu się do siebie cząstek lub ziaren mineralnych na skutek ciężaru warstw nadkładu. Skutkiem kompakcji jest znaczne zmniejszenie objętości i miąższości osadu oraz zwiększenie jego gęstości.Muł (szlam) – niezlityfikowana skała klastyczna, tworząca się w naturalnych zbiornikach wodnych, zbudowana z mieszaniny pyłu i iłu o różnym składzie mineralnym (ziarna o średnicy od 0,01 do 0,1 milimetra) z dodatkiem substancji organicznych. Muł zlityfikowany nosi nazwę mułowca, gdy zaś diageneza doprowadzi do powstania oddzielności łupkowej, mówimy o łupku mulastym.
  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.

  Rekrystalizacja - wtórna krystalizacja minerałów, polega najczęściej na przekształceniu się drobnokrystalicznych skupień mineralnych w grubokrystaliczne. Zachodzi głównie podczas diagenezy i metamorfizmu.

  Proces rekrystalizacji jest poprzedzany przez zjawisko rozpuszczania się substancji organicznych i mineralnych w wodzie morskiej lub jeziornej.
  W osadach złożonych z materiałów łatwo ulegających rozpuszczeniu, procesy wtórnej krystalizacji odgrywają dużą rolę. Woda zawarta w osadzie rozpuszcza ziarna mineralne. Gdy woda usuwa się z osadu (wskutek kompakcji), wzrasta koncentracja roztworów a rozpuszczone w nich związki wytrącają się i krystalizują wypełniając przestrzenie między nierozpuszczonymi ziarnami mineralnymi. W ten sposób drobny muł wapienny przechodzi w drobnokrystaliczny wapień.
  Dzięki tej własności osady wapienne ulegają szybciej diagenezie niż inne skały. Proces diagenezy przebiega trudniej i wolniej w materiałach ilastych (cząstki iłu są nierozpuszczalne a cementacja polega na spojeniu większych cząstek przez koloidy).
  Procesy wtórnej krystalizacji powodują zwiększenie się ziarnistości skał. Twardnienie koloidów między ziarnami, kompakcja i wtórna krystalizacja powodują zbliżenie poszczególnych ziaren do siebie, ich zlepienie i utworzenie z luźnego osadu skały zwięzłej. Proces ten przebiega dość szybko ( np. w wyniku diagenezy wapienie rafowe przeobrażają się w krystaliczny wapień).

  Fosylizacja – naturalny proces, podczas którego martwe organizmy albo ślady ich działania przeszły w stan kopalny (skamieniały).Diageneza – proces tworzenia skały zwięzłej ze skał luźnych polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

  geologia, diageneza, kompakcja, metamorfizm, sylifikacja, fosylizacja (geologia), katageneza.

  Warto wiedzieć że... beta

  Układ koloidalny (koloid, układ koloidowy, roztwór koloidalny) – niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej. Rozdrobnienie (czyli dyspersja) substancji rozproszonej jest tak duże, że fizycznie mieszanina sprawia wrażenie substancji jednorodnej, jednak nie jest to wymieszanie na poziomie pojedynczych cząsteczek.
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
  Sylifikacja - skrzemionkowanie, skrzemienienie (u skał osadowych) - proces polegający na przenikaniu roztworu krzemionki do wolnych przestrzeni w skale drobnoziarnistej np. wapieni lub do szczątków organicznych np. drewna.
  Katageneza – zjawiska diagenezy posedymentacyjnej zachodzące w warunkach odrębnych od warunków sedymentacji; kiedy osad został już przykryty pokładem innego osadu. Katageneza zachodzi pod wpływem zwiększonego ciśnienia i temperatury, ale jeszcze zbyt niskich do wywołania metamorfizmu.
  Cementacja - jeden z procesów lityfikacji, polegający najczęściej na wypełnianiu pierwotnych lub wtórnych pustek międzyziarnowych w luźnych skałach klastycznych spoiwem (węglanami, krzemionką, związkami żelaza, minerałami ilastymi lub innymi związkami).
  Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej. Krystalizacja jest procesem egzotermicznym. Przeprowadza się ją w celu wyodrębnienia związku chemicznego z roztworu. Mieszaniny jednorodne cieczy (rozpuszczalnik) i ciała stałego (substancja rozpuszczona) mają graniczne stężenie, w którym rozpoczyna się proces krystalizacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.