• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rekrutacja  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Grafologia (psychologiczna analiza pisma) – dziedzina psychologii zajmująca się ustalaniem związków między grafizmem a dominantami osobowościowymi. Grafologia jako technika projekcyjna ma swoje naukowe podstawy w psychologii ekspresji i wyrazu.Selekcja pracowników - to jedno z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Proces wyboru pracownika poprzez "odsiew" kandydatów ubiegających się o stanowisko w organizacji a nie spełniających wymagań stawianych potencjalnemu pracownikowi. W środowisku praktyków ZZL selekcja rozumiana jest przynajmniej dwuznacznie:

  Rekrutacja – w potocznym rozumieniu element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia. Nauki o zarządzaniu definiują rekrutację jako jeden z elementów procesu zatrudnienia, który polega na zachęceniu odpowiednio dużej liczby kandydatów do złożenia aplikacji tj. ubieganiu się o wolne stanowisko pracy. Tak rozumiana rekrutacja umożliwia selekcję (kolejny etap procesu zatrudnienia).

  Rozmowa kwalifikacyjna, wywiad kwalifikacyjny - jest to jedna z najpowszechniej stosowanych metod selekcji stosowana w procesie rekrutacji. Opinie pracodawców na temat tej metody selekcji są podzielone. Wywiad ujawnia m. in. postawę kandydata, jego motywy i zachowanie oraz zainteresowania i oczekiwania względem pracy i pracodawcy. Wykorzystując tę metodę pracodawca może uzupełnić informacje zdobyte z innych źródeł oraz wyjaśnić wszystkie nieporozumienia.Executive search (pot. headhunting) – metoda rekrutacji kandydatów na najwyższe stanowiska kierownicze oraz stanowiska specjalistyczne wymagające rzadkich kwalifikacji, przeprowadzana przy pomocy poszukiwań bezpośrednich.

  Rodzaje rekrutacji[ | edytuj kod]

  Ze względu na źródło pozyskania kandydatów wyróżnia się:

 • rekrutację wewnętrzną – jako kandydaci do zatrudnienia rozpatrywani się inni pracownicy organizacji poszukującej pracownika. Często są to awanse lub przesunięcia poziome. Zaletami tego rozwiązania to bardzo dobra znajomość organizacji przez kandydatów, motywacja dla awansujących pracowników, a także niższy koszt rekrutacji,
 • rekrutację zewnętrzną – kandydatów poszukuje się poza organizacją poszukującą pracownika. Zaletami jest pozyskanie osoby o kompetencjach, których nie ma w organizacji.
 • Ze względu na szerokość obszaru rynku pracy, wśród którego poszukiwani będą kandydaci wyróżniamy:

  Wywiad ustrukturyzowany, wywiad standaryzowany – technika badawcza stosowana w badaniach jakościowych. Typ wywiadu, w którym pytania są opracowane wcześniej, i są zadawane respondentowi w z góry ustalonej kolejności.Case study (analiza przypadku, studium przypadku) – analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać. Wykorzystywane jest w kształceniu jak i w praktyce biznesowej (m.in. analizy przygotowywane przez zleceniobiorców, np. firmy konsultingowe, dla klienta, kursy na temat metod wychowywania, itd.).
 • rekrutację wąską – grupą docelową jest nieliczne grono osób, najczęściej specjalistów w danej branży
 • rekrutację szeroką – docelowo informacje o wakujących stanowiskach trafiają do szerokiego grona odbiorców (najczęściej dotyczy to naboru pracowników niewykwalifikowanych).


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Referencje – często używana i powszechna metoda selekcji przy przyjmowaniu nowych pracowników do pracy. Celem wystawiania referencji jest rekomendacja pracownika następnym pracodawcom. Dzięki referencjom poznajemy opinię innych na temat kandydata, jego charakteru, jednakże powinno się do nich podchodzić ostrożnie. Niestety dobra referencja nie zawsze opisuje dobrego pracownika - dlatego tak ważne jest sprawdzenie wiarygodności zebranych opinii. Podczas selekcji pracodawca (lub osoba zajmująca się rekrutacją i selekcją pracowników w firmie) ma na celu skonfrontować zgromadzone informacje z rzeczywistością np. poprzez kontakt z osobą, która wystawiła referencje. Referencje mogą mieć także charakter telefoniczny. Metoda ta uważana jest za mało wiarygodną.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna, Human Resource Management lub Managing People in Organizations) – strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Płaca inaczej: pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja – wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.
  Test psychometryczny jest to wystandaryzowany i zobiektywizowany pomiar próbki zachowania. Pozwala na podstawie zachowania się osoby badanej w sytuacji testowej wnioskować o jej zachowaniu w sytuacjach pozatestowych, życiowych. Testy to najbardziej typowa i popularna metoda badań psychologicznych. Stosowana przez psychologów zarówno w celach naukowych, badawczych, jak i diagnostycznych.
  Assessment center (nazywany czasami ośrodkiem oceny lub centrum oceny) to wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetentnych (asesorów).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.