• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rejon solecznicki  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Rejon trocki (lit. Trakų rajono savivaldybė dosłownie samorząd rejonu trockiego) – rejon w południowo-wschodniej Litwie.Koleśniki (lit. Kalesninkai) – miasteczko na Litwie, w pobliżu granicy z Białorusią. Siedziba starostwa Koleśniki. Leżą nad rzeką Tura, dopływem Wersoki. W 1643 powstała tu kaplica, następnie wybudowano dwa kościoły. Zostały one zamknięte po stłumieniu powstania listopadowego. 11 listopada 1922 zaś odprawiono pierwszą mszę w nowym kościele. 1 listopada 1943 77 Pułk Piechoty AK, pod dowództwem Tadeusza Binkowicza rozbił posterunek żandarmerii w Koleśnikach.
  Ochrona przyrody[]

  W rejonie solecznickim istnieje dziewięć obszarów chronionych o znaczeniu republikańskim. Przede wszystkim Dziewieniski Historyczny Park Regionalny oraz rezerwaty: Szarkucki (krajobrazowy), Mereczański (ichtiologiczny), Nowokuński (geologiczny), Solczański (hydrograficzny), Wiśniczański (hydrograficzny), Ażubalski (pedologiczny), Szylański (botaniczny), Popiski (ornitologiczny). Ponadto liczne pomniki przyrody: głaz kaniucki, głaz Mokas, głaz solecznicki, janczuński, pustacki; dąb grybiski i wersocki. Trzy parki podworskie: w Gornostaiszkach (4 ha), w Wilkiszkach (3,30 ha) i w Jaszunach (22,60 ha), objęte ochroną od 1986 roku.

  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.

  Bogactwa mineralne[]

  Rejon, jak cała Litwa jest ubogi w bogactwa mineralne: występują tu jedynie torfy w rejonie Białej Waki (jeszcze eksploatowane) oraz w rejonie Rymszyszek i Iłgojciów (wyeksploatowane). Ponadto złoża kredy i margli (nad Mereczanką, na zachód od Rudnik) oraz w kilku miejscach złoża piasków.

  Ludność, stosunki narodowościowe[]

  Według wyników spisu powszechnego w 2001 r. w rejonie solecznickim było 39 282 mieszkańców – 18 870 mężczyzn (48%) i 20 412 kobiet (52%). 58% (22 628) zamieszkałych w rejonie osób należy do grupy wiekowej czynnej zawodowo. 21,5% mieszkańców (8 483 osoby) stanowią emeryci. Występuje wyraźna przewaga kobiet w wieku emerytalnym, które żyją znacznie dłużej od przedstawicieli płci męskiej. W wieku do 55 lat na 1 000 mężczyzn przypada 930 kobiet, natomiast od 55 do 59 już 1206, 60 – 64 lat odpowiednio 1511 kobiet, 65-69 lat – 1 609 kobiet. Wśród mieszkańców w wieku 70-74 przewaga kobiet jest niemalże dwukrotna – 1972 w stosunku do 1000 mężczyzn. Średnia wieku mieszkańców rejonu wynosi 37,02 lat – 34,25 lat u mężczyzn i 39,7 u kobiet.

  Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza.Kozibród (Tragopogon L.) – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych. Gatunkiem typowym jest Tragopogon pratensis L..

  Skład narodowościowy: rejon solecznicki zamieszkuje 79% Polaków, 10% Litwinów, 5% % Rosjan, 3% Białorusinów, 1% Ukraińców, 0,5% stanowią przedstawiciele innych narodowości. Nieco inny skład narodowościowy występuje wśród mieszkańców terenów wiejskich, na których mieszka 27 722 (71% od ogółu mieszkańców rejonu) osób. Wśród mieszkańców wsi Polacy stanowią 81%, Litwini – 10%, Rosjanie – 4%, Białorusini – 3%, osoby innych narodowości 2%.

  Podborze (lit. Pabarė) − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim, położona w Puszczy Rudnickiej, 21 km na zachód od Solecznik, zamieszkana przez 395 ludzi. Przed II wojną światową w Polsce, w powiecie lidzkim województwa nowogródzkiego.Rejon oszmiański (biał. Ашмя́нскі раён, Aszmianski rajon, ros. Ошмя́нский райо́н, Oszmianskij rajon) – rejon w zachodniej Białorusi, w obwodzie grodzieńskim.

  W roku 2003 w rejonie zarejestrowano 408 narodzin. W roku 2002 było o 45 mniej. Więcej niż w roku 2002 – 624 przypadków – w roku 2003 było wydanych aktów zgonu (635). W ostatnich latach liczba zgonów jest wyższa od liczby narodzin. Związki małżeńskie w 2003 r. zawarło 178 par (w roku 2002 – 166), zaś 65 par małżonków wzięło rozwód (w roku 2002 – 64).

  Sasanka otwarta, sasanka dzwonkowata (Pulsatilla patens (L.) Mill.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae Juss.).Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .

  Zdecydowana większość (92%) mieszkańców zadeklarowała przynależność do Kościoła katolickiego. Wyznawcy prawosławia stanowią 4% ludności rejonu, 0,5% ankietowanych to staroobrzędowcy, muzułmanie i ewangelicy. Ateistami siebie określiło 1,5% mieszkańców, 2% ankietowanych nie określiło swego stosunku do wiary.

  Rejon ostrowiecki (biał. Астраве́цкі раён, Astrawiecki rajon, ros. Острове́цкий райо́н, Ostrowieckij rajon) – rejon w zachodniej Białorusi, w obwodzie grodzieńskim.Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.

  W porównaniu ze spisem powszechnym przeprowadzonym w 1989 roku liczba mieszkańców rejonu zmniejszyła się o 1818 osób. W ciągu dwunastu lat zaszły pewne zmiany również w składzie narodowościowym rejonu: procent Polaków zmniejszył się o jeden, Rosjan o 0,6, Białorusinów o 0,9. Wzrosła natomiast liczba mieszkańców narodowości litewskiej o 0,52% i ukraińskiej o 0,04%. Większość mieszkańców rejonu solecznickiego boryka się z tradycyjnymi dla wsi problemami: ciężka i nisko opłacana praca na roli, brak perspektyw dla młodzieży, bezrobocie (12% w 2004 r.), nieokreślona przyszłość. Na początku 2006 r. roku w rejonie było zarejestrowanych 1807 bezrobotnych.

  Rudniki (lit. Rudninkai) – wieś na Litwie w gminie Soleczniki, okręg wileński. Nazwę od nich wzięła Puszcza Rudnicka.Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu) – polski poeta, działacz i publicysta polityczny, wolnomularz. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej w ogóle, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Skład etniczny[]

 • Polacy – 31 223 (80,4%)
 • Litwini – 4 086 (10,5%)
 • Rosjanie – 1 948 (5,0%)
 • Białorusini – 1 139 (2,9%)
 • Ukraińcy – 253 (0,7%)
 • Niemcy – 9
 • Tatarzy – 33
 • Łotysze – 13
 • Romowie – 105 (0,3%)


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Soleczniki (lit. Šalčininkai) – miasto na Litwie, 45 km na południe od Wilna, nad Solczą. Leży przy granicy z Białorusią. Ludność: 6,7 tys. mieszkańców (2005). Centrum gminy rejonowej Soleczniki.
  Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.
  Narwiliszki (lit. Norviliškės) − wieś w gminie Dziewieniszki gminy rejonowej Soleczniki Litwy, leżąca w pobliżu granicy państwowej z Białorusią.
  Rejon wileński (lit. Vilniaus rajono savivaldybė, dosłownie Samorząd Rejonu Wileńskiego) – rejon we wschodniej Litwie. 52.07% ludności stanowią Polacy (2011).
  Litwini (lit. lietuviai) – naród bałtycki zamieszkujący głównie Litwę, a również Wlk. Brytanię, USA, Irlandię, Brazylię i inne kraje, posługujący się językiem litewskim.
  Rejon werenowski (biał. Во́ранаўскі раён, Woranauski rajon, ros. Во́роновский райо́н, Woronowskij rajon) – rejon w zachodniej Białorusi, w obwodzie grodzieńskim.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.