• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rejestr publiczny

  Przeczytaj także...
  Józef Oleński (ur. 1941) − polski profesor ekonomii, prezes Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1992-1995 i 2006-2011.Tomasz Jan Stawecki (ur. 19 lipca 1957 w Warszawie) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, od 2016 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Rejestr publiczny – rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (definicja pojęcia na podstawie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 346). Wykaz rejestrów (w tym publicznych) był prowadzony w Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych, którą do 17 czerwca 2010 r. prowadził Departament Informatyzacji MSWiA. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 40, poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 r. uchyliła obowiązek prowadzenia Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych.

  Rejestr publiczny, według prof. Tomasza Staweckiego jest zbiorem informacji o osobach, rzeczach lub prawach i posiada następujące cechy:

 • utworzony na podstawie przepisów prawa (przepisy przynajmniej przewidują jego utworzenie),
 • prowadzony przez organ rejestrowy o charakterze publicznym,
 • przyjęcie, utrwalenie a następnie ujawnienie określonych w nim informacji co do zasady w drodze decyzji,
 • prowadzenie rejestru i ujawnianie zawartych w nim danych rodzi skutki prawne zarówno dla osoby, której wpis dotyczy, jak i dla organu,
 • jest jawny.
 • Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 205, poz. 1692).

  Prof. Józef Oleński - były Prezes GUS w prezentacji z 11.03.2009r. pt. "Rejestr publiczny, jako podstawa ładu informacyjnego państwa" stawia tezę, że w spójnym systemie rejestrów i ewidencji administracyjnych, rejestr jest systemem referencyjnym dla ewidencji oraz, że pomiędzy rejestrem a ewidencją zachodzą związki przedstawione w tabeli:

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Stawecki 2005 ↓, s. 28-29.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Tomasz Stawecki: Rejestry publiczne. Funkcje instytucji. Warszawa: LexisNexis Sp. z o.o., 2005. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.