• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rejestr publiczny

  Przeczytaj także...
  Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Wprowadziła go ustawa z października 1995, a zaczął obowiązywać od 1996. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 września 2011 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej używają numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego.
  TERYT, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju prowadzony przez GUS.

  Rejestr publiczny – rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (definicja pojęcia na podstawie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

  PESEL – skrótowiec od nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, który został wprowadzony w Polsce w 1979 przez organy państwa na mocy ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85 ze zm.). Ustawa ta zostanie uchylona 1 stycznia 2015 ustawą z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427), która zachowa prawną ciągłość jego prowadzenia. Zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Po 1 stycznia 2016 dane o zameldowaniu nie będą przechowywane w zbiorze PESEL. Numer PESEL można zmienić . Powodem do zmiany są przypadki, gdy nastąpiła zmiana płci, osoba ma nowy akt urodzenia lub decyzja urzędu okazała się błędna.Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Niektóre systemy ewidencyjne (rejestry publiczne) prowadzone w wersji elektronicznej:

 • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą RPWDL - Ministerstwo Zdrowia, wojewodowie, Okręgowe Izby Lekarskie, Okręgowe Izby Pielęgniarskie
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - CEIDG - Ministerstwo Gospodarki,
 • Krajowy Rejestr Sądowy - KRS - Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Nowa Księga Wieczysta - NKW - Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Krajowy Rejestr Karny - KRK - Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Rejestr Zastawów - RZ - Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Ewidencja Gruntów i Budynków - EGiB - Starosta (należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu),
 • Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności - PESEL - MSW,
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK - MSW,
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON - Główny Urząd Statystyczny,
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju - TERYT - Główny Urząd Statystyczny
 • Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP - Ministerstwo Finansów,
 • Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych - CRZS - Ministerstwo Finansów.
 • Ogólnopolski Rejestr Zbiorów Danych Osobowych - E-GIODO - GIODO
 • Państwowy Rejestr Muzeów - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Wykaz rejestrów (w tym publicznych) był prowadzony w Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych, którą do 17 czerwca 2010 r. prowadził Departament Informatyzacji MSWiA. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 r. uchyliła obowiązek prowadzenia Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych.

  Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji.REGON (akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej) - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze. Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej rejestracji w rejestrze. Jeżeli, po zlikwidowaniu działalności, podejmą kiedykolwiek nową działalność (taką samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony.

  Propozycja definicji według prof. Tomasza Staweckiego opublikowana w „Rejestry publiczne. Funkcje instytucji”, LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa 2005 s. 28-29

  Rejestr publiczny jest zbiorem informacji o osobach, rzeczach lub prawach i posiada następujące cechy:

 • utworzony na podstawie przepisów prawa (przepisy przynajmniej przewidują jego utworzenie),
 • prowadzony przez organ rejestrowy o charakterze publicznym,
 • przyjęcie, utrwalenie a następnie ujawnienie określonych w nim informacji co do zasady w drodze decyzji,
 • prowadzenie rejestru i ujawnianie zawartych w nim danych rodzi skutki prawne zarówno dla osoby, której wpis dotyczy, jak i dla organu,
 • jest jawny.
 • Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo i poprzednio - ewidencja działalności gospodarczej, oficjalny skrót CEIDG) – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

  Prof. Józef Oleński - były Prezes GUS w prezentacji z 11.03.2009r. pt. "Rejestr publiczny, jako podstawa ładu informacyjnego państwa" stawia tezę, że w spójnym systemie rejestrów i ewidencji administracyjnych rejestr jest systemem referencyjnym dla ewidencji oraz, że pomiędzy rejestrem a ewidencją zachodzą związki przedstawione w tabeli:

  Ewidencja gruntów i budynków – w geodezji, rejestr publiczny danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli nieruchomości (a w przypadku braku danych o właścicielach, danych osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają) określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Rozporządzenie określa m.in:Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Źródła[]

 • Rejestr publiczny. bip.mswia.gov.pl. [dostęp 2009-01-09]., kopia w web.archive.org - Biuletyn Informacji Publicznej na stronie MSWiA • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama