• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

  Przeczytaj także...
  Sejm I kadencji – skład Sejmu I kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 27 października 1991.Regulamin Senatu RP (Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu) – uchwała regulująca organizację wewnętrzną Senatu, porządek prac Senatu i jego organów, sposób wykonywania obowiązków określonych w Konstytucji i ustawach oraz tryb udzielania obywatelom informacji.
  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.

  Regulamin Sejmu RP (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej) – podjęta w dniu 20 lipca 1992 r. przez Sejm I kadencji uchwała regulująca organizację wewnętrzną Sejmu, jego porządek prac, tryb powoływania i działalności organów sejmowych oraz sposób wykonywania obowiązków określonych w Konstytucji i ustawach. Zasadniczą rolę regulaminu Sejmu określa art. 112 Konstytucji.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (skrót: RSP) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej zadań należą sprawy związane z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo aresztowanie bądź zatrzymanie, z warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, z działalnością biur poselskich, dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu Sejmu oraz dokonywania analiz skarg i wniosków kierowanych do Sejmu i jego organów. Rozpatruje zarzuty niewykonywania przez posłów obowiązków poselskich. Sprawowuje stały nadzór nad pracą Kancelarii Sejmu

  Struktura[]

  Regulamin Sejmu ujęty został w następującą strukturę:

 • Dział I. Przepisy Ogólne
 • Dział II. Postępowanie w Sejmie
 • Dział III. Posiedzenia Sejmu
 • Dział IV. Kancelaria Sejmu
 • Dział IVa. Dostęp do informacji publicznej
 • Dział V. Przepisy szczególne i końcowe
 • Do Regulaminu dołączony jest załącznik regulujący przedmiotowy zakres działań komisji sejmowych.

  Kancelaria Sejmu – urząd wspierający Sejm i jego organy w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym. Służy również posłom stwarzając im warunki techniczno-finansowe do wykonywania mandatu poselskiego w okręgu wyborczym, a także klubom parlamentarnym, kołom i zespołom poselskim oraz posłom niezrzeszonym do działania w siedzibie Sejmu. Kancelaria jest także zobowiązana do wspierania we wszystkich tych aspektach Zgromadzenie Narodowe i do obsługi jego prac.Lech (Leszek) Garlicki (ur. 23 sierpnia 1946 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993–2001) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2002–2012).

  Zobacz też[]

 • Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich
 • Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przypisy

  1. Załącznik do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.

  Bibliografia[]

 • Leszek Garlicki: Parlament. Struktura, skład i organizacja. W: Leszek Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Wyd. 11. Warszawa: Liber, 2007, s. 187-188. ISBN 978-83-7206-142-3.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. (Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.