• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regres - prawo

  Przeczytaj także...
  Dług – świadczenie (obowiązek), wynikające ze stosunku zobowiązaniowego, które dłużnik jest zobowiązany spełnić na rzecz wierzyciela.Regres ubezpieczeniowy – roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń, w określonych przez prawo przypadkach, po dokonaniu wypłaty odszkodowania lub świadczenia, może dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty np. od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody.
  Roszczenie – w prawie cywilnym prawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do żądania od oznaczonej osoby zachowania się w określony sposób. Jest to jedno z kluczowych i jednocześnie najbardziej spornych pojęć teorii prawa cywilnego, co skutkuje znacznym stopniem ogólności proponowanej definicji. Osobę, której przysługuje roszczenie określa się mianem wierzyciela, zaś ten, na kim ciąży obowiązek zadośćuczynienia roszczeniu, nazywany jest dłużnikiem. Kilka roszczeń wynikających z tych samych okoliczności pomiędzy tymi samymi osobami to wierzytelność albo dług. Pojęć tych można używać zamiennie bacząc, że pierwsze podkreśla raczej prawa wierzyciela, zaś drugie obowiązki dłużnika.

  Roszczenie regresowe, roszczenie zwrotne, regresroszczenie, które wynika z faktu spełnienia świadczenia przez jedną z osób współodpowiedzialnych za dług lub z faktu przyjęcia świadczenia przez jednego ze współuprawnionych i mające za przedmiot dokonanie podziału ciężaru długu lub korzyści wynikających ze spełnienia świadczenia.

  Świadczenie - zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania zadośćczyniące godnemu ochrony interesowi wierzyciela.

  Rodzajem regresu jest regres ubezpieczeniowy.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • E. Milan, M. Sekuła, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2006, s. 64.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • solidarność dłużników
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.702 sek.