• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regionalny zarząd gospodarki wodnej

  Przeczytaj także...
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – jeden z siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej powołanych w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje region wodny Środkowej Wisły, Jarft, Niemna, Łyny, Węgorapy oraz Świeżej. Siedzibą organu jest Warszawa.Jednostka budżetowa – jest to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie ma osobowości prawnej. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa, albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego (rozliczenie brutto – pełnymi kwotami).
  Prawo wodne – prawo regulujące gospodarowanie wodami. W polskim systemie prawnym od 1962 roku nazwę Prawo wodne noszą akty prawne w randze ustawy. W Unii Europejskiej podstawowym aktem prawa wodnego jest Ramowa Dyrektywa Wodna, choć pewne aspekty tego prawa regulują również inne dokumenty (np. Dyrektywa Azotanowa, Dyrektywa Powodziowa). Akty prawne krajów członkowskich są w w tym zakresie dużej mierze transpozycją aktów prawa unijnego. Prawo wodne daje podstawy do ochrony wód. Wydane na jego podstawie rozporządzenia dotyczą m.in. klasyfikacji jakości wód.

  Regionalny zarząd gospodarki wodnej – polska jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, realizująca zadania związane z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełniąca funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej. Regionalne zarządy gospodarki wodnej działają na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 19 z dnia 5 czerwca 2007 roku.

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – jeden z siedmiu Regionalnych zarządów gospodarki wodnej powołanych w Polsce. Podlega on Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obsługuje dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, będącego faktycznym organem administracji rządowej niezespolonej, realizującym zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełniącym funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej, w obszarze swego działania. Siedzibą organu jest Wrocław.

  W Polsce istnieje siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • Zobacz też[]

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Przypisy

  1. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. nr 170, poz. 1217 i nr 115 poz. 1462
  2. Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 878  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.