• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regionalny program operacyjny  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań."Samorząd Terytorialny" – polski miesięcznik poświęcony zagadnieniom funkcjonowania władzy lokalnej i regionalnej wydawany od 1991 roku w Warszawie. W czasopiśmie porusza się problemy z zakresu prawa, administracji, finansów, zarządzania oraz rozwoju jednostek samorządowych. W latach 1991-2001 czasopismo było wydawane przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną Municipium S.A. a od 2002 r. wydawcą jest koncern wydawniczy Wolters Kluwer Polska. Od początku istnienia miesięcznika, przez wiele lat, redaktorem naczelnym był Michał Kulesza (z krótką przerwą, kiedy przekazał obowiązki jednemu ze współpracowników). Czasopismo nie ma współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i jest w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów za publikację).

  Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.

  RPO na lata 2007-2013[ | edytuj kod]

  Arena Lublin, wpisana na listę podstawową projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, ukończona w 2014

  W perspektywie lat 2007-2013 w Polsce, RPO może być utożsamiany z programem, który stanowi element systemu wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Program ten jest podstawowym instrumentem rozwoju, jakim dysponują organy samorządu województwa.

  Danuta Maria Hübner z domu Młynarska (ur. 8 kwietnia 1948 w Nisku) – polska ekonomistka i polityk, była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera i była szefowa UKIE, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej), posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  Utworzenie 16 RPO (po jednym w każdym województwie) w ramach systemu wdrażania NSRO jest przejawem częściowej decentralizacji polityki rozwoju w Polsce. Zarządzanie RPO (a więc zarówno przygotowanie, jak i wdrażanie) zostało powierzone zarządom poszczególnych województw – w odróżnieniu od programów krajowych (m.in. PO IG, PO KL, PO IŚ), które są zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Stanowi to istotną zmianę w stosunku do wdrażanego w latach 2004 – 2006 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który choć z nazwy był programem regionalnym, zarządzany był przez Ministerstwo.

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, NSRO – dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej.

  Na realizację 16 RPO alokowano 16,6 mld EUR z całkowitej puli 67,3 mld EUR przeznaczonych na realizację NSRO, co stanowi 24,7%. Podział środków pomiędzy poszczególne regiony został dokonany w oparciu o algorytm uwzględniający 3 zmienne: populację, PKB per capita, poziom bezrobocia. W efekcie na realizację RPO poszczególnym województwom przyznano następujące kwoty:

  Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.Polityka regionalna Unii Europejskiej (ang. Common Regional Policy) – polityka, której głównym celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej (UE). Poprzez pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich dąży się do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i w poziomie życia w regionach UE.

  RPO Województwa Lubuskiego[ | edytuj kod]

  Został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego 16 października 2007

  Zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295) za prawidłowe i efektywne wdrożenie programu odpowiada Zarząd województwa, w przypadku LRPO jest to Zarząd Województwa Lubuskiego. Przewidziane w ramach programu wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 439 173 096 euro.

  Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.Gmina Zbąszyń – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.

  Głównym celem programu jest „stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w ty obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa”.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).

  Lubuski Regionalny Program Operacyjny dzieli się na pięć priorytetów merytorycznych:

  1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu – 146 863 974 euro,
  2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwa i wzmocnienie potencjału innowacyjnego – 99 907 448 euro,
  3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego – 69 937 342 euro,
  4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej – 73 543 153 euro,
  5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.

  W ramach LRPO realizowany jest również szósty priorytet Pomoc Techniczna, służący wsparciu finansowemu Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa Lubuskiego).

  Samorząd województwa - wyodrębniony (zasiedlający określone terytorium) w strukturze państwa związek społeczności regionalnej funkcjonujący w randze województwa, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań. Samorząd województwa posiada możliwość kształtowania własnej wewnętrznej organizacji, m. in. wyboru organów samorządu wojewódzkiego (sejmik województwa, zarząd województwa), a także stanowienia poprzez te organy prawa miejscowego.Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

  Zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Instytucja Zarządzająca LRPO przyjęła 1 kwietnia 2009 rozszerzony Indykatywny Plan Inwestycyjny, obejmujący swym zakresem 120 projektów z Priorytetów I,III,IV,V, które mogą uzyskać dofinansowane bez konieczności przeprowadzenia procedury konkursowej.

  RPO Województwa Małopolskiego[ | edytuj kod]

  Został podpisany przez komisarz Danutę Hübner na Forum Ekonomicznym w Krynicy 6 września 2007 W ramach tego programu 1 290 274 402 euro ma zasilić województwo małopolskie. Kwota ta stanowi 7,77% pieniędzy przeznaczonych na realizację 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. 21 grudnia 2011 Komisja Europejska zatwierdziła zmiany programu, które głównie dotyczy zwiększania środków unijnych o 65,59 mln euro.

  Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, ścieżka rowerowa, trasa rowerowa) — wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych:Modernizacja – unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej.

  Głównym celem MRPO jest wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w Małopolsce. Środki finansowe zagwarantowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 zostaną rozdysponowane na inwestycje realizowane w obszarach takich jak: społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, turystyka, kultura, infrastruktura regionalna, w tym transportowa i drogowa, krakowski obszar metropolitalny, ochrona zdrowia, rozwój miast i wsi, wreszcie ochrona środowiska i współpraca międzyregionalna.

  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004–2006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.

  RPO Województwa Pomorskiego[ | edytuj kod]

  Został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 2 października 2007 w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 września 2007 w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest jednym z programów operacyjnych składających się na system wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).

  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.Europejski Fundusz Społeczny, EFS – jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE.

  Celem strategicznym RPO jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

  Społeczeństwo informacyjne – terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji).Arena Lublin – miejski stadion piłkarski przy ul. Krochmalnej w Lublinie, którego budowa rozpoczęła się w grudniu 2012, a zakończyć ma się latem 2014 roku. Stadion został wybudowany na osiedlu Za Cukrownią, na terenach po zlikwidowanej Cukrowni Lublin, w odległości 50-100 m od Bystrzycy. Przestrzeń tę mają wypełnić drzewa oraz nadrzeczna zieleń. Obiekt przeznaczony jest na mecze piłki nożnej, mogą się także odbywać na nim koncerty. Budowa stadionu wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu została wpisana na listę podstawową projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2007 – 2013. Szacuje się, że roczne koszty utrzymania stadionu w wysokości 24 mln złotych zostaną pokryte z przychodu z biletów, reklam i obiektów komercyjnych, a 5 mln zł zostanie dołożone z miejskiej kasy.

  Źródłami finansowania RPO WP są środki EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz towarzyszące im współfinansowanie krajowe. Alokacja środków przedstawia się następująco:

 • EFRR – 885 065 762 EUR
 • środki krajowe – 342 101 470 EUR
 • Wartość krajowych środków publicznych szacowana jest na poziomie 240 844 145 EUR, a prywatnych – 101 257 325 EUR. Zatem całkowita kwota przeznaczona na realizację Programu to 1 227 167 232 EUR.

  RPO WP realizowany jest poprzez 10 osi priorytetowych.

  Zbąszyń (niem. Bentschen) to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zbąszyń. Miasto położone jest w zachodniej Polsce, nad Jeziorem Błędno i nad rzeką Obrą. Ośrodek wypoczynkowy i sportów wodnych, Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła mieszczące się na Rynku gromadzi zabytki związane z historią Zbąszynia i okolic a także z etnografią i kulturą ludową. W mieście znajdują są zakłady przemysłu odzieżowego i meblowego.Infrastruktura, służba komunalna (łac infra = w dolnej części i structura = układ, szyk) – podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.

  RPO Województwa Śląskiego[ | edytuj kod]

  Wszedł w życie na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2007

  Program został zaktualizowany w sierpniu 2010 oraz w grudniu 2011

  Główny instrument rozwoju, jakim dysponuje zarząd województwa śląskiego w latach 2007-2013. RPO WSL jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej i jest jednym z ponad 20 programów operacyjnych składających się na system wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).

  Krynica-Zdrój (do 2002 Krynica, pot. Krynica Górska) – miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krynica-Zdrój. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego. Według danych z 31 grudnia 2008 miasto liczyło 11 085 mieszkańców.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) – rządowy dokument przyjęty przez Radę Ministrów 19 grudnia 2006. Jego autorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. PO IG jest jednym z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).

  Wkład finansowy Unii Europejskiej w realizację RPO WSL wynosi 1747 mln EUR, po dodaniu publicznych środków krajowych oraz środków prywatnych szacunkowa całkowita kwota na realizację Programu wynosi ponad 2057 mln EUR, co czyni z RPO WSL drugi co do wielkości program regionalny w Polsce – po RPO mazowieckim – pod względem alokacji finansowej.

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powstało 31 października 2005, zostało wydzielone z Ministerstwa Gospodarki i Pracy: Zarząd województwa – organ wykonawczy samorządu województwa będący odpowiednikiem Rady Ministrów na poziomie regionalnym.

  Za realizację programu odpowiada Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca (IZ), a zadania wykonują:

 • Wydział Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim – wdrażanie priorytetów skierowanych przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego,
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) – wdrażanie priorytetów skierowanych do przedsiębiorców.
 • RPO był negocjowany bezpośrednio pomiędzy władzami województwa a KE oraz poddany szerokim konsultacjom społecznym. W efekcie powstał program skrojony jest specjalnie pod kątem specyficznym potrzeb Śląskiego, a obszary wsparcia (priorytety) określono w nim następująco:

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, POKL – jeden z programów finansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce w latach 2007–2013. Jest to program, w ramach którego m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mogą realizować projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą, aktywizacji osób bezrobotnych, zwiększenia poziomu kształcenia, rozwoju ekonomii społecznej, wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (np. niepełnosprawni, imigranci), czy ułatwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć), działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
  1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość,
  2. Społeczeństwo informacyjne,
  3. Turystyka,
  4. Kultura,
  5. Środowisko,
  6. Zrównoważony rozwój miast,
  7. Transport,
  8. Infrastruktura edukacyjna,
  9. Zdrowie i rekreacja,
  10. Pomoc techniczna.

  RPO WSL składa się z pięciu rozdziałów:

  1. Charakterystyka województwa, na którą składa się:
  2. opis stanu poszczególnych obszarów funkcjonowania społeczno-gospodarczego województwa, wraz z określeniem obszarów problemowych
  3. analiza SWOT, przeprowadzona w 4 obszarach
  4. opis i ocena dotychczasowego wsparcia publicznego udzielonego województwu
  5. Strategia realizacji RPO WSL, w ramach której wyznaczono cel główny i szczegółowe Programu oraz priorytety, w ramach których będą one realizowane. Rozdział zawiera również odniesienie celów RPO WSL do zapisów dokumentów nadrzędnych (SWW, KPR, NSRO, SRW) oraz założenia odnośnie do realizacji Programu, w tym uwzględnienia polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.
  6. Opis priorytetów RPO WSL, zawierający cele priorytetów, planowane działania, beneficjentów, wskaźniki realizacji oraz opis komplementarności ze wsparciem innych programów współfinansowanych z funduszy UE, realizowanych na obszarze województwa.
  7. Przepisy wykonawcze, opisujące proces realizacji RPO, w tym układ instytucjonalny, przepływy finansowe, procedury wyboru projektów.
  8. Plan finansowy – określający kwestie finansowe w układzie priorytetów, lat, źródeł finansowania oraz tzw. kategorii interwencji.

  Celem głównym RPO WSL jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Do osiągnięcia celu głównego prowadzić będzie realizacja 9 celów szczegółowych w ramach 9 priorytetów (plus 1 uzupełniający).

  Realizacja RPO odbywa się poprzez dofinansowanie projektów na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów. W RPO WSL zaprojektowano 3 ścieżki wyboru projektów:

 • tryb konkursowy – projekty wybierane są na podstawie wniosków składanych w odpowiedzi na ogłoszenia Instytucji Zarządzającej – Zarządu Województwa. Wybór dokonywany jest na podstawie ocen formalnej i merytorycznej.
 • projekty kluczowe – projekty zidentyfikowane i nazwane już na etapie tworzenia RPO, uznane za kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju województwa i zrównoważonego rozwoju regionu.
 • programy rozwoju subregionów – portfele projektów tworzone w porozumieniu przez lokalnych aktorów na poziomie podregionu, istotne z punktu widzenia danego obszaru (w województwie śląskim od końca 2007 funkcjonuje podział na 4 subregiony – północny, południowy, zachodni, centralny).
 • Program przygotowano w kilku różnych krokach:

 • 2005
 • sierpień/wrzesień 2005 – badanie ankietowe celem zebrania opinii o pożądanych działaniach w RPO WSL
 • październik 2005 – warsztaty strategiczne celem opracowania opisów działań i typów projektów
 • pierwsza połowa 2005 – pierwsza wersja projektu RPO WSL
 • listopad 2005 – przyjęcie pierwszego projektu RPO WSL
 • listopad 2005 – subregionalne spotkania konsultacyjne
 • 2006
 • luty 2006 – przyjęcie drugiego projektu RPO WSL
 • maj 2006 – cykl sektorowych spotkań konsultacyjnych
 • czerwiec 2006 – przyjęcie trzeciego projektu RPO WSL
 • czerwiec/lipiec 2006 – konsultacje powiatowe
 • lipiec 2006 – opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko RPO WSL
 • wrzesień 2006 – przyjęcie czwartego projektu RPO WSL
 • październik 2006 – opracowanie oceny ex-ante RPO WSL
 • październik 2006 – przyjęcie piątego projektu RPO WSL
 • grudzień 2006 – przyjęcie RPO WSL przez Zarząd Województwa
 • 2007
 • luty 2007 – RPO WSL przedłożony pod obrady Rady Ministrów
 • marzec 2007 RPO WSL formalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską
 • maj 2007 – pierwsze spotkanie negocjacyjne RPO WSL z Komisją Europejską
 • sierpień 2007 – drugie spotkanie negocjacyjne RPO WSL z Komisją Europejską
 • wrzesień 2007 – decyzja Komisji Europejskiej akceptująca RPO WSL
 • wrzesień 2007 – przyjęcie ostatecznej wersji RPO WSL przez Zarząd Województwa
 • grudzień 2007 – ogłoszenie pierwszych konkursów dla beneficjentów – rozpoczęcie wdrażania
 • 2010
 • sierpień 2010 – aktualizacja programu
 • 2011
 • grudzień 2011 – aktualizacja programu
 • RPO Województwa Wielkopolskiego[ | edytuj kod]

  Droga rowerowa w Zbąszyniu jako przykład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013. Rozbudowa głównych dróg rowerowych w gminie Zbąszyń oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na plaży miejskiej w Zbąszyniu

  zgodnie z założeniami ma być podstawowym narzędziem służącym zmniejszeniu dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi regionami Unii Europejskiej. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia, a ponadto: poprawa warunków inwestowania; wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, a także wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu.

  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013. Działania realizowane w ramach WRPO finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe – publiczne i prywatne. Na realizację programu Wielkopolska otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 272 792 644 euro. Instytucją Zarządzającą WRPO jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który będzie wykonywał swe zadania przy pomocy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

  W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizowane będą następujące priorytety:

 • Priorytet I – Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna;
 • Priorytet III – Środowisko przyrodnicze;
 • Priorytet IV – Rewitalizacja obszarów problemowych;
 • Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego;
 • Priorytet VI – Turystyka i środowisko kulturowe;
 • Priorytet VII – Pomoc techniczna
 • WRPO został zaakceptowany przez Komisją Europejską.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.806 sek.