• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Regina Renz

  Przeczytaj także...
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Regina Małgorzata Renz (ur. 17 października 1948 w Siemiradzu) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1967 ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach. W latach 1969–1974 odbyła studia z zakresu historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Doktoryzowała się w 1981 w Instytucie Historii PAN. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 1990 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę pt. Społeczności małomiasteczkowe w okresie międzywojennym na obszarze województwa kieleckiego. Postanowieniem prezydenta RP z 24 stycznia 1997 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Była promotorką ośmiu rozpraw doktorskich.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  W 1974 podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Zatrudniona na stanowisku asystenta stażysty, później asystenta, starszego asystenta, adiunkta (od 1982), profesora kontraktowego (od 1992) i profesora (od 1997) w Instytucie Historii. W latach 1990–1996 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego, natomiast od 1996 do 2002 prorektora uczelni. W 2002, już po przekształceniu w Akademię Świętokrzyską, została dziekanem Wydziału Humanistycznego. Funkcję tę sprawowała do 2005, kiedy wybrano ją na rektora akademii. W trakcie jej dwóch kadencji (do 2012) uczelnia została przekształcona najpierw w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (2008), a następnie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego (2011).

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W pracy naukowej specjalizuje się w historii społeczno-gospodarczej Polski międzywojennej. Została wiceprzewodniczącą Komisji Uprawnień Akademickich w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1981 członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Zasiadała w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Została odznaczona m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała Nagrodę Miasta Kielce (za 2007).

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze, Warszawa 1984.
 • Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994.
 • Żydzi ostrowieccy: zarys dziejów (współautorzy: Waldemar Brociek, Adam Penkalla), Ostrowiec Świętokrzyski 1996.
 • Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom, praca, aktywność społeczna, Kielce 2008.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2000 r. nr 28, poz. 573).
  2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 1996 r. nr 66, poz. 627).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Regina Małgorzata Renz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-04-01].
 • Zbigniew Judycki, Józef Siwek, Kto jest kim w Kielcach. Informator biograficzny, t. 1, Toruń 2002, s. 143–144.
 • Regina Renz, Władze uczelni, [w:] Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Droga do uniwersytetu (1969–2009), Kielce 2009, s. 30–31.
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nagroda Miasta Kielce – nagroda przyznawana od 1995 roku osobom bądź grupom, które przyczyniły się do promocji i rozwoju Kielc.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Kieleckie Towarzystwo Naukowe – stowarzyszenie działające od 21 grudnia 1957 roku, którego podstawowym celem jest praca nad rozwojem i popularyzacją badań naukowych szczególnie dotyczących województwa świętokrzyskiego.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Białobrzegi – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Białobrzegi. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. radomskiego, zaś przed 1975 r. do woj. kieleckiego.
  17 października jest 290. (w latach przestępnych 291.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 75 dni.
  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.