• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Regina Renz

    Przeczytaj także...
    Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.
    Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

    Regina Małgorzata Renz (ur. 17 października 1948 w Siemiradzu) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

    Życiorys[]

    W 1967 ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach. W latach 1969–1974 odbyła studia z zakresu historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Doktoryzowała się w 1981 w Instytucie Historii PAN. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 1990 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w oparciu o rozprawę pt. Społeczności małomiasteczkowe w okresie międzywojennym na obszarze województwa kieleckiego. Postanowieniem prezydenta RP z 24 stycznia 1997 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

    Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 29/31, w tzw. kamienicy książąt mazowieckich. Instytut powstał w roku 1953 jako placówka PAN i jego twórcą oraz pierwszym dyrektorem był historyk średniowiecza prof. dr Tadeusz Manteuffel.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

    W 1974 podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Początkowo zatrudniona była na stanowisku asystenta stażysty, a później asystenta i starszego asystenta, adiunkta (od 1982), profesora kontraktowego (od 1992) i profesora (od 1997) w Instytucie Historii. W latach 1990–1996 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego, natomiast od 1996 do 2002 była prorektorem uczelni. W 2002, już po przekształceniu w Akademię Świętokrzyską, została dziekanem Wydziału Humanistycznego. Funkcję tę sprawowała do 2005, kiedy wybrano ją na rektora akademii. W trakcie jej dwóch kadencji (do 2012) uczelnia została przekształcona najpierw w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (2008), a następnie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego (2011).

    Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

    W pracy naukowej specjalizuje się w historii społeczno-gospodarczej Polski międzywojennej. Została wiceprzewodniczącą Komisji Uprawnień Akademickich w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1981 została członkinią Polskiego Towarzystwa Historycznego i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Zasiadała w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

    Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Nagroda Miasta Kielce – nagroda przyznawana od 1995 roku osobom bądź grupom, które przyczyniły się do promocji i rozwoju Kielc.

    Została odznaczona m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała Nagrodę Miasta Kielce (za 2007).

    Wybrane publikacje[]

  • Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze, Warszawa 1984.
  • Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994.
  • Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom, praca, aktywność społeczna, Kielce 2008.
  • Przypisy

    1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. 2000 nr 28 poz. 573).
    2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. 1996 nr 66 poz. 627).

    Bibliografia[]

  • Regina Renz w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2016-04-01].
  • Zbigniew Judycki, Józef Siwek, Kto jest kim w Kielcach. Informator biograficzny, t. 1, Toruń 2002, s. 143–144.
  • Regina Renz, Władze uczelni, [w:] Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Droga do uniwersytetu (1969–2009), Kielce 2009, s. 30–31.
  • Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.    w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

    Warto wiedzieć że... beta

    Białobrzegi – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Białobrzegi. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. radomskiego, zaś przed 1975 r. do woj. kieleckiego.
    17 października jest 290. (w latach przestępnych 291.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 75 dni.
    Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).
    Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
    Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym.
    Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jeden z instytutów tworzących Wydział Humanistyczny.
    Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) – stowarzyszenie historyków polskich, skupiająca zarówno zawodowych historyków, jak i miłośników historii. Utworzone w 1886 we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego jako lokalne towarzystwo naukowe. Po 1925 stało się towarzystwem ogólnopolskim.

    Reklama

    Czas generowania strony: 0.026 sek.